A munkaképtelen felnőtt gyermek tartásdíjáról

2024. június 26., 08:26 , 1215. szám

„Kötelezhető az elvált férj tartásdíj fizetésére, ha az anyával élő közös gyermekük rokkant, nem tud dolgozni, de már elmúlt 18 éves? Ha igen, mekkora összegre számíthat?”

– A Családi törvénykönyv (Сімейний кодекс України – a továbbiakban: Cstk.) 198. cikkelye értelmében a szülők kötelesek támogatni nagykorú (azaz 18. életévét betöltött) munkaképtelen (beleértve a rokkantságot is) gyermeküket, akinek anyagi segítségre van szüksége – amennyiben lehetőségük van anyagi segítséget nyújtani a számára.

Az ilyen anyagi segítségnyújtásról a szülők önállóan is megállapodhatnak. A Cstk. 189. cikkelye szerint a szülőknek jogukban áll megállapodást kötni a gyermektartásdíj fizetéséről, amelyben meghatározzák a tartásdíj összegét és folyósításának feltételeit. Az ilyen szerződés rendelkezései nem sérthetik a gyermekeknek ugyanebben a törvénykönyvben lefektetett jogait. A megállapodás írásban köttetik, és közjegyző által hitelesítendő. Ha a szülő nem teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségeit, a tartásdíjhátralék behajtható tőle közjegyzői végrehajtási bejegyzés (виконавчий напис нотаріуса) alapján.

Ha a feleknek nem sikerült megállapodniuk a tartásdíjról, vagy nem teljesülnek a szerződés feltételei, a gyermeket nevelő szülőnek lehetősége van keresettel fordulni a bírósághoz.

A Polgári perrendtartási törvénykönyv (Цивільний процесуальний кодекс України – a továbbiakban: Pptk.) 27. cikkelye értelmében a magánszemély elleni keresetlevelet annak a törvényben lefektetett eljárásnak megfelelően bejegyzett lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes bíróságon kell benyújtani – hacsak a törvények másként nem rendelkeznek.

A Pptk. 28. cikkelyének 1. pontja viszont azt is kimondja, hogy a tartásdíj megállapítása, összegének növelése, indexálása, a gyermektartással kapcsolatos pótlólagos költségek finanszírozása, a tartásdíj késedelmes fizetése miatti büntetőkamat megállapítása, a tartásdíjfizetés módjának megváltoztatása iránti keresetek a felperes bejelentett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes bíróságon is benyújthatók.

A Cstk. 88. cikkelye megállapítja, hogy amennyiben az egyik házastárs (a munkaképes személyek is) olyan rokkant gyermekkel él együtt, aki nem nélkülözheti az állandó gondozást, és gondoskodik róla, akkor eltartásra jogosult – feltéve, hogy a másik házastárs anyagi segítséget tud nyújtani a számára. A tartásdíjra való jogosultság a fogyatékos gyermekkel való együttélés és gondozásának teljes idejére fennáll, s nem függ annak a szülőnek az anyagi helyzetétől, akivel a gyermek együtt él.

A rokkant gyermekkel élő házastárs tartásdíjának összegét a bíróság állapítja meg a Cstk. 80. cikkelyének első részével összhangban, s eközben nem veszik figyelembe, hogy az adott személy szüleinek, felnőtt gyermekeinek van-e lehetősége az eltartására.

A Cstk. 80. cikkelye szerint az egyik házastárs tartásdíját a másik házastárs keresetének (jövedelmének) egy bizonyos hányadában és (vagy) fix pénzösszegben állapíthatják meg, figyelembe véve a Cstk. 182. cikkelyében szereplő körülményeket.

Ezek a körülmények a következők:

• a gyermek egészségi állapota és anyagi helyzete;

• a tartásdíjfizető egészségi állapota és anyagi helyzete;

• rendelkezik-e a tartásdíjfizető további gyermekekkel, munkaképtelen házastárssal, szülőkkel, gyermekekkel;

• rendelkezik-e a tartásdíj fizetője ingó és ingatlan vagyonnal, pénzeszközökkel;

• a tartásdíj fizetőjének a tartásdíj igénylője által igazolt/bizonyított kiadásai, többek közt olyan ingatlan vagy ingó vagyon vásárlása, amelynek értéke meghaladja a munkaképes személy létminimumának tízszeresét – amennyiben a tartásdíjfizető nem igazolta a pénz eredetét;

• egyéb jelentőséggel bíró körülmények.

hk