„Áldott, aki művel, másnak, nem magának”

KMTF – idén 114-en kaptak oklevelet a 6-10 szemeszteres képzésekben

2003. július 25., 02:00 , 132. szám

Tanévzáró tanácsülés keretében tartott diplomaosztó ünnepséget a Kárpátaljai Magyar

Tanárképző Főiskola (KMTF) július 19-én Beregszászban. Kárpátalja egyetlen önálló magyar felsőoktatási intézményében a különböző képzési formákban 720 hallgató zárta az idei tanévet. A KMTF nappali képzésein eddig összesen 138 végzős kapott diplomát, közülük 61 múlt szombaton.

Az 1996-ban bejegyzett magyar főiskola először adott ki diplomát az óvodapedagógia szakon (13 fő), másodszor a történelem–földrajz (10), harmadszor az angol–földrajz (8) és az angol–történelem (10) , negyedszer a tanítói szakon (20).

Ugyancsak először vehették át okleveleiket azon hallgatók, akik a főiskola bázisán 1999-től a kertészmérnöki, 2000-től a gazdálkodási speciális képzési formában vettek részt. A kertészmérnökök és közgazdászok Beregszászban szerzett tudását a magyarországi Szent István Egyetem (SZIE), illetve a Nyíregyházi Főiskola főiskolai szintű oklevéllel ismerte el. Ugyancsak átvették okleveleiket a KMTF-en folyó alapfokú számítástechnikai, ECDL, valamint angol alap- és középfokú tanfolyamok végzősei.

– A tudás ünnepét méltatjuk ma, amikor számos képzési formában 216 hallgató jut különböző szintű oklevélhez – mondta ünnepi beszédében dr. Soós Kálmán, a KMTF rektora. – Kezdetben kevesen hitték, ma azonban tény, hogy amikor a Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola oktatásra feljogosító licenziót kapott, a régióban történelmet kezdett írni. Azóta nem múlt el úgy tanév, hogy intézményünk ne ért volna újabb és újabb történeti mérföldkőhöz. Ma azt jelenthetem be, hogy az Ukrán Állami Akkreditációs Bizottság július 15-én akkreditálta a négy éve indított óvodapedagógia szakot. Ezzel valamennyi, a főiskolán működő szak államilag elismertté vált.

Dr. Soós Kálmán jelzésértékűnek nevezte, hogy a főiskolán végzett pedagógusok zöme Kárpátalja magyar tannyelvű iskoláiban dolgozik, hogy a frissen végzettek közül harmincan már az elmúlt tanévben is tanítottak, hatan közülük a szórványvidéken vállalva munkát.

– Óriási erőfeszítések árán bár, de a KMTF egyre nagyobb szerepet játszik a kárpátaljai magyar értelmiség képzésében, szülőföldön való megtartásában, a magyar közösségek túlélési esélyeinek növelésében. Hinni és bízni szeretnék abban, hogy végzőseink e nemes munkában partnerek lesznek és komoly hajtóerőt jelentenek majd, nem feledve a főiskola küldetését – hangsúlyozta a rektor.

A Szent István Egyetem (SZIE) Kertészettudományi Ka­ra nevében Halász Katalin docens, a SZIE kihelyezett tagozatának vezetője köszöntötte a frissen végzett kertészmérnököket. „Az általunk kiadott húsz angol–magyar nyelvű diploma Európa-szerte érvényes. Célunk olyan szak­embereket adni ennek a térségnek, akik itthon maradnak, és vi­rág­zó kertészetet hoznak létre Kár­pátalján” – fogalmazott.

A Nyíregyházi Főiskola nevében dr. Galló Miklós általános rek­tor­helyettes kívánt sok sikert a friss pályakezdőknek az előttük álló élethez és szakmai pályához. A bol­do­guláshoz elsősorban nem anyagi javakra, sokkal inkább szellemi tő­ké­re, józan észre, naprakész tudásra van szükség – hangsúlyozta.

Tóth István, a Határon Túli Ma­gyarok Hivatala osztályvezetője el­ismerését fejezte ki a főiskola ve­ze­tőinek és tanári karának az intézmény folyamatos működtetésével, képzéseinek állami akkreditálásával kapcsolatban, végül sok sikert kívánt értékteremtő munkájukhoz.

– Ahová Önök ma kikerülnek, az a kárpátaljai magyar közösség. Ez a mi kertünk, amit művelni kell. Önök mostanra nyilván eldöntötték, milyen emberek kívánnak lenni: olyanok, akik elveszik, amit el lehet, és elfutnak, akik elől el kell; vagy olyanok, akik energiáikat a mi, kárpátaljai magyar kertünk mű­ve­lésébe fek­tetik. Nehéz munka, de kívánom, legyen elég erejük ahhoz, hogy tündérkertté válhassanak a „ma­gyar ugar” itteni ma­rad­ványai – fo­galmazott ünnepi be­szé­dében Kovács Miklós, a Kár­pát­al­jai Ma­gyar Kulturális Szö­vetség el­nöke.

A megjelentek előtt felolvasták Vaszil Kremeny oktatási miniszter kö­szöntő le­velét. Üdvözölte a vég­ző­söket Varga Levente magyar kon­zul, Erdélyi Ká­roly, a beregszászi járási tanács elnöke, Lengyel László, a beregszászi járási tan­ügyi osztály vezetője, Margitics Xénia megyei tanácsi képviselő.

A végzős diákok nevében Péter Tünde, Káli Edina és Dancs P. Karolina búcsúzott a főiskola tanáraitól.

– A főiskola életének elmúlt tíz esztendejét a folyamatos bizonytalanság jellemezte. Ennek ellenére valamennyi tanár, diák, szülő egyaránt kitartóan dolgozott, tanult, hitt és bízott abban, hogy lesz főiskola, lesz értékálló tudás, kenyeret jelentő oklevél. Köszönetet mondok mindazoknak, akik mellettünk álltak és segítették munkánkat – mondta zárszavában dr. Orosz Ildikó, a KMTF elnöke.

Végezetül Gulácsy Lajos, a Kárpátaljai Református Egy­házkerület nyugalmazott püs­pöke mondott áldást.

A diplomaosztó ünnepséget megtisztelte jelenlétével dr. Szabó Géza, a Nyíregyházi Főiskola főtitkára, Horkay László, a Kárpátaljai Református Egyházkerület püspöke, Bendász Dániel esperes a görög katolikus, Bohán Béla beregszászi plébános a római katolikus egyház képviseletében, Bakancsos Lász­ló és Bartha Ferenc megyei tanácsi képviselők, Mester And­rás, a KMKSZ ISZ elnöke, Popovics Béla, a KMCSSZ elnöke, Katona Béla, a KMSZSZ elnöke.

Popovics Zsuzsanna