A munkaszerződésről és a megbízási szerződésről

2018. június 30., 10:37 , 910. szám

„Ajánlottak számomra egy jól fizető munkát, de a tulajdonos közölte, hogy nem alkalmazni akar, hanem egy olyan munkaszerződést kínál – pontosabban megbízási szerződést –, amelynek a feltételei eltérnek ugyan a megszokottaktól, de amellyel mindketten jól járunk. Korábbi munkahelyeimen voltak már rossz tapasztalataim »formabontóan« gondolkodó vállalkozókkal, ezért arra kérem, adjon tanácsot, hogy mire érdemes figyelni szerződéskötéskor?”

– Mindenekelőtt tudni kell, hogy Ukrajna törvényei munkaszerződés megkötésekor vagy a szerződés felbontásakor egyértelműen tiltják a polgárok jogainak bármilyen közvetlen vagy közvetett korlátozását származás, szociális és anyagi helyzet, faji és nemzetiségi hovatartozás, nem, nyelv, politikai nézetek, vallási meggyőződés, szakszervezeti és egyéb társadalmi szervezeti tagság, a foglalkozás természete és jellege, valamint lakóhely alapján.

A munkaszerződés (трудовий договір) általában írásban köttetik, bár ez nem mindig kötelező. Olyan esetekben ragaszkodik a törvény a papíron rögzített megállapodáshoz, amikor szervezett munkaerő-toborzás zajlik, ha a munkaadó és a munkavállaló megbízási szerződést (контракт) kötnek, ha a munkavállaló fiatalkorú, vagy egyszerűen ragaszkodik az írott formához stb.

Ugyanakkor a munkavállaló hivatalos alkalmazásának eljárása nem tévesztendő össze az írásos munkaszerződéssel! Ha a munkavállaló kérvényezi az alkalmazását, a munkaadó pedig belső rendelkezéssel utasítást ad az alkalmazására, az még nem jelenti azt, hogy a két fél írásban állapodott volna meg. Ilyenkor egyszerűen arról van szó, hogy a törvény kötelezi a munkaadót, hogy minden esetben írásban rendelkezzék a munkavállaló alkalmazásáról, függetlenül attól, hogy előzőleg szóban vagy írásban állapodtak-e meg. Sőt, a jog szerint a munkaszerződés olyankor is megkötöttnek számít, ha a munkaadó nem adta ki az alkalmazásra vonatkozó utasítást, de a munkavállaló hozzálátott munkaköri feladatai ellátásához.

Munkaszerződés kötésekor a polgár köteles felmutatni a személyi igazolványát vagy egyéb, a személyazonosság igazolására alkalmas dokumentumot, a munkakönyvét, a jogszabályok által megállapított esetekben pedig a végzettséget, szakmát, minősítést igazoló dokumentumokat is.

Munkaszerződés kötése esetén a felek próbaidőben is megállapodhatnak, amelynek célja igazolni, hogy a munkavállaló alkalmas a rábízott feladatok ellátására. A próbaidőre vonatkozó megállapodást a munkaadónak fel kell tüntetnie a munkavállaló alkalmazásáról kiadott vállalati rendeletben is. A próbaidő nem haladhatja meg a három hónapot, munkások esetében pedig az egy hónapot. Amennyiben a próbaidő folyamán kiderül, hogy a munkavállaló alkalmatlan a feladat ellátására, amelynek végrehajtásával megbízták, a munkaadónak jogában áll felbontani a munkaszerződést. Ha azonban a munkavállaló a próbaidő leteltével folytatja a munkát, a jog ezt úgy tekinti, hogy teljesítette a próbaidőt, vagyis elbocsátani ezután csak a jogszabályok által rögzített általános feltételek és eljárás mellett lehet.

Időtartamát tekintve a munkaszerződés lehet: 1. határozatlan idejű; 2. határozott idejű (a felek megállapodása alapján); 3. egy konkrét munka elvégzésének idejére szóló.

A határozott idejű munkaszerződés speciális formája a megbízási szerződés. Az ilyen szerződés két példányban készül, amelyeket a munkaadó és a munkavállaló egyaránt aláír. A szerződésben rögzítik annak érvényességi idejét, a felek jogait, kötelezettségeit és vállalásaikat (beleértve az anyagi természetűeket is), a munka bérezését, a szerződés felbontásának feltételeit. A vonatkozó jogszabályok leszögezik, hogy a munkaadónak nem áll jogában olyan megbízási szerződést ajánlani a munkavállalónak, amely a hatályos jogszabályokban és kollektív szerződésekben előírtaknál kedvezőtlenebb feltételeket tartalmaz. Ha mégis előfordul, a szerződésnek a törvényekkel ellenkező feltételei érvényteleneknek tekintendők.

A megbízási szerződés a határidejének lejárta előtt két hónappal a felek egyetértésével meghosszabbítható, illetve módosított feltételekkel új szerződés köthető.

A gyakorlat azt mutatja, hogy az írásba foglalt munkaszerződés általában előnyösebb a munkavállaló számára, mint a szóbeli megállapodás – persze csak akkor, ha megkötésekor körültekintően járunk el. Szükség esetén mutassuk meg a munkaadó által kínált szerződést ügyvédnek.

hk