A szaktárca „felszabadítja” a pedagógusokat

2014. december 14., 17:51 , 727. szám

Újabb körlevélben veszi fel a harcot az oktatásügyben elburjánzott bürokráciával Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztériuma. A 2014. december 5-én kelt (1/9-630. számú) dokumentumban az iskolai oktatói-nevelői munkát igyekeznek kihámozni a tárcánál a töméntelen és értelmetlen papírmunka béklyójából, egyúttal felszabadítva a pedagógust a helyi hivatalnokok terrorja alól. Íme az akár forradalminak is nevezhető dokumentum!

 

„A tanári pedagógiai tevékenység szabadságát
garantáló elvek szigorú betartásáról

 

Az oktatáspolitika egyik prioritása a pedagógiai dolgozók tevékenységének mentesítése a bürokráciától, a modern állam- és társadalomirányítási elvek bevezetése az oktatási hatóságok által – olvasható az oktatási hatóságokhoz, pedagógus-továbbképző intézetek, módszertani kabinetek (központok) és oktatási intézmények vezetőihez, pedagógusokhoz intézett körlevélben. – Miközben az Oktatási és Tudományos Minisztérium lényegesen csökkentette a régiók adatszolgáltatási kötelezettségét, korlátozta a nemzeti szintű intézkedések számát, s kitart a bürokrácia visszaszorításának irányvonala mellett, továbbra is érkeznek a folyamodványok az általános oktatási intézmények tanáraitól az oktatási intézményeknek, az oktatási hatóságoknak, a módszertani kabineteknek (központoknak) és egyéb szerveknek a jogtalan követeléseiről, ami a tanárok által vezetendő dokumentációt illeti, s hogy a pedagógusoktól idegen funkciók ellátására kényszerítik őket.

A tanár kötelezettségeit számos rendelkezés és törvény – az intézmény alapszabálya, a belső működési rend előírásai, a munkaköri leírás stb. – szabályozza. Pótlólagos kötelezettségeket ró a pedagógusra az osztályfőnökség, a szaktantárgyi és a tanórán kívüli tevékenység, a társadalmi munkában való részvétel.

Ha eközben túlterhelik mindenféle – sok esetben egyetlen normatív-jogi dokumentum által elő nem írt – beszámolókkal, tervekkel és egyéb dokumentáció vezetésével, az akadályozza a pedagógiai dolgozót az alkotó tevékenységben, az összpontosításban legfőbb kötelességére és hivatására, hogy minőségi oktatási szolgáltatást nyújtson. Mindez felemészti a tanár erejének és idejének jelentős részét, munkáját mechanikus rutinszerű tervezési-beszámolási tevékenységgé változtatja, amelyet túlzott mértékben ellenőriznek és vizsgálnak a különböző rendű és rangú vezetők.

Különösen megterhelő formákat ölt ez a papírgyártás és terven felüli jogtalan ellenőrzés a szemeszter és a tanév végén.

A fentiek alapján, előmozdítandó az Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztériuma 2014. 05. 27-i 648. sz. rendeletében Az Ukrajna törvényei által elő nem írt dokumentumoknak és beszámolóknak az iskola előtti, általános oktatási, szakközépiskolai és iskolán kívüli oktatási intézmények általi elkészítésére és azok számon kérésére vonatkozó gyakorlat megszüntetéséről, illetve az Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztériuma 2014. 11. 11-i 1/9–586. sz. levelében A tanár tudományos tevékenységéről és kutatómunkájáról foglaltak megvalósítását, ragaszkodunk a tanári pedagógiai tevékenységének szabadságát garantáló elvek szigorú betartásához.

1. Az óraterveket és óravázlatokat kötetlen formában készíti a tanár, többek között nyomtatott, elektronikus stb. források felhasználásával. Az óratervek és óravázlatok-jegyzetek formátuma, terjedelme, struktúrája, tartalma és külalakja a tanár személyes ügye. Megengedhetetlen egységes szabványokat megállapítani e dokumentumokra egy tanintézményen, városon, járáson vagy megyén belül. A tanár általi megőrzésük időtartama szintén nincs meghatározva törvényileg, ennél fogva a tanár önállóan dönt erről.

2. A különböző papíralapú portfoliók, mappák, albumok stb. létrehozása, feltöltése és megőrzése, többek között a soros vagy soron kívüli attesztációra való felkészülés, versenyeken való részvétel során nem tartoznak a törvény által előírt munkák közé és nem követelhetők meg a tanártól az oktatási intézmény vezetői, a módszertani szolgálatok vagy az oktatási hatóságok képviselői által.

3. Az oktatási szféra törvényei és törvényerejű dokumentumai feljogosítják a tanárt, az egyes tárgyak tanterveinek felépítése pedig lehetővé teszi az órák átcsoportosítását, az egyes témák elsajátítására fordítható órák számának növelését. Ily módon jogtalan és megengedhetetlen ellenőrizni a tanár úgynevezett »eltérését« az óratervtől vagy a tankönyv anyagaitól.

4. A tanítás formáinak és módszereinek megválasztása kizárólag a tanár előjoga, s nem szabályozhatók sem a tanintézmény adminisztrációja, sem az oktatási hatóságok által. Egyes vezetők követelései, melyek a pedagógus tevékenységét a foglalkozás formáit illetően a hagyományos osztálytermi tanóra, vagy ilyen-olyan egyéb módszerek alkalmazására korlátozzák, nem jogszerűek, s a pedagógus nem köteles azoknak eleget tenni.

Ezen s egyéb előírások és elvek betartása elősegíti a pedagógusok szakmai önmegvalósítását, s ennek következményeként az oktatás színvonalának emelkedését.”

A levelet Pavlo Poljanszkij miniszterhelyettes írta alá.

(mon.gov.ua/Kárpátalja)