Vízumkényszer november 1-jétől

Anatolij Zlenko Magyarországon

2003. február 28., 01:00 , 111. szám

Ukrajna euroatlanti in­tegrációjának elő­segí­té­se, a Magyarország és Uk­raj­na közötti vízumkényszer, magyar állami ve­zetők uk­rajnai látogatása, illetve a Kárpátok Eurorégió ün­ne­pi tanácskozása sze­re­pelt Anatolij Zlenko ukrán külügyminiszter ma­gyar­or­­szági látogatásának na­pirendjén.

Az ukrán külügy­mi­nisz­ter Budapesten megbeszé­lé­­seket folytatott magyar kollégájával, Kovács Lász­ló­­val, miután a magyar dip­­­lo­mácia vezetője újság­írók előtt elmondta, hogy Ukrajna euroatlanti integ­rá­ci­ó­jának támogatása fontos elem a két ország kap­cso­la­tá­ban.

A két ország közötti ví­zum­kényszerről szólva elhangzott: 2003. november 1-jétől vezetik be, és a lehető legkevesebb prob­lémával járó megoldást vá­laszt­ják. Az ukrán miniszterelnök hivatalos látogatásra hívta meg magyar kollégáját; meghívást kapott Ukrajnába a külügy­mi­niszter és Szili Katalin, az Or­szág­gyűlés elnöke is.

Anatolij Zlenko részt vett Ukrajna bu­da­­­pesti nagy­kö­vet­sége új épü­letének át­a­dásán is. Va­szil Durdinec, Ukrajna bu­da­­­pes­ti nagy­követe az ese­ményen mon­dott beszédében emlé­kez­te­tett arra, hogy Magyarország az elsők között ismerte el Ukrajna füg­get­lenségét, és nyitott nagy­kö­vet­séget Kijevben.

Az ukrán külügyminiszter útja során részt vett Nyíregyházán a Kárpátok Eurorégió ünnepi tanácsülésén, amelyen a szervezet létrejöttének 10. évfordulójára emlékeztek. A szervezet fontos szerepet tölthet be Magyarország, Lengyelország és Szlovákia európai uniós csatlakozása után a brüsz­szeli közösség, illetve az integráción egyelőre kívül maradó kelet-európai államok között – hangzott el a tanácskozáson.

Anatolij Zlenko ukrán kül­ügyminiszter azt kérte Magyarországtól, Lengyelországtól és Szlovákiától, hogy a közösségben ta­lálják meg és támogassák azt a módszert, miként bővíthető tovább az unió Európa minden or­szá­g­ával.

A két külügyminiszter szor­galmazta, hogy a tízéves Kárpátok Eurorégió Szervezet az eddigieknél is jobban segítse a határ menti együttműködést.

MTI–ntk