Elveheti-e a bank az autót?

2013. április 12., 03:00 , 639. szám

„Jó néhányan tartozunk a faluban a banknak, annak idején többen is elzálogosítottuk a személygépkocsinkat. Minap az egyik bank közjegyzői közreműködéssel megbízólevelet állított ki munkatársának arra, hogy az töröltesse a nyilvántartásból az egyik ismerősöm elzálogosított személygépkocsiját és keressen rá vevőt, mivel az illető elmaradt a törlesztő részletek fizetésével. Kérem, írja meg, hogy jogosan járt-e el a bank. Attól félünk ugyanis, hogy bármikor hasonló helyzetbe kerülhetünk magunk is.”

– Ukrajna Polgári Törvénykönyvének (PTK) 572 paragrafusa kimondja, hogy a hitelnyújtónak, aki a zálogot elfogadta, jogában áll az adós más hitelezői előtt kielégíteni a követelését az elzálogosított tulajdon terhére, feltéve, hogy a törvény nem rendelkezik másként.

A PTK 589. paragrafusa alapján amennyiben a hitelező nem teljesíti kötelezettségét, amelynek biztosítékául a zálogot felajánlotta, a hitelnyújtó jogot nyer kérvényezni a zálogjog érvényesítését az adott tulajdonra, esetünkben a személygépkocsira. Fontos azonban megjegyezni, hogy erre kizárólag a bíróság döntése alapján kerülhet sor, hacsak az adott esetben a hitelszerződés vagy a törvények másként nem rendelkeznek.

A hitelnyújtó követelésének a zálog terhére történő kielégítéséről Ukrajna törvénye A hitelezői követelések biztosításáról és a terhek bejegyzéséről rendelkezik. Ennek a jogszabálynak a 30. paragrafusa rögzíti, hogy a zálogtartónak (esetünkben a banknak) jogában áll a zálog (esetünkben a személygépkocsi) harmadik személynek (a vásárlónak) történő eladása útján behajtani a záloggal biztosított követelését. Ezen az alapon a bank megkötheti az adásvételi szerződést az adós nevében a zálog tárgyát képező személygépkocsira, amely így a vásárló tulajdonát képezi azon túl. Az adásvételi szerződés megkötéséhez az autót törölni kell a közlekedésrendészet nyilvántartásából. Ezért utasítja a bank a maga megbízottját-munkatársát, hogy meghatalmazását hitelesíttesse a közjegyzővel, majd töröltesse a járművet a nyilvántartásból. Ne feledje azonban, hogy – amint erről fentebb már szó volt – ez az eljárás jogtalan, ha a bíróság előzetes hozzájárulása nélkül zajlik.

Ebből kifolyólag gondok lehetnek a banki megbízott eljárásának jogosságával is. Ugyanis – némileg leegyszerűsítve a dolgot – a jogszabályok úgy fogalmaznak, hogy a megbízottat csak azzal lehet megbízni, amire a megbízójának magának is joga van. A megbízottnak így nem áll jogában banki utasításra töröltetni az autót a nyilvántartásból, s annak eladásáról tárgyalni egy harmadik féllel, mivel ezt a magbízója is csak jogerős bírósági döntés birtokában teheti meg.

Ezért azt tanácsolom azoknak a gépkocsi-tulajdonosoknak, akiktől a bank jogerős bírósági végzés nélkül szándékozik elvenni a járművüket, hogy azonnal tegyenek panaszt az efféle jogtalan eljárás ellen a bíróságon vagy az ügyészségen. Ilyen esetekben tanácsos képzett jogász vagy ügyvéd közreműködését kérni.

hk