Abszolút sikertörténet

Egyéves a kedvezménytörvény

2002. június 21., 02:00 , 75. szám

Interjú Szakács Zoltánnal, a Magyar Köztársaság ungvári főkonzuljával

– Megítélése szerint beváltotta a státustörvény a hozzá fűzött anyaországi és határon túli reményeket?

– A leköszönt magyar kormány hivatalos álláspontja az volt, hogy a státustörvény, melyet egy évvel ezelőtt a magyar parlament több mint 92%-os többséggel fogadott el és a terveknek megfelelően idén január elsejével életbe is lépett, a legteljesebb mértékben beváltotta a hozzá fűzött reményeket. Ukrajna azon országok közé tartozik, ahol a hivatalos hatalom semmilyen kifogást nem emelt a törvény bevezetésével kapcsolatban, Kárpátalja helyi hatalmi szervei pedig kifejezetten pozitívan viszonyultak a törvény végrehajtásához. Kijev részéről merültek fel ugyan kérdések a törvénnyel kapcsolatban, melyeket előbb az államközi kisebbségi vegyes bizottság keretében, majd szakértői konzultációkon vetettünk vizsgálat alá és igyekeztünk tisztázni. A folyamatnak még nincs vége, amennyiben a törvény végrehajtása során szükségszerűvé válik, akkor magyar–ukrán kormányközi megállapodások révén igényelhető a törvény módosítása. Ami pedig az egyéni meg­nyil­vá­nulásokat illeti – értve ez alatt a magyar sajtóban nemrég meg­je­lent ukrajnai ellenvéle­mé­nyeket – azok nem tükrözik a hivatalos ukrán ál­láspontot.

– A törvény végrehajtására Kárpátalján kialakított rendszer mennyiben felel meg céljának; gondolunk itt mind az információs irodák rendszerére, amit a KMKSZ alakított ki, mind a Magyar Köztársaság ungvári főkonzulátusára, amely szintén fontos láncszeme a mechanizmusnak?

– Kárpátalján nagyon ­szer­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­-ve­zetten és problémamentesen zajlik a kedvezménytörvény végrehajtása, a magyarországi sajtóban ugyanakkor nemrég fölmerült né­hány olyan észrevétel, melynek lé­nyege, hogy a jövőben ezt a mun­kát kizárólag a főkonzulátus végezze. Ezzel kapcsolatban egészen ka­tegorikusan azt tudom mondani, hogy a nélkül a hálózat nélkül, amit egyébként közös megállapodás révén építettünk fel – értve ez alatt az információs irodákat, illetve a helyi megbízottak rendszerét –, a törvény végrehajtása egyszerűen csődöt mondott volna. Egyrészt azért, mivel nagyon sok ember számára anyagi gondot jelentett volna két-három alkalommal Ungvárra utazni az ügyintézés végett (a konzulátuson belül ugyanis csak itt működik magyar igazolvány csoport), másrészt pedig azért, mert maga a konzulátusi iroda ügyfélszolgálati kapacitása is véges (maximum napi 100-110 ügyfél fogadását teszi lehetővé). Így mindenki részéről jóval több időt és energiát venne igénybe a kérelmek kitöltése és az igazolványok átvétele.

– Voltak-e panaszok a rendszer működésével kapcsolatban?

– Mindössze két panaszról tudok, de ezek sem a magyar igazolványok igénylésének mechanizmusával kapcsolatosak, hanem személyek közötti problémákból fakadtak.

– Megítélése szerint vár­ha­tók változások a törvény, valamint a kedvezmények te­rén a magyarországi és az uk­rajnai választásokat köve­tően?

– Valamilyen szintű változás valószínűleg várható. Med­gyes­sy Péter miniszterelnök nem­rég bejelentette, hogy rövid időn belül össze kívánja hívni a Magyar Állandó Érte­kezletet, hogy konzultálva a ha­táron túli szervezetek veze­tői­vel, áttekintsék a törvény szá­m­­­­­­ba vehető eredményeit, il­letve az esetleges módosítási igé­nyeket akár anyaországi, akár határon túli oldalról. En­nek függvényében, valamint a szomszédos országok kormányaival folytatott tárgyalások eredményeként születik majd egy olyan konszenzusos döntés, ami alapján elkép­zel­hető, hogy a törvény módosul. A kedvezmények köre előre­lát­hatólag nem csorbul, az egészségügyi kedvezmények bevezetéséhez szükséges jog­sza­bályok megalkotása azon­ban még hátra van, e kérdésről az új kormány hivatott dön­te­ni.

Popovics Zsuzsanna

76 ezer magyar igazolványt igényeltünk

Eddig több mint 76 ezer magyar igazolvány iránti kérelmet fogadtak Kárpátalján, amivel arányaiban az első helyen állunk a Kárpát-medencében. A hozzátartozói igazolványt igénylők száma mintegy kétezer, a pedagógus- és diákigazolványoké pedig meghaladja a ötezret. Az ungvári főkonzulátuson ezidáig több mint hatezer igazolvány került átadásra, s a Nyíregyházi Közigazgatási Hivatalban működő regionális központban további 25 000 db, Kárpátalján és Észak-Erdélyben igényelt magyar igazolvány vár kiadásra. Az ungvári főkonzulátus illetékesei felhívják a magyar igazolványt igénylők figyelmét, hogy szerencsés lenne már most érdeklődni a nyíregyházi hivatalban, és pozitív visszajelzés esetén személyesen jelentkezni a kész igazolványok átvételére, mert azokat 6 hónapig őrzik Nyíregyházán.