2001. november 2.

2001. november 2., 01:00 , 42. szám

„Nem szégyellem a Krisz­tus evangéliumát; mert Istennek hatalma az minden hívőnek idves­ségére, zsidónak először meg görögnek. Mert az Istennek igazsága jelentetett ki abban hitből hitbe, miképpen meg van írva: Az igaz ember pedig hitből él.” Rуm 1:16-17

Isten Igé­jének cso­dálatos vi­lága

„Nem szégyellem az evangéliumot” – szinte summázza itt Pál mindazt, amit eddig mondott. Igaz, hogy az evangélium bolondság azoknak, akik elvesznek (1Kor 1:18), és lehet, hogy üres szóbeszédet jelent sokaknak. Pál azonban tudja mindenkivel együtt, aki hisz, hogy ebben az üzenetben és meghirdetésében a kezdettől fogva és szüntelenül teremtő Isten mindenek fölött álló ereje lüktet és munkálkodik. Isten erejét pedig nem lehet szégyelleni: aki képes volna ilyen magatartásra, az valójában arról tanúskodik, hogy nem tartja igazán erőnek.

Sajnálatos módon sokszor még a hívők is szégyellik a Krisztus nevét, az Úr erejét. Sokféle oka lehet ennek: szégyellni lehet félelemből (Péter), nyereségvágyból (gazdag ifjú), a jó hírnév megőrzése miatt (Démás). Mit szól ehhez Isten? Ad-e áldást annak az életére, munkájára, aki szégyelli Őt megvallani?

Aki az evangélium hirdetésének emberi eszközévé lesz, az csak akkor hirdetheti a kegyelem igéjét, ha a hite számára valóság, és csak ugyanezen az úton lehet részesévé Isten igazságának az evangélium hallgatója is. Mindezek közben igazságunk, de hitünk is egyre teljesebbé és teljesebbé válik, egészen a végső kiteljesedésig.

„Az igaz pedig hitből fog élni”: a Hab 2:4-ből vett ígéretes szó az Ószövetségből arról beszél, hogy a történelem ítéletes időszakát az éli túl, az nyeri meg az életét, aki hű marad Istenhez. Itt a prófétai szó azt foglalja össze, amit Pál az előbbiekben mondott az evangéliumról.

Áldás tehát csak azon van, aki hű Istenhez, nem szégyelli Őt és az Igét – ez az ember hitből fog élni. Nem a testi gondtalanságról van itt szó, hanem a lelki békességről, amit a világ nem adhat meg! A hívők sem mentesek a testi szenvedésektől (Pál apostol betegsége, István vértanú és Jakab apostol halála stb.), de lelkük biztonságban van az Üdvösségben.

Keresd a hitből való életet és nyersz békességet és Üdvösséget!

Zsukovszky Miklós
ref. lelkész