Pályázati felhívás: Zrínyi Ilona Kárpátaljai Támogatási Program

2024. május 13., 18:45 , 1210. szám

A Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága támogatásával a „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. megbízásából „Zrínyi Ilona Kárpátaljai Támogatási Program” címmel felhívást tesz közzé a Bethlen Gábor Alap 2024. évi „Nemzetpolitikai célú támogatások” előirányzata terhére az alábbiak szerint:

Magyarország az egységes magyar nemzet összetartozását szem előtt tartva felelősséget visel a határain kívül élő magyarok sorsáért, elősegíti közösségeik fennmaradását és fejlődését, támogatja magyarságuk megőrzésére irányuló törekvéseiket, egyéni és közösségi jogaik érvényesítését, közösségi önkormányzataik létrehozását, a szülőföldön való boldogulásukat, valamint előmozdítja együttműködésüket egymással és Magyarországgal. Magyarország Kormánya az Alaptörvényben lefektetett elvek alapján a kárpátaljai magyar közösség létfeltételeinek, anyagi biztonságának, otthonmaradásának és széleskörű fejlődésének támogatása érdekében 2015. évtől támogatást nyújt a kárpátaljai magyar közösség megmaradása és fejlődése szempontjából fontos szerepet betöltő személyek részére.

1. A felhívás célja a kárpátaljai:

a) magyar nyelvű köznevelési intézményben, szakképző intézményben, vagy a magyar nyelv oktatását végző egyéb oktatási intézményben magyar nyelvű oktatási és nevelési feladatokat ellátó személyek, illetve ezen feladatok megvalósítását segítő személyek,

b) művészeti iskolákban munkájukat magyar nyelven ellátó pedagógusok, kisegítő dolgozók,

c) gyermekjóléti szolgáltatást és ellátást vagy fogyatékkal élők és más sajátos igényekkel rendelkezők (pl. idősotthon) ellátását biztosító speciális intézményben feladataikat magyar nyelven ellátó dolgozók,

d) sportegyesületben, sportiskolában vagy utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítványban magyar gyermekekkel foglalkozó oktatók, edzők,

e) egészségügyi, valamint egészségügyi feladatot (is) ellátó oktatási, szociális intézményben gyógyító vagy a gyógyítással összefüggő feladatokat magyar nyelven ellátó dolgozók,

f) magyar vagy részben magyar nyelven publikáló nyomtatott vagy elektronikus médiumokban tevékenykedő, tartalom előállítást, tartalomformálást, illetve ezekkel a feladatokkal összefüggő kisegítő tevékenységet végző dolgozók,

g) közművelődési intézményekben szakmai tevékenységüket magyar nyelven végző művelődésszervezők, könyvtárosok, közgyűjteményi dolgozók, illetve az ezekkel a feladatokkal közvetlenül összefüggő kisegítő tevékenységet végző dolgozók,

h) szakmai tevékenységüket magyar nyelven végző színészek, előadóművészek, illetve a tevékenységüket közvetlenül segítő dolgozók,

i) magyar nyelvű óvodai csoportokba, illetve a közoktatási intézmények magyar tannyelvű 1-4. osztályába járó gyermekek étkeztetésének

támogatása.

2. A támogatási kérelem benyújtására jogosultak köre:

Támogatási kérelmet nyújthat be a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény (a továbbiakban: Státusz tv.) hatálya alá tartozó, Ukrajnában állandó lakcímmel rendelkező, magát magyarnak valló természetes személy, aki:

2.1. Kárpátalján működő, működési engedéllyel rendelkező, magyar vagy részben magyar tannyelvű közoktatási - illetve annak hiányában magyar nyelvet oktató - állami, önkormányzati, egyházi fenntartású vagy egyéb szervezet által fenntartott oktatási intézménynél munkaviszonyban lévő pedagógiai munkát végző, illetve oktatásirányítási dolgozó volt a 2023/2024-es tanévben (A, B vagy C kategória);

2.2. Kárpátalján működő, működési engedéllyel rendelkező, magyar vagy részben magyar tannyelvű, III., illetve alacsonyabb fokozatú általános közoktatási, illetve oktatásirányítási intézménynél munkaviszonyban lévő nem pedagógiai munkát végző dolgozó volt a 2023/2024-es tanévben, illetve ezen intézmények gyermekgondozási segélyben részesülő munkatársa, vagy a szórványvidéken ukrán iskolában magyar nyelvet fakultatívként oktató pedagógus (D kategória);

2.3. Kárpátalján működő, működési engedéllyel rendelkező alap- vagy középfokú művészeti oktatási intézményben, illetve zeneiskolában munkaviszonyban lévő, megfelelő szakvégzettséggel rendelkező pedagógus, feltéve, hogy rendelkezik a szakmai feladatainak ellátásához szükséges magyar nyelvtudással és azt az oktatásban igazoltan alkalmazza (A kategória). Vállalja továbbá, hogy a magyar zenei és kulturális örökség megőrzése érdekében végzi oktatási tevékenységét, aktívan részt vesz a magyar kultúra terjesztésében, közzéteszi a magyar nyelven történő oktatás lehetőségét, illetve azt megfelelő módon az érintettek tudomására hozza.

A művészeti, illetve zeneiskola tevékenységét biztosító kisegítő dolgozó (B kategória);

2.4. Kárpátalján működő, működési engedéllyel rendelkező egészségügyi, oktatási, szociális intézményben munkaviszonyban lévő, egészségügyi szakvégzettséggel rendelkező, közvetlenül a betegekkel foglalkozó
(A és B kategória), illetve közvetlenül a betegekkel kapcsolatos kisegítő tevékenységet ellátó dolgozó
(C kategória), valamint egyéb kisegítő tevékenységet végző munkatárs (D kategória), feltéve, hogy rendelkezik a szakmai feladatainak ellátásához szükséges magyar nyelvtudással és azt alkalmazza a betegekkel való kommunikációban. Vállalja továbbá, hogy a magyar nyelven történő kommunikáció lehetőségét közzéteszi, illetve megfelelő módon a betegek tudomására hozza;

2.5. Kárpátalján működő, működési engedéllyel rendelkező nyomtatott, vagy elektronikus magyar vagy részben magyar nyelvű médium újságírója vagy az újságíráshoz illeszkedő alkotói tevékenységet végző munkatársa, TV, rádió tartalom előállítást végző szerkesztőségi munkatársa (A kategória), vagy ezen médiumoknál a magyar tartalom megjelenítésében és formálásában közvetlenül közreműködő munkatárs
(B kategória), vagy ezen médiumok működésével összefüggő kisegítő tevékenységet végző munkatárs
(C kategória);

2.6. Kárpátalján működő, állami, önkormányzati, vagy más fenntartásban lévő, legalább 5%-ban magyarok lakta közigazgatási egységben igazoltan működő, művészeti csoportot vagy szakkört működtető művelődési házzal munkaviszonyban lévő művelődésszervezési dolgozó, feltéve, hogy igazoltan rendelkezik a szakmai feladatainak ellátásához szükséges magyar nyelvtudással és azt a munkájában is alkalmazza. Vállalja továbbá, hogy a magyar kultúra terjesztésével kapcsolatos egyéb, az intézmény munkájához kapcsolódó tevékenységet végez, valamint a kultúra-irányítás megfelelő szakvégzettséggel, magyar igazolvánnyal rendelkező vezetője. (A kategória);

2.7. Kárpátalján működő, állami, önkormányzati, egyházi vagy társadalmi szervezeti fenntartásban lévő, legalább 5%-ban magyarok lakta közigazgatási egységben igazoltan működő, legalább 10% magyar nyelvű könyv- illetve iratanyaggal rendelkező könyvtárnál, irattárnál, valamint magyar vonatkozású közgyűjteménynél munkaviszonyban lévő könyvtáros, irattáros, közgyűjteményi munkatárs, (B kategória) feltéve, hogy igazoltan rendelkezik a szakmai feladatainak ellátásához szükséges magyar nyelvtudással és azt a munkájában is alkalmazza. Vállalja továbbá, hogy a magyar kultúra terjesztésével kapcsolatos egyéb, az intézmény munkájához kapcsolódó tevékenységet végez;

2.8. A 2.5. – 2.7. szerinti intézményekben kisegítő tevékenységet végző dolgozó (C kategória);

2.9. Kárpátalján működő, működési engedéllyel rendelkező, állami, önkormányzati, egyházi vagy társadalmi szervezeti fenntartásban lévő, magyar nyelvű színház, színművészeti stúdió, vezetője, színésze, vagy filharmónia, illetve egyéb művészeti intézmény munkaviszonyban lévő, a magyar kultúra terjesztésében érintett előadóművésze, feltéve, hogy igazoltan rendelkezik a szakmai feladatainak ellátásához szükséges magyar nyelvtudással és azt a munkájában is alkalmazza. (A kategória);

2.10. A 2.9. pont szerinti intézményekben munkaviszonyban lévő, színházi háttérmunkát végző munkatárs, feltéve, hogy igazoltan rendelkezik a szakmai feladatainak ellátásához szükséges magyar nyelvtudással és azt a munkájában is alkalmazza (kategória);

2.11. A 2.9. pont szerinti intézmények munkaviszonyban lévő kisegítő munkatársa (C kategória);

2.12. Kárpátalján működő, működési engedéllyel rendelkező sportoktatási intézmény magyar gyermekekkel foglalkozó megfelelő szakvégzettséggel rendelkező oktatója, edzője, feltéve, hogy rendelkezik a szakmai feladatainak ellátásához szükséges magyar nyelvtudással és azt az oktatásban igazoltan alkalmazza. Vállalja továbbá, hogy aktívan részt vesz a magyar sportélet fejlesztésében. A magyar nyelven történő kommunikáció lehetőségét, megfelelő módon az érintettek tudomására hozza (A kategória);

2.13. Kárpátalján működő, működési engedéllyel rendelkező, gyermekekkel, fogyatékkal élőkkel és más sajátos igénnyel rendelkezőkkel foglalkozó speciális intézmény dolgozója, feltéve, hogy rendelkezik a szakmai feladatainak ellátásához szükséges magyar nyelvtudással és azt a tevékenysége során igazoltan alkalmazza. Vállalja továbbá, hogy a magyar nyelven történő kommunikáció lehetőségét, megfelelő módon az érintettek tudomására hozza. Felső szakvégzettséggel rendelkező oktatási, nevelési és egészségügyi feladatot ellátó személyek (A kategória), nevelőszülők, nevelők, nővérek és egyéb oktatási-nevelési és egészségügyi feladatokat ellátó személyek (B kategória) valamint kisegítő feladatokat ellátó munkatársak (C kategória).

2.14. A gyermek igazolt étkeztetési költségeinek támogatása céljából támogatási kérelmet nyújthat be a Státusz tv. hatálya alá tartozó, Ukrajnában állandó lakcímmel rendelkező, magát magyarnak valló szülő, illetve törvényes képviselő, feltéve, hogy gyermeke Kárpátalján működő, működési engedéllyel rendelkező óvoda magyar nyelvű óvodai csoportjába, illetve III., vagy alacsonyabb fokozatú működési engedéllyel rendelkező közoktatási intézmény magyar tannyelvű alsó tagozatának 1-4. osztályába jár. Egy gyermek jogán csak az egyik szülő (törvényes képviselő) jogosult kérelem benyújtására.

3. Igényelhető támogatás

3.1. A rendelkezésre álló teljes támogatási keretösszeg: 2 500 000 000 Ft

Az igényelhető támogatás összege célcsoportonként:

3.2. Oktatási intézményekben az alábbi tevékenységeket ellátó pedagógusok támogatása összesen 500 000 Ft-nak megfelelő UAH összegben (A kategória):

3.2.1. Tanügyi vezetők és pedagógiai végzettséggel rendelkező megyei, járási, városi, kistérségi módszerészek részére, óraszámtól függetlenül, akik a magyar oktatási intézmények munkáját elősegítő módszertani intézmények vagy intézményrészek munkatársai, amennyiben rendelkeznek magyar igazolvánnyal, vagy annak hiányában más, a megfelelő magyar nyelvtudást legalább B1-es szinten igazoló okirattal.

3.2.2. Iskolaigazgatók, tanügyi és nevelési igazgatóhelyettesek, óvodavezetők részére magyar vagy részben magyar nyelvű tanintézményekben, vagy magyart, mint idegen nyelv oktatását végző iskolákban óraszámtól függetlenül, amennyiben rendelkeznek magyar igazolvánnyal, vagy annak hiányában más, a magyar nyelvtudást legalább B1-es szinten igazoló okirattal.

3.2.3. A magyar tannyelvű osztályokban/csoportokban legalább heti 9, rendes (nem fakultációs) tanórában dolgozó, pedagógiai végzettséggel rendelkező tanárok és tanítók, inkluzív oktatók (több munkahely esetén a tanórák összege irányadó), az adott tevékenységre feljogosító végzettséggel rendelkező teljes állásban dolgozó napközis nevelők, kollégiumi nevelők, szervezők, pszichológusok, logopédusok részére, amennyiben a 2023/2024-es tanév legalább 5 hónapja folyamán az adott oktatási intézményben a tanév végéig munkaviszonyban volt, és rendelkeznek magyar igazolvánnyal, vagy annak hiányában más, a magyar nyelvtudást legalább B1-es szinten igazoló okirattal.

3.2.4. Legalább fél állásban dolgozó, pedagógiai tevékenység folytatására feljogosító végzettséggel rendelkező óvodai nevelő, zenei vezető, tornatanár, idegen nyelv tanár, teljes állásban dolgozó nevelő-segéd, óvodai módszerész, logopédus, pszichológus, szociális pedagógus, stb. részére, aki az óvoda magyar tannyelvű csoportjában dolgozik, amennyiben a 2023/2024-es tanév legalább 5 hónapja folyamán az adott oktatási intézményben a tanév végig munkaviszonyban volt, és rendelkezik magyar igazolvánnyal, vagy annak hiányában más, a magyar nyelvtudást legalább B1-es szinten igazoló okirattal.

3.2.5. A nem magyar tannyelvű oktatási intézményekben magyar nyelvet második idegen nyelvként legalább 9 órában oktató pedagógusok részére amennyiben rendelkeznek magyar igazolvánnyal, vagy annak hiányában más, a magyar nyelvtudást legalább B2-es szinten igazoló okirattal, amennyiben a 2023/2024-es tanév legalább 5 hónapja folyamán az adott oktatási intézményben a tanév végéig munkaviszonyban volt.

3.3. Oktatási intézményekben az alábbi tevékenységeket ellátó pedagógusok támogatása összesen
300 000 Ft-nak megfelelő UAH összegben (B kategória):

3.3.1. Megyei, járási, városi, kistérségi pedagógiai végzettséggel rendelkező módszerészek, tanügyi vezetők részére, óraszámtól függetlenül, akik a magyar oktatási intézmények munkáját elősegítő módszertani intézmények vagy intézményrészek munkatársai, amennyiben nem rendelkeznek magyar igazolvánnyal, de rendelkeznek más, a magyar nyelvtudást legalább A2-es szinten igazoló okirattal.

3.3.2 Magyar vagy részben magyar tannyelvű oktatási intézmények iskolaigazgatói, tanügyi és nevelési igazgatóhelyettesei, óvodavezetői részére, óraszámtól függetlenül, amennyiben nem rendelkeznek magyar igazolvánnyal, vagy a magyar nyelvtudást legalább B1-es szinten igazoló okirattal.

3.3.3. A magyar tannyelvű iskolai osztályokban kevesebb, mint 9 rendes (nem fakultációs) tanórában oktató, vagy a 2023/2024-es tanévben, az adott oktatási intézményben kevesebb, mint 5 hónap munkaviszonnyal rendelkező dolgozó pedagógiai tevékenység folytatására feljogosító végzettséggel rendelkező, vagy jelenleg pedagógiai tanulmányokat folytató tanárok, tanítók, inkluzív oktatók, nem teljes állásban dolgozó szervezők, napközis nevelők, kollégiumi nevelők, pszichológusok, logopédusok, valamint szakmai vagy pedagógiai felső végzettséggel rendelkező iskolai könyvtárosok és szakkörvezetők részére óraterheléstől függetlenül, és rendelkeznek magyar igazolvánnyal, vagy annak hiányában más, a magyar nyelvtudást legalább B1-es szinten igazoló okirattal.

3.3.4. Nem teljes állásban dolgozó, vagy a 2023/2024-es tanévben, az adott oktatási intézményben kevesebb, mint 5 hónap munkaviszonnyal rendelkező pedagógiai tevékenység folytatására feljogosító végzettséggel rendelkező óvodai nevelő, nevelő-segéd, zenei vezető, tornatanár, óvodai módszerész, logopédus, pszichológus, idegen nyelv tanár, szociális pedagógus részére, aki az óvoda magyar tannyelvű csoportjában dolgozik és rendelkezik magyar igazolvánnyal, vagy annak hiányában más, a magyar nyelvtudást legalább B1-es szinten igazoló okirattal.

3.3.5. Ukrán nyelv, idegen nyelv és honvédelem tanárok részére, amennyiben nem rendelkeznek magyar igazolvánnyal, vagy a magyar nyelvtudást legalább B1-es szinten igazoló okirattal, óraszámtól függetlenül.

3.3.6. A nem magyar tannyelvű oktatási intézményekben magyar nyelvet második idegen nyelvként kevesebb, mint 9 órában oktató, vagy a 2023/2024-es tanévben, az adott oktatási intézményben kevesebb, mint 5 hónap munkaviszonnyal rendelkező pedagógusok részére amennyiben rendelkeznek magyar igazolvánnyal, vagy annak hiányában más, a magyar nyelvtudást legalább B2-es szinten igazoló okirattal.

3.4. Hivatalosan működő vasárnapi iskolában a 2023/2024-es tanév folyamán legalább 5 hónap munkaviszonnyal rendelkező, magyar nyelven oktató pedagógusok, amennyiben rendelkeznek magyar igazolvánnyal, vagy annak hiányában más, a magyar nyelvtudást legalább B2-es szinten igazoló okirattal
(C kategória), összesen 160 000 Ft-nak megfelelő UAH összegben igényelhető támogatás.

3.5. A működési engedéllyel rendelkező, magyar vagy részben magyar tannyelvű oktatási intézményben hivatalos munkaviszonyban lévő, magyar igazolvánnyal, vagy annak hiányában más, a magyar nyelvtudást legalább A1-es szinten igazoló okirattal rendelkező könyvtáros, éjszakai nevelő, illetve egyéb, az iskolai és óvodai magyar nyelvű pedagógiai munkához kapcsolódó, kisegítő munkát végző személyek, az adott tanév több mint felében gyermekgondozási segélyen lévő dolgozók, valamint a kevesebb, mint 5%-ban magyarlakta településen, nem magyar tannyelvű iskolákban a magyar nyelvet fakultációként, magyar igazolvánnyal, vagy annak hiányában a magyar nyelvtudást legalább B2-es szinten igazoló okirattal rendelkező pedagógusok, illetve oktatás-irányítási specialisták részére (D kategória) összesen 100 000 Ft-nak megfelelő UAH összegben igényelhető támogatás.

3.6. Művészeti - oktatási intézményben dolgozók részére, akik művészeti szakvégzettséggel rendelkeznek és oktatói feladataikat magyar nyelven is ellátják (A kategória) összesen 210 000 Ft-nak megfelelő UAH összegben igényelhető támogatás, amennyiben rendelkeznek magyar igazolvánnyal, vagy annak hiányában más, a magyar nyelvtudást legalább B1-es szinten igazoló okirattal.

3.6.1. A művészeti, oktatási intézmény tevékenységét biztosító kisegítő dolgozók (B kategória), 100 000 Ft-nak megfelelő UAH összegben, amennyiben rendelkeznek magyar igazolvánnyal, vagy annak hiányában más, a magyar nyelvtudást legalább A1-es szinten igazoló okirattal.

3.7. Igényelhető támogatás a magyar vagy részben magyar gyermekekkel, fogyatékkal élőkkel és más sajátos igénnyel rendelkezőkkel foglalkozó speciális intézményben pedagógiai vagy egészségügyi beosztásban tevékenykedő, felsőfokú szakvégzettséggel rendelkező munkatársai számára (A kategória) összesen 350 000 Ft-nak megfelelő UAH összegben, amennyiben rendelkeznek magyar igazolvánnyal, vagy annak hiányában más, a magyar nyelvtudást legalább B1-es szinten igazoló okirattal.

3.7.1. Igényelhető támogatás a magyar vagy részben magyar gyermekekkel, fogyatékkal élőkkel és más sajátos igénnyel rendelkezőkkel foglalkozó speciális intézményben nevelőszülői, nővéri és más oktatási-nevelési és egészségügyi feladatokat ellátó munkatársak számára (B kategória) összesen 210 000 Ft-nak megfelelő UAH összegben, amennyiben rendelkeznek magyar igazolvánnyal, vagy annak hiányában más, a magyar nyelvtudást legalább B1-es szinten igazoló okirattal.

3.7.2. Igényelhető támogatás a magyar vagy részben magyar gyermekekkel, fogyatékkal élőkkel és más sajátos igénnyel rendelkezőkkel foglalkozó speciális intézményben kisegítő tevékenységet végző dolgozók, valamint GYES-en lévő pedagógusok számára (C kategória) összesen 100 000 Ft-nak megfelelő UAH összegben, amennyiben rendelkeznek magyar igazolvánnyal, vagy annak hiányában más, a magyar nyelvtudást legalább A2-es szinten igazoló okirattal.

3.8. Igényelhető támogatás a sportoktatási intézmények magyar, vagy részben magyar gyermekekkel foglalkozó oktatói, edzői számára (A kategória) összesen 160 000 Ft-nak megfelelő UAH összegben igényelhető támogatás, amennyiben rendelkeznek magyar igazolvánnyal, vagy annak hiányában más, a magyar nyelvtudást legalább B1-es szinten igazoló okirattal.

3.9. Igényelhető támogatás egészségügyi dolgozók számára az alábbi célcsoportonként:

3.9.1. Egészségügyi, magyar vagy részben magyar tannyelvű oktatási, szociális intézményekben dolgozók részére, akik felsőfokú egészségügyi, vagy feladatának ellátásához szükséges más szakvégzettséggel, magyar igazolvánnyal vagy annak hiányában más, a magyar nyelvtudást legalább A2-es szinten igazoló okirattal rendelkeznek, és orvosi feladatokat látnak el, valamint az egészségügyi irányítás magyar igazolvánnyal (vagy A2 szintű igazolással) és felsőfokú egészségügyi végzettséggel rendelkező vezetői részére (A kategória) összesen 350 000 Ft-nak megfelelő UAH összegben igényelhető támogatás.

3.9.2. Egészségügyi, magyar vagy részben magyar tannyelvű oktatási, szociális intézményekben dolgozók részére, akik szakirányú középfokú egészségügyi végzettséggel, valamint magyar igazolvánnyal vagy annak hiányában más, a magyar nyelvtudást legalább A2-es szinten igazoló okirattal rendelkeznek és ápoló nővéri, felcseri, szülészeti, egyéb a közvetlen betegellátásban felmerülő egészségügyi szakfeladatokat látnak el (B kategória) összesen 210 000 Ft-nak megfelelő UAH összegben igényelhető támogatás.

3.9.3. Egészségügyi intézményekben dolgozók részére, akik egyéb, közvetlen a betegek ellátásával kapcsolatos feladatokat (ápoló, mentős és betegszállító gépkocsivezető, laboratóriumi munkatárs, recepciós) látnak el és rendelkeznek magyar igazolvánnyal (vagy A1 szintű igazolással) összesen 130 000 Ft-nak megfelelő UAH összegben igényelhető támogatás (C kategória).

3.9.4. Egészségügyi intézményekben dolgozók részére, akik egyéb, a betegek ellátásával kapcsolatos feladatokat látnak el és rendelkeznek magyar igazolvánnyal (vagy A1 szintű igazolással) összesen 100 000 Ft-nak megfelelő UAH összegben igényelhető támogatás (D kategória).

3.10. Igényelhető támogatás a kárpátaljai magyar vagy részben magyar nyelvű nyomtatott vagy elektronikus médiumokban tevékenykedő, tartalom előállítást, tartalomformálást, illetve ezekkel a feladatokkal összefüggő kisegítő tevékenységet végző munkatársak részére:

3.10.1. Kárpátalján működő, működési engedéllyel rendelkező, magyar vagy részben magyar nyelven publikáló nyomtatott vagy elektronikus médium munkatársa részére, aki magyar nyelven végzi tevékenységét és a tartalom előállításában közvetlenül részt vesz és rendelkezik magyar igazolvánnyal, vagy annak hiányában más, a magyar nyelvtudást legalább B2-es szinten igazoló okirattal (A kategória) összesen 200 000 Ft-nak megfelelő UAH összegben igényelhető támogatás.

3.10.2. Kárpátalján működő, működési engedéllyel rendelkező, magyar vagy részben magyar nyelven publikáló nyomtatott vagy elektronikus médium újságírói tevékenységet támogató munkát végző munkatárs részére, amennyiben rendelkezik magyar igazolvánnyal, vagy annak hiányában más, a magyar nyelvtudást legalább B1-es szinten igazoló okirattal (B kategória) összesen 170 000 Ft-nak megfelelő UAH összegben igényelhető támogatás.

3.10.3. Kárpátalján működő, működési engedéllyel rendelkező, magyar vagy részben magyar nyelven publikáló nyomtatott vagy elektronikus médium kisegítő tevékenységet végző munkatárs részére, amennyiben rendelkezik magyar igazolvánnyal, vagy annak hiányában más, a magyar nyelvtudást legalább A1-es szinten igazoló okirattal (C kategória) összesen 100 000 Ft-nak megfelelő UAH összegben igényelhető támogatás.

3.11. Igényelhető támogatás összege szakmai tevékenységüket magyar nyelven végző művelődésszervezők, könyvtárosok, közgyűjteményi dolgozók támogatása esetén:

– A kategória 200 000 Ft-nak megfelelő UAH összegben.

– B kategória – 170 000 Ft-nak megfelelő UAH összegben.

– C kategória – 100 000 Ft-nak megfelelő UAH összegben.

Minden kategóriában feltétel a magyar igazolvány, vagy annak hiányában a B1 szintű nyelvvizsga igazolás felmutatása.

3.12. Igényelhető támogatás összege színészek, előadóművészek, illetve a tevékenységüket közvetlenül segítő munkatársak támogatása esetén:

– A kategória – 330 000 Ft-nak megfelelő UAH összegben.

– B kategória – 170 000 Ft-nak megfelelő UAH összegben.

– C kategória – 100 000 Ft-nak megfelelő UAH összegben.

Minden kategóriában feltétel a magyar igazolvány, vagy annak hiányában a B2/A2/A1 szintű, nyelvvizsga igazolás felmutatása kategóriának megfelelően.

3.13. Gyermekétkeztetési célú támogatás esetén a támogatás egy gyermek után járó teljes (maximális) összege 30 000 Ft-nak megfelelő UAH.

3.14. A felhívás kiírója nem teszi kötelezővé az önrész bemutatását.

3.15. A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás.

3.16. A támogatás intenzitásának mértéke: 100%.

Egy támogatási kérelmet benyújtó személy csak egy jogcímen nyújthat be támogatási kérelmet.

4. Támogatási kérelmek benyújtásának módja:

4.1. A felhívás 1. pont a) alpontja alapján igényelhető támogatásra – a kárpátaljai magyar nyelvű közoktatási intézményekben magyar nyelvű oktatási és nevelési feladatokat ellátó személyek támogatása esetén – a 2024. május 13. – 2024. jú­nius 14. közötti időszakban lehet támogatási kérelmet benyújtani.

4.2. Az 1. pont b)–h) alpontja szerinti támogatás esetén a 2024. június 17. – 2024. július 19. közötti időszakban lehet támogatási kérelmet benyújtani

4.3. Az 1. pont i) alpontja szerinti támogatás esetén a 2024. július 22. – 2024. augusztus 23. közötti időszakban lehet támogatási kérelmet benyújtani

A támogatási kérelem benyújtására nyitva álló határidők elmulasztása jogvesztő!

A támogatási kérelemmel kapcsolatos kérdésekben az alábbi elérhetőségen tájékozódhatnak: www.kmkszalap.org kmkszja@gmail.com.