Vaddisznók garázdálkodnak a határban

Dúlják a beregdédai gazdák földjét

2002. augusztus 2., 02:00 , 81. szám

Feltehetően az árvíz miatt nőtt meg a vad­disz­nóál­lo­mány a Ka­szonyi- és Bégá­nyi-hegy térségében, mond­ják a helybéliek. Ennek súlyos kö­vet­kezményeit tapasztalhatták meg a napokban a bereg­dé­dai gazdák, akiket a ha­tárban le­ta­rolt kukoricaföldek fo­gad­tak.

Az elmúlt időszakban számottevően megnőtt a vad­disz­nóál­lo­mány a ka­szonyi, a bégányi és a dédai vadásztársaságok te­rüle­tén. Ennek súlyos kö­vet­kezményeit tapasztalhatták meg a napokban a bereg­dé­dai gazdák, akiket a ha­tár­ban le­ta­rolt kukoricaföldek fo­gad­tak.

A helybéliek szerint a vadállomány elszaporodásának oka, hogy az árvíz idején leszűkült az állatok élettere. A határvidéket ál­landó felügyelet alatt tartó h­a­tárőrök becslése szerint az állatállomány mintegy 60-70 egyedre tehető. A vad­disz­nó­csor­da az elmúlt hetekben több hektárnyi kukoricást tarolt le Dé­da térségében, ez majd há­romszáz gazdát érint. A be­csült összkár mintegy 3-3,5 ezer hriv­nya, aminek meg­térítésére nem sok esély mutatkozik.

Egressy István, Beregdéda polgármestere levélben fordult Bihari Andráshoz, a járási köz­igaz­gatási hivatal elnökéhez, melyben a községi tanácshoz beérkezett panaszokat tolmá­csol­va azok mielőbbi orvoslását kérte. Jelen körülmények között azonban gyakorlatilag nincs mód a kártérítésre, mivel a hasonló esetek rendezéséhez egyelőre hi­ányzik a megfelelő jogi háttér.

– A magyarországi gyakorlat szerint a vadgazdaság működése nem mehet a mezőgazdaság ro­vá­sára, ám ez nálunk még nincs törvénybe fog­lalva – mondja Eg­ressy István. – A törvény ugyan rendelkezik arról, hogy a vadász­tár­saságok­nak szer­ződést kell kötniük a mező­gaz­dasági terület művelőivel, amely­ben a felek megegyeznek az eset­leges kár­rendezés krité­riu­mairól. Mivel azonban ebben az esetben ilyen szer­­ző­dés nem köttetett, nincs, aki felelősséget vállaljon a vad­kárért. A vad­disz­nók kilö­vé­sét legko­ráb­ban au­gusz­­tustól teszik le­­he­tővé a va­dá­szat­ról ren­del­kező jog­sza­­bályok, ettől eltérő idő­pont­ban csak külön enge­déllyel lő­he­tők ki a pusztítást okozó va­dak.

A letarolt terület azonban nap­ról nap­ra nő, és fennáll a veszélye annak is, hogy a ha­tár menti táblák elpusztítását követően a vad­disznócsordák a falu köze­lében fek­vő földeket veszik majd cél­ba az éle­lemért.

m. e. – farkas