Új őrállók az egyház élén

Beiktatták az Ungi Egyházmegye esperesét és tisztségviselőit

2007. január 12., 09:00 , 313. szám

Eszenyben beiktatták a Kárpátaljai Református Egyház Ungi Egyházmegyéjének megválasztott tisztségviselőit és esperesét Balogh Attila személyében.

Az apostoli köszöntést követően Zán Fábián Sándor, a KRE megválasztott püspöke Ezékiel könyvének 33. részéből olvasott fel, majd beiktató beszédében hangsúlyozta: "Az esperes őrállója több gyülekezetnek, sok lelkésznek, gondnoknak és presbiternek. Őrállója a magyarságnak is Kárpátalján. Ő többre bízatott, többet is kér tőle számon majd az Úr... Legyünk hűségesek, legyen hűséges a megye vezetése, legyen hűséges minden egyháztag Jézus Krisztushoz, a mi Urunkhoz. Ámen."

Az ünnepi istentisztelet ekkor átalakult az Ungi Egyházmegye közgyűléséve, ahol az egyházmegye választási bizottságának elnöke, Katona Béla kihirdette a 2006 október 25. és december 18. között lezajlott általános tisztújító választások eredményeit: Ung megye esperese az elkövetkezendő négy évben Balogh Attila, az eszenyi, szalókai, tiszaásványi és tiszaújfalui református gyülekezetek lelkipásztora lett. Az egyházmegye főgondnoka Bátori József, a szalókai gyülekezet jegyzője, lelkészi jegyzővé Kolozsi András nagydobronyi lelkipásztort választották, világi jegyzővé Erdélyi Jánost, az Ungvári Református Gyülekezet gondnokát. Lelkészi tanácsbíró Nagy István kis- és nagygejőci, valamint korláthelmeci lelkipásztor lett, világi tanácsbíró Balogh Sándor, a kisdobronyi és szernyei cigány református egyházközségek gondnoka. Ung megyét a Református Egyház zsinatában két lelkész: Kolozsi András és Nagy István, valamint két világi tisztségviselő: Katkó László, a szürtei gyülekezet gondnoka és a már említett Balogh Sándor

képviseli a jövőben.

Zán Fábián Sándor bemutatta az ünnepi gyülekezetnek Balogh Attila esperest, aki ezt követően letette hivatali esküjét, majd a már beiktatott esperest Horkay László püspök megáldotta.

Az új esperes beköszöntő beszédét követően az egyházmegye gondnokát és tisztségviselőit Héder János, a Kárpátaljai Református Egyház főjegyzője mutatta be, majd mindannyian letették hivatali esküjüket. Bátori József beiktatott gondnok kijelentette: "Hiszem, hogy a mi Uunk alkalmassá tud tenni az elnyert tisztségek betöltésére. Köszönöm minden lelkipásztor és presbiter bizalmát."

Eszeny magyarországi testvérgyülekezetének, a Ceglédi Református Gyülekezetnek nevében Lizik Zoltán tiszteletes és Kovács László gondnok hímzett nemzeti lobogót ajándékozott a tisztségét elfoglaló esperesnek. Aztán egymás után sorban köszöntötték a beiktatott tisztségviselőket az egyházmegye vezetői, a jelen lévő lelkészek, a meghívott vendégek és gyülekezetek.

Zán Fábián Sándor megválasztott püspök áldását követően nemzeti imádságunk és a 488. dicséret eléneklésével ért véget a beiktatási ünnepség.

Badó Zsolt