Magyarság és nemzetstratégia

X. Kárpátaljai Nyári Szabadegyetem

2002. július 12., 02:00 , 78. szám

Csontoson (Kosztrino) rendezték meg az elmúlt hét végén a X. Kárpátaljai Nyári Szabadegyetemet, amelynek résztvevői a kisebbségben élő magyarságot érintő kér­déseket vitattak meg ma­gyar­országi és ukrajnai po­li­ti­kusok, szakemberek rész­vé­te­lével. A rendezvényt a ma­gyarországi Kisebb­sége­kért – Pro Minoritate Ala­pítvány és a Kárpátaljai Ma­gyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) szer­vezte.

Az első napon Németh Zsolt fideszes parlamenti kép­viselő, az országgyűlés külü­gyi bi­zott­ságának elnöke és Kovács Mik­lós, a KMKSZ el­nö­ke tar­tott előadást „Hogyan tovább, ma­gyar nemzet­poli­tika?” címmel.

A magyarországi politikus szerint a Fidesz vezette kor­mány idején áttörés követ­ke­zett be a nemzet­poli­ti­ká­ban. Igen fontos lépésként értékelte a Magyar Állan­dó Értekezlet létre­ho­zá­sát, s korszakalkotó ered­mény­nek ne­vez­te a státus­tör­vény elfogadását.

Németh Zsolt dicsérte azt a módot, ahogyan kor­má­nya a ha­tá­ron túli ma­gyar oktatás és média fej­lesz­­tését támogatta. Hang­sú­lyozta, hogy tartósítani kell a nem­zetpolitikában elért eredményeket, és szük­­ség esetén megvédeni egyes – konkrétan meg nem ne­ve­zett – szom­szé­doktól és nem­­zetközi té­nye­zőktől.

A státustörvény eset­le­ges mó­­do­sításával kapcso­latban Né­meth leszögezte: minden attól függ, hogy az meddig terjed. Ha csak tech­nikai jellegű változ­tatásokról van szó, akkor azt az el­lenzék támo­gat­ja, ha viszont lényegi mó­do­­sításra készül a kor­mányoldal, azt nem.

Kovács Miklós, a KMKSZ el­nöke előadásában a nem­zet­po­litikáról szólva alapvető jelen­tő­sé­gűnek nevezte annak a foga­lom­készletnek a megalkotását, illetve tisztázását, amellyel meg­felelően leírható a magyar ki­sebb­ségek reális helyzete, pozi­tív tartalommal tölthető meg a nem­zetstratégia fogalma, s amelynek segítségével meg­ha­tározhatók a tennivalók. A po­litikus szerint az elmúlt 10-12 esztendő legnagyobb hoza­dé­ka, hogy sikerült pontosan meg­hatá­rozni a nemzet jelen­le­gi állapotát, problémáit, ami el­ső lépése lehet a haladásnak. A magyar nem­zet­stratégia haté­konysága és jövője nagy­­mér­ték­ben múlik azon, hang­­­­sú­lyoz­ta Kovács, hogy vajon ké­pes-e a magyarság ragasz­kod­ni ered­ményeihez, illetve le tudja-e vonni a megfelelő kö­vet­kez­te­té­seket az elmúlt évek tapasz­ta­lataiból.

A konferencia második nap­ján a gazdaság átala­ku­lá­sá­val és a környezetvédelemmel kapcsola­tos témák kerültek napirendre, majd szombaton Orosz Ildikó, a KMPSZ elnö­ke, Tonk Sándor, a romániai Sapientia Alapítvány elnöke, valamint Révész Máriusz kép­vi­selő, a Magyar Ország­gyű­lés Oktatási és Tudományos Bizottságának alelnöke értekezett a határon túli magyar felsőoktatás helyzetéről és jövő­jé­ről. A határon túli magyarság jelen­tős eredményeket ért el az anya­nyelven történő felsőoktatási képzési rendszer kiala­kí­tá­sá­nak területén – állapították meg egybehangzóan az előadók, hang­súlyozva, hogy a folyamat esetleges megtorpanása súlyos károkat okozna, további fej­lesz­tése viszont közös érdeke az anyaor­szág­nak, valamint a határon túli ma­gyarságnak.

Varga Béla – ntk