Bányászjárás Ungváron

Sztrájkbizottságot alakítottak a szlatinai sóbánya dolgozói a bérelmaradások miatt

2001. augusztus 10., 02:00 , 30. szám

Az aknaszlatinai sóbánya munkásai hónapok óta elé­ge­det­lenek a bérek elmaradásával, ami mostanra már hat havi hátralékot tesz ki. A július eleji mun­ka­meg­ta­gadást, illetve zavargásokat kö­vetően a bányászok 16-án sztrájk­bi­zottságot alakítottak, hogy a tör­vény biztosította keretek között kö­veteljék járan­dósá­guk kifi­ze­tését.

A több mint ezer bánya­mun­kás ér­dek­képviseletét felvállaló ki­lenctagú sztrájk­bizottság küldötteként hétfőn Ung­várra utazott Vladimir Kozló, a bi­zott­ság el­nö­ke, valamint Flóra József tit­kár. Ungváron a Nemzeti Közvetítő és Bé­kél­tető Szolgálat vezetőjének át­ad­ták a sztrájk­bi­zottság alakuló ülé­sének jegy­ző­könyvét, valamint azt a 600 aláírást tar­tal­­mazó ok­ira­tot, amely működésük tör­vé­­nye­sí­té­sé­hez szükségeltetik. Ezt kö­ve­tő­en a bá­nyá­szok ta­lálkoztak Kovács Mik­lós­ par­la­men­­ti kép­vi­se­lővel, és tá­jé­koz­­tat­ták a ki­ala­kult helyzetről, segítségét kérték a kon­fliktus kezeléséhez.

– A bérhátralékok összege jelenleg meg­haladja az egymillió hrivnyát, az em­be­rek hónapok óta tengődnek egyik napról a másikra – mondta el lapunknak Vladimir Kozló. – A bányamunkások csa­lád­tagjait is beleértve 5000 ember meg­élhetése függ a bányától, a pénz­te­lenség így érthető módon nagy feszültséget kelt.

A megyei vezetés nemrégiben ígé­retet tett a vállalat támogatására és az adós­sá­gok átü­te­mezésére. A bányában je­len­leg zavar­ta­la­nul folyik a munka, a sztrájkbizottság azonban továbbra is működik.