Demjén Ferenc ifjúsága

Tőle lopott, ezért saját cimboráját is agyonlőtte az orosz katona

2009. október 23., 10:00 , 458. szám

Van egy mindinkább fogyatkozó korosztályunk, melynek magyar férfi tagjai az "orosz világ" elején kerültek katonaköteles életkorba, ám az új hatalom nem bízott a magyar fiúkban, s nem mert fegyvert adni a kezükbe (nem mintha az utóbbiak hőn áhított vágya lett volna szolgálni a vidékünket pár évvel korábban megszálló szovjet hadseregben). Ehelyett a Donyec-medencébe - a "Donbászra" - hurcolták őket, ahol is évekig dolgoztak a bányavidék tárnáiban. Akárcsak az immár 82 éves, bátyúi Demjén Ferenc.

A korához képest igencsak mozgékony idős férfi épp a kertből jön fel, ahol szénát kaszált a kecskéjüknek, amikor betoppanok a Demjén házaspár udvarára, s amint leülünk beszélgetni, Feri bácsi szavai nyomán lassan megelevenedik a múlt...

Beszélgetőtársam 1927-ben látta meg a napvilágot egy 20 hold földdel rendelkező, nagygazdának számító bátyúi családban, s tizenegy éves volt, amikor 1938-ban, az I. bécsi döntés eredményeként Kárpátalja délnyugati része is - szülőfalujával együtt - visszatért Magyarország kötelékébe, két év múlva pedig ő is belépett a leventeszervezet soraiba. De mi is volt a leventemozgalom? A trianoni békediktátum - egyebek mellett - kötelezte Magyarországot az általános hadkötelezettség megszüntetésére, s csak önkéntes jelentkezőkből álló, 35 ezer fős hadsereg tartását engedélyezte. Hogy mégis felkészíthessék a lakosságot egy esetleges háborúra, a magyar vezetés a 13-21 éves fiúk számára bevezette a leventekötelezettséget, s a szervezet keretein belül katonai alapismeretekre oktatták az ifjúságot.

- Hetente egyszer voltak a foglalkozások - pillant vissza beszélgetőtársam rég tovatűnt ifjúságára. - Nem volt egyenruhánk, de kaptunk leventesapkát, ami a katonasapkára hasonlított. Megtanultunk menetelni, vigyázzba állni, tisztelegni, puskával bánni. Az alaki kiképzés során fapuskákkal gyakorlatoztunk, de volt két öreg, igazi puskánk is, azokon tanultuk meg, hogy kell szétszedni, összerakni a fegyvert, meg lőttünk velük a lőgyakorlatokon. A katonai képzésen kívül pedig tisztelettudásra és hazaszeretre tanítottak. Foglalkoztunk a magyar történelemmel, Árpád apánktól - a tatátdúláson, IV. Bélán, a "török világon", meg az 1848-as szabadságharcon keresztül - a jelenkorig, s hazafias verseket tanultunk. Március 15-én pedig zászlók alatt vonultunk fel az ünnepségen, akinek telt rá, fehér ingben, fekete nadrágban, a leventesapkánkra meg pulykatollat, árvalányhajat tűztünk. Büszke voltam rá, hogy levente lehettem, szép volt...

1944-ben azután kivezényeltek dolgozni az Ung felső folyásához, az Árpád-vonal erődítményrendszerébe - folytatja. - Sokan voltunk ott leventék, századot is alakítottak belőlünk, s az Uzsoki-hágóra vezető utakat javítottuk a magyar és a német hadsereg számára. Magyar katonakosztot kaptunk, ami finom volt. Reggelire adtak kávét, köménymagos, félbarna kenyeret, vajat, lekvárt, délben jött a kétfogásos ebéd - például gulyásleves, pörkölt -, vacsorára meg azt ettük, ami megmaradt az ebédből.

És hogy mi is volt az Árpád-vonal? A magyar hadvezetés Kárpátalján 1939-ben, a vidék északi és keleti részének a visszafoglalása után, Észak-Erdélyben és a Székelyföldön pedig 1940-ben, a II. bécsi döntést követően kezdte meg az ezeréves határtól kissé nyugatabbra húzódó, az ország belsejébe vezető folyó- és patakvölgyeket lezáró erődvonal kiépítését, melynek munkálatai 1944 nyaráig tartottak. Az Árpád-vonal 780 km hosszúságban húzódott, az Uzsoki-hágótól a székelyföldi Görgényi-havasokig. A völgyeket a hegyoldalakba süllyesztett betonerődökből álló völgyzárakkal rekesztették el, melyekhez futóárkok csatlakoztak, s az utóbbiak a védelmet tovább erősítő, nyílt tüzelőállásokhoz vezettek. A folyó- és patakvölgyek fenekét elaknásították, illetve betonozott harckocsi-akasztó prizmákkal tették járhatatlanokká a tankok számára, az utakat pedig kettős vasbeton sorompókkal zárták le, melyek közt csak kanyarogva lehetett haladni. Emellett az Erdős-Kárpátok előterében kialakították a megerősített helységek láncolatából álló Hunyadi-állást, a történelmi országhatáron, a Kárpátok főgerincén pedig a lövészárkokból, műszaki zárakból összetevődő Szent László-állást, melyek növelték a magyar harcászati védelem mélységét.

A szívósan védekező 1. magyar hadsereg 1944 nyarán húzódott vissza megerősített vonalaiba, augusztus 23-án azonban Románia különbékét kötött a Szovjetunióval, s megnyitotta a frontot a szovjet hadsereg előtt, mely így délről megkerülte a Kárpátok ívét. Az Árpád-vonalba visszavonuló magyar és német csapatokat pedig - hogy megmeneküljenek a bekerítéstől - ősszel kivonták az erődrendszerből.

- A magyar meg a német katonákkal együtt, mi, leventék is visszavonultunk - meséli Demjén Ferenc. - Emlékszem, ahogy a szovjet repülőgépek támadták az Ung völgyében haladó hadoszlopunkat, bombáztak is, meg géppuskáztak is. Szétbombázták a századunkat, minket pedig, akik megmaradtunk, szélnek eresztettek, s így én is hazajöttem.

Pár nappal a megérkezésem után az oroszok elfoglalták Bátyút, s a szovjet katonai parancsnokság a mi udvarunkon rendezte be a tábori konyhát. Amikor bejöttek hozzánk a katonák, egyszerűen lehúzták a jegygyűrűt az édesapám ujjáról, és elzabrálták a zsebóráját, a faluban meg sorban elrekvirálták a gazdák disznóit, a szarvasjószágokat, ide hajtották azokat az udvarunkra, s itt vágták le őket, itt főzték meg a húsukat, majd vitték is ki azt a frontra. És bár fekete kenyerük is volt, rakásra süttették a finom házi kenyereket. Életükben nem ettek olyat. Amellett pedig Somból, Kaszonyból hozták a rablott bort, pálinkát, részegeskedtek, káromkodtak, meg erőszakoskodtak. Több nőt is megerőszakoltak a faluban, így ajánlatos volt, hogy a lányok húzzák meg magukat a padlásokon. De egymással szemben sem voltak különbek. Az egyik orosz katona a kertünkben ellopta egy részeg társa karóráját (az illető korábban zabrálta el azt valakitől), mire a meglopott egyszerűen agyonlőtte a tolvajt. Hogy aztán mi lett a gyilkossal, nem tudom...

Amúgy megesett, hogy az én életem is veszélyben forgott. A szovjet katonák rám parancsoltak, hogy esténként fogassak be, és én is vigyem a szekérrel az ellátmányt Csap alá, a vasúti csomópontot ostromló szovjet csapatokhoz, így többször is megjártam a frontot, míg csak tartottak a harcok. Az egyik katona pedig - az udvarunkon - részegen belém kötött, hogy szerinte lassan fogom be a lovakat, és le akart lőni. Az édesanyám kelt a védelmemre, meg a házunkkal átellenben lévő községházáról átszaladó alkalmazottak, akik nagy nehezen lefogták a hatajkodó gazembert. S volt még egy hasonló esetem, amikor bunkert kellett ásnunk a hadsereg számára a volt kastély parkjában, s étlen-szomjan dolgoztunk, míg az oroszok mellettünk részegeskedtek, az egyik berúgott katona meg rám fogta a géppisztolyát, hogy dolgozzak gyorsabban, különben lelő. Még szerencse, hogy a társa elvonszolta mellőlem a fenyegetőzőt. Közben folyt Csap ostroma, rettenetesen összebombázták a csomópontot, éjszakánként láttuk a nyugati láthatáron felvillanó fényeket, és hallottuk a robbanásokat, ahogy a repülők alázúdították a bombaterhüket. Az egész olyan volt, mintha villámlás, mennydörgés töltötte volna be az éjszakát...

Később azután a községházán rendezték be azt a gyűjtőhelyet, ahol a "málenykij robotra" összetrombitált, illetve a mezőről és máshonnan összefogdosott embereket tartották. Édesanyám gyakran átküldött hozzájuk kenyérrel, szalonnával, hogy valamiképp segítsünk rajtuk. Egyszer aztán az őket őrző katona nyakon csípett, és - bár még nem voltam 18 éves - bevágott az összegyűjtött férfiak közé, majd még aznap útnak indítottak bennünket Szolyva felé. Bátyú és Szernye között jártunk, amikor gondoltam egy merészet, s megszöktem. A kísérő katonák utánam lőttek, de a Jóisten megsegített, nem találtak el. S mivel amúgy is túl fiatal voltam, nem kerestek otthon, így megúsztam a "háromnapi munkát".

- Miként került a Donyec-medencébe?

- 1947-ben, egy vasárnap bevagoníroztak minket az állomásra beálló teherkocsikba. (1947-ben a hadkiegészítő parancsnokságok szervezték a fiatalok elvitelét: behívót küldtek nekik vagy a hadsereg képviselői egyszerűen begyűjtötték a fiatalembereket. 1948-ban azután a szervezést átadták a polgári hatóságoknak: a tanácsi végrehajtó bizottságok küldték ki az értesítőket, hogy hol és mikor jelentkezzenek a katonaköteles korba lépett magyar fiatalok, akikkel aztán kérvényeket írattak, miszerint önként jelentkeznek a donbaszi újjáépítésben való részvételre. - A szerk.) Munkácson átszállva, elindultunk a Donyec-medence, konkrétan Vorosilovgrád felé, ahová egy hét múlva érkeztünk meg. Priccsek sem voltak a tehervagonokban, a padlón fekve aludtunk, azt ettük, amit még otthonról vittünk, meg a kísérőink is löktek be egy-egy konzervet a kocsiba. Vorosilovgrádban azután csoportokra osztottak bennünket, s a mi menetoszlopunkat útnak indították a Krasznodon járásbeli Engels város felé. Gyalog mentünk, nem számított, ha esett, ha fújt, esténként az út mentén, a puszta földön háltunk, és olyan kenyeret kaptunk - hárman egy egykilós veknit -, hogy tapasztani lehetett volna vele. Amúgy egy kis marmaládé meg hal is járt a kenyérhez, inni meg forralt vizet ittunk. Aztán megérkeztünk Engelsbe, ahol előbb három hónapig tanultunk a bányászati szakiskolában, majd megkezdődhetett a munka.

- Milyen minőségben dolgozott?

- Vájárként is fejtettem a szenet az Engels város melletti, ugyancsak Engelsről elnevezett bányában, meg a robbantósoknál is dolgoztam, ugyanott, például légzőaknákat robbantottunk, ami nem volt veszélytelen munka. Egyszer ránk szakadt a mennyezet, és mi másfél-két órán keresztül feküdtünk a törmelék alatt, míg csak ki nem szabadítottak bennünket a segítségünkre siető bányászok. Akkor tört el az orrom, meg kiszakadt egy darab hús a könyökömnél, de hál' Istennek, nagyobb bajom nem történt. Egy másik alkalommal pedig - épp légzőakna létesítése végett hajtottunk végre egy robbantást - előttünk is, mögöttünk is leszakadt a tárna mennyezete, mi pedig ott rekedtünk a föld alatt. Másfél napig voltunk - étlen-szomjan - a bánya fogságában, miközben egy meg nem sérült légvezetéket ütögetve adtunk életjeleket magunkról, míg csak ki nem ástak bennünket.

- Mikor jött haza?

- 1951-ben, de már nem tehervagonban, hanem a saját költségemen, személykocsiban. Azonban Bátyú helyett Szolyvára mentem, mert otthon fordult egy nagyot a világ. A kuláknak minősített édesapám ugyanis 1948-ban, a kollektivizáláskor nem lépett be a kolhozba, amiért Szibériába akarták vitetni a családunkat, s bár később mégsem deportálták őket, de elvették a földünket meg a jószágunkat, munkát pedig nem adtak nekik. Így a szüleim a testvéreimmel Szolyvára költöztek, egy ismerősünkhöz. Én is ott találtam magamnak munkát, előbb a bútorgyárban, majd a vegyigyárban, s az utóbbi üzemből mentem nyugdíjba. Akkor aztán hazaköltöztem a családommal Bátyúba, a szülői házba, melyet hivatalosan sohasem vettek el tőlünk, csak különböző családokat telepítettek be a lakásba. Mikor aztán hazajöttem, mondtam az éppen itt lakóknak, hogy költözzenek el, mert hazajövünk, ők pedig szépen ki is hurcolkodtak a házból, s én azóta is itt élek a feleségemmel.

Lajos Mihály