A megbízási szerződésről

2020. március 9., 11:22 , 996. szám

„Szeretném megbízni ismerősömet, hogy adja el a házamat. Sajnos, ő jelenleg nem tud Ukrajnába utazni. Hogyan tudnék mégis megbízást adni neki? Ha nincs rá mód, mit javasol, mit tegyek?”

– Megbízási szerződés alapján az egyik fél (a megbízott) vállalja, hogy bizonyos intézkedéseket, jogi cselekményeket hajt végre a másik fél (a megbízó) nevében. A megbízási szerződés kizárólagos joggal ruházhatja fel a megbízottat a szerződésben rögzített jogi cselekmények, vagy azok egy részének végrehajtására a megbízó nevében és költségén.

A szerződés rögzítheti az ilyen meghatalmazás érvényességi idejét és / vagy azt a területet, amelyre a kizárólagos megbízás joga kiterjed.

Lényeges, hogy a megbízási szerződés, illetve a megbízási szerződés alapján kiállított meghatalmazás egyértelműen rögzítse, mire kapott felhatalmazást a megbízott. A megbízott által végrehajtandó cselekményeknek, intézkedéseknek legitimeknek (törvényeseknek), konkrétaknak és megvalósíthatóaknak kell lenniük.

Ukrajna törvényei nem tiltják, hogy olyasvalakivel kössünk szerződést, aki külföldön tartózkodik. A szerződés szóban vagy írásban, esetleg elektronikus levél formájában is megköthető. A feleknek jogukban áll megválasztani a szerződéskötés formáját – hacsak a törvények másként nem rendelkeznek egy adott esetben.

A szerződés akkor számít írásban megkötöttnek, ha annak tartalma rögzítve lett egy vagy több dokumentumban, szövegben. Ily módon adott esetben írásos szerződésnek minősül az is, ha a felek akaratukat táviratban, vagy egyéb technikai eszköz segítségével, például e-mailben rögzítették.

Fontos azonban a szerződést kötő felek azonosíthatósága. Ezért mindenképpen azt tanácsolnám, hogy lehetőség szerint maradjanak meg a hagyományos, azaz írásos, papíralapú, az alapvető formai követelményeket betartó (aláírás, dátum stb.) szerződéskötésnél.

Még egyszer emlékeztetném, hogy a megbízónak meghatalmazást kell kiadnia a megbízottnak a megbízási szerződésben rögzített jogi cselekmények végrehajtására.

hk