Huszton győzött a józan ész

Lenni vagy nem lenni?

2002. október 25., 02:00 , 93. szám
Döntésre váró szülők és pedagógusok a huszti városi tanács ülésterme előtt

Hosszas küzdelem után, úgy tűnik, végre pont kerül a huszti magyar középiskola ügyének végére. A huszti városi tanács legutóbbi ülésén meghallgatta az iskola vezetőit és a szülők képviselőit, s a városatyák végül úgy döntöttek, nem állnak a tanintézmény létének és fejlődésének útjába, azaz lesz önálló magyar tannyelvű középiskolája a huszti magyarságnak.

Mint arról korábban már beszámoltunk, idén a huszti magyar iskolának több problémával kellett megküzdenie. Egyrészt az intézmény nem kapott engedélyt a 10-11. középiskolai osztályok indítására, másrészt az alapítványi és szülői hozzájárulással felújított iskolaépület helyett az 5. számú középiskola hét osztályába kellett volna bezsúfolniuk tanulóikat, mivel felmerült annak a lehe­tő­sé­ge, hogy a magyar iskolát a szó­ban­ forgó ukrán tanintézménnyel vonják össze. Az iskola vezetői több ízben fordultak ez ügyben a városi tanács végrehajtó bizott­sá­gához, ám mindannyiszor eredménytelenül. Mivel a kialakult helyzet az iskola önállóságának megszűnésével, az iskolaépület elvesztésével fenyegetett, a Kár­pát­aljai Magyar Kulturális Szö­vetség és a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség tilta­kozá­sá­nak adott hangot az eset kapcsán, és minden illetékes fórumnál sür­gette a tanintézmény jövőjének mielőbbi rendezését.

Október 18-án ülésre gyűltek össze a városi tanács tagjai, melyen az Egyéb kérdések utolsó pontjaként az iskola ügye is napirendre került. Reggel 8.30-kor már ott toporgott a tanácsterem előtt Puka Éva iskolaigazgató és mintegy két tucat szülő, hanyagolva munkájukat tanítványaik, gyermekeik érdekében. Hét órai várakozás után végül megállhattak a képviselőtestület előtt, s előadhatták panaszaikat. Puka Éva röviden ismertette az iskola történetét, az érte folytatott küzdelmeket, s vázolta az iskolák egyesítésével járó negatívumokat, majd Kurtyák Zoltán vette át a szót, aki 1999–2001 között vezette a tanintézményt, s a felújítás nehézségeiről beszélt a hallgatóságnak. Puskás Mária és Hvuszt Erika a szülők nevében könnyek között kérték a testületet, hogy ne vegyék el gyermekeiktől a lehetőséget, hogy anyanyelvükön folytathassák tanulmányaikat.

Bár Mihajlo Dzsanda polgármester továbbra is kitartott amellett, hogy a végrehajtó bizottság feladata dönteni ebben a kérdésben, a képviselők és a tanintézmény képviselői nem hagyták elodázni az ügyet. A tanácstagok kérdéseket tettek fel az iskola múltjával és perspektíváival kapcsolatban, majd szavazást javasoltak. Míg a szülők könnyek és imádságok közepette várták a szavazás eredményét a tanácsterem ajtaja előtt, a képviselők egyhangúlag az iskola javára döntöttek, azaz lesz önálló középiskolája a huszti magya­rságnak.

– Úgy gondolom, a képviselők egészségesen gondolkodtak – nyilatkozta lapunknak az ülést követően Vaszil Do­ha­nics szülő. – A józan ész győzött.

– A tanácstagokban volt az utolsó reményünk – mondta Pu­ka Éva –, és nagyon örülünk, hogy mellénk álltak. Nekik kö­szön­hető, hogy szavazásra vitték a kérdést, és a mi javunkra döntöttek. Köszönettel tar­to­zunk továbbá mindazoknak, akik támogatásukról biz­tosí­tottak ben­nünket ezekben a napokban. Köszönetünket szeretném kifejezni továbbá Ljásko Sándornak, a városi tanács költségvetési bizottsága elnökének is, aki közbenjárt azért, hogy a képviselők színe előtt védhessük meg magunkat.

Az ügy végleges lezá­rulá­sá­ról persze csak azt követően be­szélhetünk, hogy az iskola veze­tője átvehette a városi tanács döntéséről szóló írásos végzést, erre azonban lapzártáig még nem került sor.

Olasz Tímea