A minimális adófizetési kötelezettségről

2022. március 21., 14:32 , 1099. szám

„Olvastam, hogy bevezették a minimális adófizetési kötelezettséget. Mit jelent ez, és kire vonatkozik?”

– Valóban, Ukrajnában 2022. január 1-jétől bevezették a minimális adófizetési kötelezettséget.

A minimális adófizetési kötelezettség azoknak a saját mezőgazdasági termékek előállításával és értékesítésével és/vagy a mezőgazdasági hasznosítású földterületek tulajdonlásával és/vagy hasznosításával (bérlésével, örökhaszonbérletével, állandó használatával) kapcsolatos adók, hozzájárulások, illetékek megfizetésére vonatkozó kötelezettségeknek a minimális összege, amelyek beszedésének felügyelete az ellenőrző hatóságokra van bízva.

A törvény kétféle módszert ír elő a minimális adófizetési kötelezettség összegének kiszámítására.

Az elsőt abban az esetben alkalmazzák, ha korábban elvégezték a földrészleg normatív értékbecslését (нормативна грошова оцінка). Ebben az esetben a számítás a következő képlet szerint történik:

MAK = FTÉ x K x M / 12, ahol:

• MAK – a minimális adófizetési kötelezettség;

• FTÉ – a szóban forgó földrészleg normatív értékbecslése, figyelembe véve az indexálási együtthatót, amelyet az Adótörvénykönyv által a földért fizetendő illeték kiszámítására megállapított eljárásnak megfelelően határoznak meg;

• K – 0,04-es együttható (átmenetileg, a 2022-es és 2023-as adóévre vonatkozó minimális adófizetési kötelezettség kiszámításához az Adótörvénykönyv 38-1-es cikkelyében meghatározott K együttható értéke 0,04);

• M – azon naptári hónapok száma az adott adóévben, amelyek során a földet az adóalany birtokolta, bérelte, egyéb feltételekkel használta (beleértve az örökhaszonbérletet is).

A másik módszert akkor alkalmazzák, ha előzetesen nem végezték el a földrészleg normatív értékbecslését. Ekkor a számítás a következő képlet alapján történik: MAK = FTÉ x S x К x М / 12, ahol:

• MAK – a minimális adófizetési kötelezettség;

• FTÉ – 1 hektárnyi szántóföld normatív értékbecslése az adott megyében, figyelembe véve az indexálási együtthatót, amelyet az Adótörvénykönyv által a földért fizetendő illeték kiszámítására megállapított eljárásnak megfelelően határoznak meg;

• S – a földrészleg területe hektárban megadva;

• К – 0,04-es együttható;

• М – azon naptári hónapok száma az adott adóévben, amelyek során a földet az adóalany birtokolja, bérli, egyéb feltételekkel használja (beleértve az örökhaszonbérletet is).

Az 1 hektárnyi föld normatív értékbecslésére vonatkozó megyénkénti adatok az Állami Geodéziai, Kartográfiai és Kataszteri Szolgálat weboldalán találhatók meg (Довідник показників нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь в Україні станом на 01. 01. 2022). Megjegyzendő, hogy az adatbázis nem csupán a szántóföldre, hanem az ültetvényre, kaszálóra és legelőre vonatkozó adatokat is tartalmazza.

Jelezni szeretném azt is, hogy 2021 után nem szükséges leróni a minimális adófizetési kötelezettséget, 2022-ért pedig 2023-ban kell „elszámolni”. A minimális adófizetési kötelezettséget minden azután következő évben kell leróni első alkalommal, hogy az adófizető tulajdonba vagy használatba vette a földet.

Ugyanakkor a minimális adófizetési kötelezettséget nem állapítják meg az alábbi típusú földekre:

• az üdülő- és kertészeti szövetkezetek által használt földterületekre;

• a földtartalék részét képező területekre;

• a ki nem igényelt földrészekre (pájokra), amelyek az önkormányzatok kezelésében vannak (az önkormányzat által bérbe adott földrészlegek kivételével);

• a termőföldnek minősülő, magánszemélyek tulajdonában vagy használatában lévő földrészlegekre, amelyek a 2022. január 1-jei állapot szerint a településhatáron belül helyezkednek el.

hk