Az iskolai pénzgyűjtésről és a pedagógus felelősségre vonásáról

2020. október 12., 09:07 , 1027. szám

„Úgy érzem, mióta kijelentettem, hogy nem akarok több pénzt beadni, valahányszor az osztályban gyűjtést hirdetnek valamire, az osztályfőnök mindenért beleköt a kislányomba. A legutóbbi eset volt az utolsó csepp a pohárban. Az egyik osztálytársa összekente a gyermekem új szvetterét. Felhívtam a szüleit, de nem azért, hogy pénzt kérjek a tönkretett ruhadarabért, hanem hogy elmondjam, a fiuk még csak bocsánatot se kért a tettéért. Másnap az osztályfőnök az egész osztály előtt lehordta a lányomat, amiért én állítólag pénzt követeltem egy sokgyermekes családtól a szvetterért. Az osztály előtt azt mondta a tízéves gyermekemnek, hogy ezután már senki nem fogja tisztelni a családunkat. Véleményem szerint a tanár a szakmai etika minden létező normáját megsértette az eljárásával. Hogyan vehetek elégtételt a szavaiért? Hogyan vonható felelősségre a pedagógus?”

– Kezdjük talán azzal, hogy ma már minden létező előírás, jogszabály tiltja a „gyűjtést” közvetlenül az osztályokban, az iskolákban. Tilos az iskolának, a pedagógusoknak bármilyen ürüggyel befizetésre kötelezni a gyerekeket és a szüleiket. Tény azonban, hogy jelen helyzet szerint nem létezik egységes, bevett mechanizmus az iskolák karitatív és költségvetési forrásokból származó bevételeinek gyűjtésére, felhasználására és az azokkal való elszámolásra. Van, ahol az iskolától elvben független jótékonysági alapítványt hoznak létre az adott oktatási intézmény költségvetésen kívüli finanszírozására, máshol a szülőkre, a szülői tanácsokra bízzák a „gyűjtést”. A módszer azonban mit sem változtat a lényegen: az adakozás az iskola, az osztály javára elvben önkéntes, a szülők azonban sokszor kötelezőnek érezhetik a befizetést, hiszen a gyermekükről van szó. Ráadásul – elbeszélésekből, a sajtóból ítélve – nemegyszer előfordul, hogy érzékeltetik a szülővel, mi a „helyes”.

Ami a pedagógus eljárását illeti a tanítványa, az ön gyermeke vonatkozásában, még zavarosabb a helyzet – ha ez egyáltalán lehetséges. Az oktatásról szóló törvény 54. cikkelyének 2. pontja, amely a pedagógus kötelességeit foglalja össze, egyebek mellett kimondja, hogy be kell tartania a pedagógiai etikát; tiszteletben kell tartania az oktatási folyamat valamennyi résztvevőjének méltóságát, jogait, szabadságait és jogos érdekeit; útmutatással és személyes példával kell megalapoznia a tiszteletet a közerkölcs és a társadalmi értékek, köztük az igazság, az igazságosság, a hazaszeretet, a humanizmus, a tolerancia, a szorgalom iránt. Mint látható, a jogszabály csak általánosságokban fogalmaz, és kevés kapaszkodót nyújt a jogorvoslatot kereső szülő, polgár számára.

Felhívnám azonban a figyelmet A polgári beadványokról szóló törvényre (Закон України «Про звернення громадян»). Ez a jogszabály foglalja keretbe az ukrán állampolgároknak azt az Alkotmány által biztosított jogát, hogy panaszt tegyenek tisztviselők, hatóságok, intézmények eljárásával kapcsolatban, illetve fellépjenek velük szemben saját jogaik, érdekeik védelmében. A panaszt a hierarchiának megfelelően a pedagógus felettesének vagy az iskola feletti felügyeletet gyakorló felsőbb szervnek célszerű benyújtani. A pedagógus közvetlen felettese az iskolaigazgató, érdemes azonban átugorva ezt a lépcsőfokot mindjárt a járási vagy városi oktatási főosztályhoz fordulni.

Ajánlott írásban panaszt tenni, majd tértivevényes levél vagy beadvány (kérvény, „заява”) formájában eljuttatni a címzettnek. Ha kérvényt ír, fordítson figyelmet annak szabályszerű iktatására a hivatalban!

A panasz megfogalmazásakor célszerű figyelembe venni A polgári beadványokról szóló törvény 5. cikkelye által a beadványokkal szemben támasztott formai követelményeket. Ezek szerint a beadványban, amely csak ukrán nyelven íródhat, egyebek mellett fel kell tüntetni szerzője vezetéknevét, keresztnevét, apja nevét (ha van), lakóhelyét. Ezek hiányában előfordulhat, hogy a hatóság nem fogadja el a beadványt. Meg kell fogalmazni a panasz lényegét, esetleg a panasz kivizsgálásának remélt eredményét, jelezve az idevágó kéréseket vagy követeléseket. A beadványt a benyújtójának alá kell írnia, feltüntetve a dátumot.

Felhívnám a figyelmét, mennyire fontos pontosan, tényszerűen, de minden lényeges mozzanatra kitérve megfogalmazni a panaszt. Szükség esetén nevezze meg azokat a személyeket, akik információval rendelkeznek az esetről, illetve alá tudják támasztani, megerősíthetik az ön panaszát. Ugyanakkor nem elvárás, követelmény speciális dokumentumokkal igazolni, bizonyítani a panaszt.

Szabályosan összeállított és beérkezett panaszát az oktatási főosztály köteles kivizsgálni. Szükség esetén bizottságot hozhatnak létre az eljárás lefolytatására, felkereshetik az iskolát. A vizsgálat megállapításai alapján a hivatalnak döntenie kell arról, indít-e fegyelmi eljárást a tanár ellen, vagy szükségesnek tart-e egyéb intézkedést az ügyben. Bármilyen döntés szülessék is, az oktatási főosztálynak írásban tájékoztatnia kell önt a vizsgálat eredményéről és következményeiről. Amennyiben nem tartja kielégítőnek a választ, a hivatal eljárását, esetleg annak eredményét (a tanárra kiszabott büntetést vagy éppenséggel a felelősségre vonás elmaradását), jogában áll a bírósághoz fordulni.

hk