A rendőri igazoltatásról

2024. július 2., 15:00 , 1216. szám

„A rendőr tetszése szerint bárhol, bármikor megállíthatja az embert az utcán? Neki is kötelező most már bemutatni a személyi igazolvány mellett a katonakönyvet?”

– A nemzeti rendőrségről szóló törvény (Закон України «Про Національну поліцію» – a továbbiakban: Törvény) 32. cikkelyének 1. pontja értelmében a rendőrnek joga van a személyazonosságot igazoló okmányok és/vagy a jogosultságot igazoló okmányok bemutatását követelni a személytől oly módon, hogy az lehetővé tegye a rendőr számára az okmányokban szereplő adatok elolvasását és rögzítését az alábbi esetekben:

• ha a személy ismertetőjegyei alapján egy körözött vagy eltűnt személyhez hasonlít, netán önkényesen elhagyta a hadifoglyok tartózkodási helyét;

• ha okkal feltételezhető, hogy a személy bűncselekményt követett el vagy szándékozik elkövetni;

• ha a személy olyan területen vagy létesítményben tartózkodik, ahol/amelyben speciális rendszabályok érvényesek, esetleg amely speciális rendőri ellenőrzés helyszíne;

• ha a személynél fegyver, lőszer, kábítószer és egyéb olyan tárgy van, amelynek forgalmazása korlátozott vagy tiltott, illetve tárolásához, felhasználásához, szállításához engedély szükséges – ha e jogosultságok másként nem állapíthatók meg;

• ha a személy jogsértés, közlekedési baleset vagy egyéb rendkívüli helyzet helyszínén tartózkodik;

• ha a személy vagy a jármű külső jegyeiből, illetve a személy cselekedeteiből megalapozottan feltételezhető, hogy a személy bűncselekmény elkövetésében vett részt, a jármű bűncselekmény eszköze vagy tárgya lehet.

Tavasszal a 32. cikkely kiegészült egy 2. ponttal, melynek értelmében a hadiállapot és/vagy mozgósítás (kivéve a célzottat) idején a rendőr jogosult követelni a 18–60 év közötti férfiaktól a katonai regisztrációs okmány bemutatását a személyazonosító okmánnyal együtt oly módon, hogy az lehetővé tegye a rend­őr számára az okmányokban szereplő adatok elolvasását és rögzítését.

Talán érdemes felsorolni, hogy mely dokumentumok minősülnek a személyazonosságot és az ukrán állampolgárságot igazoló dokumentumoknak: személyi igazolvány; útlevél; diplomata-útlevél; szolgálati útlevél; tengerész személyi igazolvány; a legénység tagjának igazolványa; személyi igazolvány az Ukrajnába való visszatéréshez; Ukrajna állampolgárának ideiglenes igazolványa.

Megkülönböztetendők a személyazonosságot és az úgynevezett speciális státuszt igazoló okmányok, mint amilyen a vezetői jogosítvány; a hontalan személy igazolványa külföldi utazáshoz; az állandó tartózkodási engedély; az ideiglenes tartózkodási engedély; a migránskártya; a menekültigazolvány; a menekült úti okmány; a pótlólagos védelmet igénylő személy igazolványa; a pótlólagos védelemben részesülő személy úti okmánya.

Érdemes megjegyezni: a személyazonosító okmányok ellenőrzése során a rendőrnek nincs joga magánál tartani/lefoglalni/elvinni azt.

A Törvény 18. cikkelyének harmadik pontja szerint, amikor megszólítja a személyt, vagy ha a személy fordul a rendőrhöz, a rend őre köteles:

• közölni a vezetéknevét, beosztását, rangját;

• a polgár kérésére bemutatni az igazolványát;

• lehetőséget kell biztosítania a polgárnak az igazolványban szereplő információk megismerésére (vagyis bár nem adhatja ki kezéből az igazolványt, úgy kell azt tartania, hogy a polgár el tudja olvasni).

Ha a rendőr megtagadja az igazolványa bemutatását, a személynek joga van hívni a 102-es gyorshívószámot, vagy értesíteni a legközelebbi rendőrjárőrt, hiszen előfordulhat, hogy csalóval van dolga. Durva jogsértés esetén fordulhat az ügyészséghez, netán fogadhat ügyvédet, hogy maga forduljon a bírósághoz jogorvoslatért.

Megjegyzendő, hogy az okmányellenőrzést hadiállapot idején egy speciális kormányrendelet («Порядок перевірки документів в осіб, огляду речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень та житла громадян при забезпеченні заходів правового режиму воєнного стану», затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2021 року № 1456) is szabályozza. Ennek egyik lényeges rendelkezése témánk szempontjából, hogy az okmányok, tárgyak, járművek, poggyász és rakomány ellenőrzésére, átvizsgálására a rendőrség mellett az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU), az Ukrán Nemzeti Gárda, az Állami Határőrszolgálat, az Állami Migrációs Szolgálat, az Állami Vámszolgálat és az Ukrán Fegyveres Erők azon katonái, munkatársai is jogosultak hadiállapot idején, akiket erre a katonai parancsnok (комендант) jelöl ki és hatalmaz fel az ellen­őrzést elrendelő parancsában.

Ilyenkor az igazoltatásra feljogosító, a 32. cikkelyben felsorolt körülményekhez hozzáadódik egy további is: ha a személy megsérti az érvényben lévő tilalmakat és korlátozásokat azon a területen, amelyen a hadiállapotot bevezették.

Hangsúlyozni kell: hadiállapot idején különösen fontos, hogy mindig legyen nálunk a személyazonosság igazolására alkalmas okmány. Ez a követelmény a mozgósításról szóló jogszabályok változásával kiegészült egy további előírással: A mozgósítási felkészülésről és a mozgósításról szóló törvény (Закон України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію») 22. cikkelyének 6. pontja szerint a mozgósítás ideje alatt (kivéve a célzott mozgósítást) a 18 és 60 év közötti férfiak kötelesek magukkal vinni a katonai regisztrációs okmányukat, és azt a területi toborzó és szociális támogatási központ (TTSZTK) meghatalmazott képviselőjének vagy a rendőrnek, valamint a határsávban, az ellenőrzött határterületen és a határátkelőhelyeken a határőrség képviselőjének felszólítására bemutatni.

További újdonság, hogy július 17-től a TTSZTK meghatalmazott képviselője vagy a rendőr az iratok bemutatásának és ellenőrzésének folyamatáról kép- és videófelvételt készít.

Tartsuk szem előtt, hogy amennyiben a személy nem rendelkezik személyazonosító, ukrán állampolgárságát vagy speciális jogállását igazoló okmányokkal, a meghatalmazott előállíthatja őt azonosítás céljából a Közigazgatási szabálysértési törvénykönyv által megállapított időre. A törvénykönyv 263. cikkelye értelmében a közigazgatási szabálysértést elkövetett személy közigazgatási őrizetbe vételének teljes időtartama nem haladhatja meg a három órát. De abban az esetben például, ha a személyazonosság megállapítása és/vagy bűncselekmény körülményeinek tisztázása a cél, az őrizetbe vétel időtartama három nap is lehet.

hk