Aki a legnehezebb időkben is kitartott…

Brunszvik Teréz-emlékdíjat kapott Morilják Erzsébet

2019. június 18., 15:40 , 960. szám

A pedagógusokat egykor a nemzet napszámosainak nevezték. És valóban, a hivatásukat szívvel-lélekkel végző tanárok, tanítók, óvónők az egymást váltó nemzedékekhez tartozó fogékony gyermekfőkbe csepegtetik a tudást, és ugyancsak fogékony gyerekszívekbe csepegtetik a jóságot, a nemzetszeretetet, a keresztény hithez való ragaszkodást.  E pedagógusok közé tartozik a munkás éveiben az életét a gyermekeknek szentelő, a rendszerváltást követően pedig a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség óvodaszekciójának a vezetőjeként a kárpátaljai magyar óvodahálózat újbóli létrehozásában óriási érdemeket szerzett, már mintegy két évtizede nyugdíjba vonult Morilják Erzsébet, aki 2019. június 14-én a beregszászi Rákóczi-főiskolán átvehette az Emberi Erőforrások Minisztériuma által munkássága elismeréseként neki adományozott Brunszvik Teréz-emlékdíjat.

Az ünnepelt laudációjában ez állt: „Morilják Erzsébet a kárpátaljai magyar pedagógustársadalom kiemelkedő, példaadó alakja. Egész életén át szívügyének tartotta a kisgyermekek nemzeti identitásának erősítését, a keresztény értékek mentén való nevelésüket. Ezt abban a szocialista korszakban tette, mikor a rendszer szigorúan elvárta az átideologizált óvodai neveléstől is a szovjet ember kitermelését. Szakmai munkája iránti elhivatottsága és magyarsága iránti hű elköteleződése arra sarkallta, hogy folyton munkálkodjon szülővárosa, Beregszász magyar gyermekközösségéért: komoly harcot vívott a bürokratizmussal a magyar nyelvű óvoda létrehozása érdekében. Igazolni igyekezett azt a közismert tényt, hogy a gyermek csak az anyanyelvén érti meg maga körül a világot, és válik okos, értelmes, gondolkodni képes felnőtté.

Az álma megvalósult, és az első magyar óvoda vezetőjeként tevékenykedett tovább azon fáradozva, hogy annyi év után végre szabadon, a magyar értékek mentén szervezhesse az óvodai életet, ami pozitív hatással volt a helyi közösség életére is.

A rendszerváltást követően, 1991-ben komoly szerepet vállalt: a Kárpátaljai Magyar Pedagógus­szövetség megalakulása után, annak égisze alatt a kárpátaljai magyar óvodák megyei szintű összefogását szervezte. Tevékenységének köszönhetően felpezsdült a kárpátaljai magyar óvodai élet, amely emelte az óvodai nevelés presztízsét mind a szakma, mind a családok körében Kárpátalján.

Számos publikációja, szakmai cikke jelent meg, amelyek az óvodai nevelés új irányairól, az anyanyelvi nevelés meghatározó szerepéről, és a magyar identitástudat megerősítésének lehetőségeiről szóltak. Tagja volt annak a szakmódszertani csoportnak, mely az első magyar nyelvű segédanyagot szerkesztette a magyar óvodák számára. Tanácsaival, éleslátásával, magas szintű felkészültségével 2001-ig segítette a kárpátaljai magyar óvodapedagógusok munkáját.

Morilják Erzsébet a legnehezebb időben vállalta magyarságát, és ebben a szellemben végezte nevelői, majd vezetői tevékenységét is. Mély humánuma, emberi tartása, hite a vállalt küldetés sikerében számos generáció számára példává emelte őt. Egyenes, őszinte és mindig hiteles kiállása, tanácsai nemcsak a kárpátaljai óvodapedagógusok egyéni fejlődését segítette, segítették, de az egész kárpátaljai magyar közösségét is.”

Szilágyi Mátyás, Magyarország Beregszászi Konzulátusának misszióvezetője kifejtette, miszerint eddigi diplomáciai pályafutása alatt mindig a legnagyobb hangsúlyt fektette a kisebbségben élő magyarság oktatási helyzetével való foglalkozásra. Majd kitért arra, hogy míg a korábbiakban a magyar nemzetpolitika a kisebbségi magyar közösségek oktatási infrastruktúrájának a fejlesztésén vagy éppen a rendbehozatalán munkálkodott, addig ma már az oktatás fejlesztése a cél. Ugyanis a nemzetpolitika stratégiai területe a magyar tannyelvű oktatás, a kisebbségi magyarság identitásának a megmaradása szempontjából pedig a legnagyobb teljesítményt a pedagógusok nyújtották, és nyújtják ma is. Szilágyi Mátyás ezt követően méltatta Morilják Erzsébet érdemeit, aki a magyarság melletti elkötelezettsége, a kárpátaljai magyar óvodai élet megszervezése, fejlesztése terén kifejtett munkássága, példaadó emberi tartása elismeréseként veheti át a Brunszvik Teréz-emlékdíjat az Emberi Erőforrások Minisztériumától a beregszászi magyar konzulátuson keresztül. De ki is volt Brunszvik Teréz? Mint a felszólaló elmondta, ő alapította meg – 1828-ban – az első magyar óvodát, munkássága nyomán indult be Magyarországon az óvodai élet, és sokrétű tevékenységét ismerte el az utókor azzal, hogy róla nevezték el a kiváló óvodapedagógusoknak adható emlékdíjat.

Dr. Orosz Ildikó, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség elnöke, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola rektora, megyei tanácsi képviselő, a megyei tanács oktatási és kulturális bizottságának elnöke is felidézte, miként fogta össze Morilják Erzsébet a kárpátaljai magyar óvodákat, óvónőket, rakta le a kárpátaljai magyar óvodapedagógia alapjait. Majd visszaemlékezett arra, hogy a rendszerváltás után hogyan indult be a kárpátaljai magyar óvónőképzés. Mint kifejtette, előbb a Hajdúböszörményi Óvónőképző Főiskola kihelyezett tagozatát indították be a Munkácsi Tanítóképzőben (mai nevén: a Munkácsi Állami Egyetem Humán-Pedagógiai Koledzse – L. M.), ám a tanítóképző kivetette azt magából, mint „idegen testet”. Ezt követően nyitották meg a Rákóczi-főiskolán az óvodapedagógiai szakot, s Morilják Erzsébet az első percektől nagy lelkesedéssel oktatott itt, példát mutatva a pedagógusoknak, a tanítványainak, az utókornak.

Az ünnepelt nyugdíjas óvónő az emlékdíj átvétele után meghatottan beszélt arról, hogy negyven évig dolgozott az óvodai pályán, közben volt, hogy akadályokba ütközött, de amit tudott, szeretettel adta át fiatal kollégáinak, akiknek e díjátadás alkalmából azt üzente, hogy ne féljenek, még ha meg is hurcolják őket, mert a végeredmény számít, és ne adják fel a harcot. Merjenek kiállni az igazukért, s bármilyen kudarc éri is őket, ne adják fel álmaikat. Végezetül pedig leszögezte: „Bízom benne, hogy megmaradnak a magyar óvodák, a magyar gyermekek magyar iskolákba fognak járni, és megőrizzük a magyar nyelvet.”

lm