A parlament illetékes bizottsága az új oktatási törvény kisebbségekre nézve hátrányos tervezetét javasolja elfogadásra

2017. június 22., 20:36 , 859. szám

A Legfelső Tanács Tu­do­má­nyos és Ok­ta­tá­si Bi­zott­sá­ga múlt szerdai ülését követően továbbította a parlamentnek Az oktatásról törvény tervezetét, és annak második olvasatban való elfogadását javasolta.

Ezzel lezárult az ukrajnai oktatás modernizálását célzó törvény előkészítésének többéves folyamata. Valószínűsíthető, hogy a tizenegy fejezet, 83 cikkely és számos egyéb törvény módosítását előíró, összesen 111 oldal terjedelmű normatív dokumentumot záros határidőn belül elfogadja az ukrán törvényhozás. A törvényt előkészítő munka nagyságrendjét és összetettségét jellemzi, hogy miután a jogszabálytervezetet múlt év októberében első olvasatban elfogadták, 1244 módosító indítványt nyújtottak be hozzá.

A nemzeti kisebbségek, így a kárpátaljai magyarok számára is alapvető fontosságú, a nyelveknek az oktatásban való alkalmazását szabályzó 7. cikkelyhez 177 módosító indítvány futott be. A törvénytervezetnek a második olvasatban való parlamenti tárgyalásához való előkészítése során e terület szabályozása körül alakult ki a legádázabb vita. Ennek során a jelenleg érvényes, Az állami nyelvpolitika alapjairól törvény 20. cikkelye által rögzített szabályozás megőrzését célzó javaslatoktól a kisebbségek nyelvein való oktatás teljes felszámolására irányuló indítványokig számos elképzelés felmerült. (Lásd erre vonatkozóan a http://kno.rada.gov.ua/komosviti/doccatalog/document?id=74128 weboldalt.)

A szerdai ülés vitáiban, melyekben az illetékes parlamenti bizottság tagjain kívül részt vettek az oktatási és a kulturális tárca vezetői, a terület iránt érdeklődő parlamenti képviselők, az ukrán oktatás és tudományosság prominens képviselői is, központi helyet foglalt el az oktatás nyelvének kérdése. Lilija Hrinevics oktatási miniszter már bevezetőjében leszögezte: a jövőben nem engedhető meg, hogy az ukrajnai iskolák diákjai tanulmányaik során ne sajátítsák el az államnyelvet, amint az – szerinte – a magyar tannyelvű iskolák esetében tapasztalható. Ezért a tárca elengedhetetlennek tartja, hogy a nemzeti kisebbségek nyelvein folyó általános középiskolai oktatásban fokozatosan bevezessék az egyes tantárgyak államnyelven való oktatását. Mégpedig úgy, hogy az oktatási folyamat során egyre több legyen az államnyelven és egyre kevesebb az adott kisebbség nyelvén oktatott tantárgyak száma. Szerinte e cél elérését szolgálja a minisztériuma által egyeztetett és elfogadásra ajánlott jogszabálytervezet.

A tanácskozás számos résztvevője csak részben támogatta ezt az álláspontot. Például Vaszil Kremeny akadémikus, a Pedagógiai Tudományok Nemzeti Akadémiájának elnöke, Oleh Muszij parlamenti képviselő, Larisza Nyicoj író a kisebbségek nyelvein folyó oktatás megszüntetését, és a kisebbségi nyelvek oktatását csak tantárgyként előirányzó javaslatokat támogatták.

Brenzovics László parlamenti képviselő, a KMKSZ elnöke beszédében felhívta a jelenlévők figyelmét arra, hogy a minisztérium által támogatott, s még inkább a kisebbségek nyelvein való oktatás teljes beszüntetésére irányuló javaslatok alapjaiban sértik számos nemzeti kisebbség, így az ukrajnai magyarság Alkotmányban garantált anyanyelvű oktatáshoz való jogát. Hangsúlyozta, hogy a törvényalkotók ez esetben nemcsak egy jogszabályban, illetve nemzetközi szerződésekben formálisan előírt jognak, hanem egy több évtizedes múltra visszatekintő szerzett szokásjognak a megvonását irányozzák elő, és ezzel a gyakorolt emberi jogok megvonásának alkotmányba foglalt tilalmát is megsértik. A magyar képviselő ezért kompromisszumos javaslatként a 7. cikkely első olvasatban elfogadott szövegét ajánlotta elfogadásra. Hozzáfűzte, hogy bár e szövegtervezet is szűkíti a jelenleg érvényben lévő kisebbségi jogokat, legalább nem tartalmaz formális alkotmánysértést.

Az ülés zárásaként az elnöklő Olekszandr Szpivakovszkij, a Tudományos és Oktatási Bizottság megbízott elnöke szavazásra bocsátotta a megfogalmazott indítványokat. A Bizottság jelen lévő tagjai egyhangú szavazással Lilija Hrinevics oktatási miniszter, illetve az Oktatási és Tudományos Minisztérium javaslatát támogatták, és javasolták a parlamentnek elfogadásra.

Az Ukrajinszka Pravda értesülése szerint a Legfelső Tanács július 11-én tárgyalja második olvasatban az új oktatási törvény tervezetét.

(Tóth Mihály/pravda.com.ua/ntk)