A szerződés felbontásáról

2019. november 5., 14:51 , 979. szám

„Kétéves szerződést kötöttem egy internetszolgáltatóval. Felbonthatom a szerződést, ha még csak egy éve veszem igénybe a szolgáltatást, és mire számíthatok ebben az esetben?”

– A kérdést a Polgári törvénykönyv 901–907. cikkelyei szabályozzák. Ezek szerint, ha a szerződés szolgáltatás nyújtását írja elő térítés ellenében, a megrendelő köteles fizetni a kapott szolgáltatásért a szerződésben megállapított határidő és rend szerint. Ha a szerződésben foglaltak teljesítése a szolgáltatótól független okok miatt nem lehetséges, a megrendelő köteles észszerű díjat fizetni a vállalkozónak. Ha a szerződésben vállalt szolgáltatás teljesítése a megrendelő miatt vált lehetetlenné, a megrendelő köteles megfizetni a szolgáltatónak a teljes árat, hacsak a szerződés másként nem rendelkezik.

A szolgáltatási szerződés időtartamáról a felek állapodnak meg, hacsak egyéb jogszabályok másként nem rendelkeznek.

A szolgáltatási szerződés a Polgári törvénykönyvben, az egyéb jogszabályokban vagy a felek által a szerződésben meghatározott módon és okokból mondható fel, ideértve a megállapodás egyoldalú felmondását is. A felmondás menetét és következményeit a felek megállapodása vagy a törvény szabályozza.

A Polgári törvénykönyv 651. cikkelye értelmében a szerződés módosítása vagy felmondása csak a felek egyetértésével lehetséges, kivéve, ha a szerződés vagy egyéb törvények másként rendelkeznek.

A szerződés bármelyik fél kérésére módosítható vagy megszüntethető bírósági végzés útján, ha az egyik fél a szerződést jelentősen megsérti, illetve a szerződésben vagy törvényben meghatározott egyéb esetekben is mód van erre. Jelentősnek akkor minősül a szerződésszegés, ha az így okozott kár miatt az egyik fél nagymértékben elesik attól, amit a szerződés megkötésekor remélhetett.

A szerződés teljes vagy részleges egyoldalú felmondása esetén, ha a felmondáshoz való jogot a szerződés vagy törvény rögzíti, a szerződés ennek megfelelően felmondottnak vagy módosítottnak tekintendő.

A feleket a szerződés megkötésekor befolyásoló körülményekben bekövetkező lényeges változás esetén a szerződést a felek hozzájárulásukkal módosíthatják vagy megszüntethetik, kivéve, ha a szerződés másként rendelkezik, vagy ha a kötelezettségből nem ez következik. A körülmények változása akkor tekinthető jelentősnek, ha egyértelmű, hogy a felek a változást előrelátva nem kötötték volna meg a szerződést, vagy egyéb feltételekkel kötötték volna meg azt.

A szerződésnek a körülmények lényeges változása miatti módosítása kivételes esetekben bírósági határozat alapján is lehetséges, ha a szerződés felmondása ellentétes a közérdekkel, vagy olyan károkat okoz a feleknek, amelyek jelentősen meghaladják a szerződésnek a bíróság által módosított feltételek szerinti teljesítésével járó költségeket.

A szerződés módosulása esetén a felek kötelezettségei megváltoznak a teljesítés tárgyát, helyét, feltételeit stb. illetően.

A szerződés felmondása esetén a felek kötelezettségei megszűnnek.

A felek nem jogosultak visszakövetelni, amit a kötelezettségeikkel összhangban teljesítettek a szerződés módosítása vagy felmondása előtt, hacsak a szerződés vagy a törvények másként nem rendelkeznek.

Ha a szerződést az egyik fél súlyos szerződésszegése miatt módosítják vagy mondják fel, a másik fél követelheti a szerződés módosításával vagy megszűnésével okozott kár megtérítését.

A fentiekből kiindulva, az ön részéről nincs akadálya a szerződés felmondásának, kérdés azonban, hogy milyen szankciókra számíthat a vállalt kötelezettségei megsértéséért. Mint látható, szinte minden a szerződésben rögzített feltételektől függ. A helyzet pontos felméréséhez ezért ismerni szükséges a szolgáltatóval kötött szerződése szövegét.

hk