A viski református templom falképei és falfeliratai

2004. szeptember 17., 10:00 , 192. szám

Vidékünkön több tucat templom maradt fenn a reformáció előtti korból. Köztudott, hogy ezek falait jobbára valamilyen freskó díszítette, melyek többsége a reformáció után is sokáig megmaradt, illetve egy részüket egyszerűen bevakolták.

A gondos lelkész, a jövőre is gondolva, feljegyezte vagy feljegyeztette a falfeliratokat, mielőtt bevakolták volna azokat. Így kerülhetett elő a mi huszti templomunk északi falán a vakolat alól az a csodálatos és értékes festmény, mely a templom építésének idejéből, a XV. század elejéről való, s Szent István, Szent László és Szent Imre herceg alakját ábrázolja.

A közeli Visk temploma is kb. ebben az időben épült. A reformáció, azaz 1523/24 óta a reformátusok által használt templom falait is festmények díszítették egykor. Pontosan tudjuk viszont, hogy ezek nem a reformáció előtti időkből, hanem a XVIII. századból valók. Géressy László lelkipásztor feljegyzéseiből, aki 1834 és 1870 között volt viski lelkész, a következőket tudhatjuk meg:

"October 4 kén s több napjain 1867. a Templom ki meszeltetvén, hogy a falain lévő régi fel írások örök feledékenységbe ne menjenek: hitelesen és szóról szóra le másolta azokat a Lelki pásztor GL. Következőleg:

I. A Kis Templomban

a. A Templom szentélyébe, vagy a Kis Templom háttér falán az ablakok fölött ezen deák felírás olvasható nagy betűkkel: RENOVATUM INTABULATO ET DE ALBATO INDUSTRIA AC PICTATE COM MEMBRORUM ECCLESIAE PASTORE C:D: MARTINO HÁNKA, SCOLAE RECTORE VALENTINO KISS, PRAECEPT. JOSEPHO UNGI. EDITUIS: D.MICHAELE ET STEPHANO MEZEI. ANNO 1789.

b. Ugyanazon Kis Templom északi ablaka alatt ez áll: QUI DEVOTE CANIT BIS ORAT.

c. Itt több felírás nem találtatik, de nevezetesek a nagy ablakok, különösen a déli püspöki keresztet mutató gothusi munkájú ablak.

II. A Nagy Templomban

1. A papi szószék fölötti Korona belső párkányán ez írás van: ERECTUM AD GLORIAM DNI PER PETRUM NEMES OROSZI P.T.RECTOR SCOLAE 1727.

2. A Legények nagy Karja alatt egy közönséges szék hátulján ez írás van fel mettzve: IMRE JÁNOS 1743. Ennek támláján vagy Könyök Karfáján ez: BAKOCS TAMÁSVAL IMRE JÁNOS csináltatta. Jobbról ugyanazon: EGYHÁZFISÁG A(NN)O 1741.

3. A Nagy Templom északi fal oldalán a legények Karja fölött paizs alakú nagy körben látható: Az Ádám esetét ábrázoló paradicsomi élőfa 17 félpiros nagy almákkal; s a fa derekára tekergőzött csábító s szájába egy szép leveles almát tartó óriási piros verhenyeges Kígyóval. A fa dereka körül négy madár szállong. A fa gyökerénél balra egy Szarvas zöld mezőbe futva – jobbra: egy Sárga oroszlány vértajtékot hányó Sárkánt tapodva. A paizs alsó szögletében egy-egy kis pálmafa – felette két madár.

Az egész festési ábrázolat alá a "LILIOMOK VÖLGYE nevű" s Inczédi Josef által Gerhard János munkájából fordított illy czimű szép könyvéből – " Liliomok völgye, melybe a földi gyönyörűségekhez szokott ember talál ugyan sértegető tövisekre, de azonnal akad sebeit gyógyító hasznos füvekre. Ellenben a világi kedvetlenségek között elfáradott elme szedhet kellemetes virágokat ’s drága illatokkal lelkit meg élesztő Liliomokat. Szeben 1745." Két sorba ez van írva:

Kárhozatra méltó Voltomat Siratom – Jézus Sebeivel de magam biztatom, "Mert a gyilkos Sátán(t) értem megrontotta–Juda oroszlánya Sárkánt megtapodta" ... A paradicsomi nagy fa fölibe ez van írva: BOLDOG KESERŰSÉG. A fa két szélén két nagy pelikán madár. A fa leveles gajjai alatt távolról röpködő apró madarak szállonganak.

III.

Ezen képleggel át ellenben a déli bejáró ajtó fölötti falon két fekete sastól tartott vörös keretben e felírás olvasható: A CONSISTORIALIS SZEMÉLYEK NEVEI: PIKOLCZ PÁL curator, HÁNKA MIHÁLY nemesség hadnagya, TÓTH MÁRTON, IMRE JÁNOS, KASSAI MIHÁLY, PIKOLCZ JÁNOS, CZÉBE MIHÁLY, FODOR JÁNOS, LASSU ISTVÁN, SZABÓ MIHÁLY, JÖRÖS TAMÁS, HORVÁTH JÁNOS, BERECZ ISTVÁN. MEZEI MIHÁLY ÉS ISTVÁN Egyházfi. Anno. 1789.

IV.

A’ nap nyugoti Közép nagy ajtó fölött ez van szinte nagy betűkkel írva: TANÁTSBELI SZEMÉLYEK NEVEI:

Fő Biró Bakkai László. TAN(ács) ATTYA Pikolcz Pál. Notar. Szabó József. Esküdtek: Jónás János, Stók János, Lakatos Mihály, Ernyei Mihály, Dömöts János, Lőrincz János, Igyártó Márton Anno 1789.

V.

A Templom mennyezete közepin egy nagy Karika körben az Ausztriai czimer közepén a dísztelen Kétfejű Fekete Sas és Korona, s e felett egy Fél hold, mi megjegyzésre méltó. Nagy betűjű Kör iratban az Ausztriai Császárok Titulussai, melyek mindenütt olvasható lévén ide le nem irattnak – II. József idejéből.

VI.

A mennyezet nyílását fedező táblán ez áll: A MENYEZET AJTAJA, melybe a MAISZTEREK NEVEI: MEZEI MIHÁLY, MEZEI ISTVÁN, IGYÁRTÓ JÁNOS, HÉDER MIHÁLY.

VII.

A nagy Templom hajóját a Kis Templomtól választó, s egyedül meglehetős szép festésű ív nagy Templom felőlli oldala fölött ez van:

NOBILIS ANTONIUS VALI de eadem ex Com.Nitriensi aetatis annorum 47. pinxit istum Padimentum et omnia 1789. Mense Augusti finitum.

E’ gyarló ízléstelen művész hihető Rom.Catholicus volt, mennyibe még a kész betüket sem tudta értelmesen le írni ‘s nyomorult tarka barka madárkákba ‘s ízléstelen cifrázásokba gyönyörködött, a Técsi Templomot valamivel jobban festette.

VIII.

A Czinterem déli oldalán lévő Körfalába bé van rakva egy olvashatatlan Sírkő a mint ki olvashattam: Georgius Désius-é 1713-ból. A Czinterembe nyíló déli ajtón belőll egy Falba rakott darab kövön ezen nevek olvashatóak nehezen: 1752 STÓK MART. IMRE JAN. IGYARTÓ JANOS."

Eddig tart Géressy feljegyzése, melyet igyekeztem szöveghűen közölni abból az alkalomból, hogy 480 éves a viski reformáció, 200 éve született Géressy László Beregrákoson, hol atyja, Géressy Imre lelkész volt, l70 évvel ezelőtt. Ő 1834-ben került Viskre, és 36 éves itteni szolgálata korszakalkotó. Egész életét az egyházáért, híveiért való munkában égette el. Hosszú pásztorsága alatt megújította a lelkeket. Őutána sokáig "üde, harmatos tiszta lelkű nép"-nek emlegették a viski magyart. 1868-ban a városháza avató beszédében Visket Máramaros gyöngyszemének nevezte. Feleségével, Lugassy Juliannával a viski temetőben pihen. Kálmán nevű fia Tisza Istvánnak volt a nevelője; Imre nevű fiának unokája, Géressy Zsuzsánna 1995-ben még élt Máramarosszigeten.

Közli: Józan Lajos