Együttmunkálkodás után közös pihenés

Falunap Salánkon

2002. július 26., 02:00 , 80. szám

A középiskola és a teleház után kávézót avattak Salánkon, ezúttal a Hömlöc Kft. jóvol­tából. A falunap keretében megrendezett megnyitón Lev­­csenko Róbert görög katolikus parochus mondott imát a kávézó tulaj­do­no­sa­i­ért, dolgozóiért és vendé­gei­ért, majd Mi­lován Jolán, a KMKSZ Nagy­szőlősi Járási Középszintű Szer­vezetének elnöke fejezte ki örö­mét, hogy talpra állt a közösség és ismé­telten bi­zonyságát adta an­nak, hogy együtt tud munkál­kod­ni.

Ezután a futballpályán foly­ta­­tó­dott a falunap, ahol Pénzes Ele­mér polgármester köszöntötte az egybegyűlteket a megalapí­tásá­nak 670. évfordulóját méltató község ünnepén. Milován Sándor, a KMKSZ alelnöke azt hangsú­lyozta, hogy hosszú és nehéz ötven évet zárunk, amely el­ső­sor­ban a lelkekben vég­zett komoly pusztítást, de az önzetlenül cselek­vő emberek révén megújulhat egy közösség.

A Salánki Íjászkör be­mu­tatóján ezúttal az ifjabb nemzedék kép­­viselőinek is szurkolhatott a falu apraja-nagyja, majd a futball­meccsek szüneteiben tombola és játékos vetél­ke­dők várták a bátor jelentkezőket.

O.T.