Hogyan tegyünk panaszt a Nyugdíjalapnál?

2018. október 6., 11:31 , 924. szám

„A nyugdíjam megállapításakor nem vették figyelembe az 1990 és 1994 között egy azóta megszűnt vállalatnál munkával töltött éveimet, hiába hoztam igazolást a levéltárból. Hogyan tehetek panaszt a döntés ellen?”

– Amennyiben a polgár úgy véli, hogy a Nyugdíjalap valamely hivatala törvénysértően járt el az ügyében, jogában áll panaszt tenni a Nyugdíjalap egy magasabb szintű, felettes hivatalánál. A járási és városi nyugdíjfőosztályok eljárásával szemben a megyei főosztályon lehet panasszal élni.

A panaszt személyesen kell benyújtani, de megteheti a panaszos törvényes képviselője, valamint az a személy is, aki erre közjegyző által hitelesített megbízólevelet kap. Jó tudni, hogy amikor úgy határozunk, élünk a lehetőséggel, hogy panaszt tegyünk ügyünkben, nem veszítjük el a jogot, hogy később szükség esetén a bírósághoz forduljunk a problémánkkal.

Panasszal élni a Nyugdíjalap hivatalainak határozatai ellen az elfogadásuk napjától számított egy évig lehet, de a panaszosnak legfeljebb egy hónap áll a rendelkezésére a panasztételre attól a naptól számítva, hogy megismerkedett a határozat tartalmával. A Nyugdíjalapnak a panaszt kivizsgáló hivatala szükség esetén meghosszabbíthatja a méltányos okokból elmulasztott panasztételi határidőt.

A panaszlevélnek tartalmaznia kell:

– a panasztevő teljes nevét és lakcímét;

– a kifogásolt határozatot meghozó hivatal megnevezését;

– a panasz és a panaszos követelésének lényegét;

– amennyiben a panaszos fellebbezett a bíróságon a határozat ellen, ezt is fel kell tüntetni a levélben.

Panaszt tenni kizárólag írásban lehet, s a levelet a panaszosnak alá kell írnia.

Benyújtani a panaszt postai úton lehet, ajánlott levél formájában, de személyesen is kézbesítheti a panaszos a címzett hivatalnak. Az utóbbi esetben gondoskodni kell róla, hogy a levelet iktassák! Szükség esetén a panaszos egyéb dokumentumokat is mellékelhet panaszleveléhez, amelyeket ügye kivizsgálása után vissza kell, hogy szolgáltassanak neki.

Amennyiben a panaszlevél nem felel meg a formai követelményeknek, a hivatalban nem fogják kivizsgálni érdemben, hanem a megfelelő indoklással a beérkezéstől számított 10 napon belül visszaküldik a panaszosnak.

Amennyiben a panaszban tárgyalt kérdések nem tartoznak a Nyugdíjalap illetékességi körébe, a levelet legfeljebb öt munkanapon belül továbbítják az illetékes hatóságnak vagy tisztviselőnek, amiről a panaszost is tájékoztatni kötelesek.

A hivatal nem köteles ismételten foglalkozni ugyanannak a panaszosnak ugyanabban a kérdésben benyújtott panaszával, amennyiben az első panaszlevél érdembeli elbírálása nyomán az eljárás beszüntetéséről született döntés, amiről a panaszost is tájékoztatták.

Ha a Nyugdíjalap illetékes hivatala megküldi a panaszosnak határozatát, amelyből kitűnik, hogy követelését részben vagy egészében elutasították, a panaszosnak jogában áll egy hónapon belül újabb panasszal fordulni a Nyugdíjalap egy magasabb szintű szervéhez.

A panaszos kívánságára panaszát a Nyugdíjalapnak a nyugdíjellátással kapcsolatos lakossági panaszokkal foglalkozó bizottsága is kivizsgálhatja (Комісія з питань розгляду скарг громадян на рішення органів Пенсійного фонду України щодо пенсійного забезпечення). E bizottság határozata azonban csak ajánlásnak minősül. Az ajánlás nyomán a Nyugdíjalap illetékes tisztviselőjének kell meghoznia az indoklással ellátott döntést, amelyről a panasz beérkezésétől számított egy hónapon belül postán vagy személyesen köteles tájékoztatni a panaszost.

Amennyiben a panasz tárgyát képező kérdéseket lehetetlen megoldani egy hónapon belül, a Nyugdíjalap illetékes szerve meghosszabbíthatja az eljárás időtartamát, amelyről írásban köteles tájékoztatni a panaszost még az egy hónapos határidő lejárta előtt. Az ügy kivizsgálásának időtartama azonban ebben az esetben nem haladhatja meg a 45 napot.

A panasz kivizsgálása során a Nyugdíjalap illetékes szervének meg kell győződnie róla, hogy a vitatott határozatot elfogadó hivatal eljárása törvényes, illetve megalapozott volt-e, és ennek függvényében dönthet úgy, hogy nem tesz eleget a panaszos követelésének, vagy úgy, hogy részben vagy egészében eleget tesz annak.

A panaszt kivizsgáló hivatal határozatáról részletesen indokolt hivatalos levélben kötelesek tájékoztatni a panaszost. A panaszosnak jogában áll a bíróságon fellebbezni a Nyugdíjalap bármilyen szintű határozata ellen. Ilyenkor a törvény által erre megállapított határidőket kell figyelembe venni.

Amennyiben a panaszos kérését részben vagy egészében kielégítették, az ügyben eljáró hivatalnak meg kell hoznia az ebből következő határozatokat, amelyről hivatalosan, írásban szintén kötelesek tájékoztatni a panaszost.

hk