Lelkészszentelés Beregszászban

2008. január 25., 09:00 , 367. szám

Január 19-én a Kárpátaljai Református Egyházkerület (KRE) egyik legszebb ünnepi eseményére került sor a beregszászi református templomban: nagyszámú ünneplő jelenlétében négy fiatal lelkipásztor - Kótyuk Zsolt, Taracközi Marianna, Páll Lászlóné Gál Irén és Sipos József - tette le lelkészi esküjét és került felszentelésre.

Az ünnepség a 421. dicséret eléneklésével vette kezdetét, majd Zán Fábián Sándor, a KRE püspöke hirdetett igét. Beszédében a gyülekezethez - és elsősorban a felszentelendő lelkészekhez - szólva a lelkipásztor feladatairól, kötelességeiről beszélt: a lelkészi munka nehézségeinek elviseléséről, a "kereszt" minden körülmények közötti vállalásáról. A lelkész kötelessége, hogy dolgos, becsületes, Istennek tetsző életet éljen, mely a gyülekezet számára is példaként szolgál, hogy hirdesse Isten igéjét s terjessze Isten halhatatlan szeretetét, soha le nem tévedve az élet igaz ösvényéről - hangoztatta a püspök. Ezt követően a 23. zsoltár eléneklése és a püspöki áldás után Héder János, a KRE lelkészi főjegyzője ismertette a felszentelésre várók eddigi életútját.

Kótyuk Zsolt 1980. június 15-én született Szürtén. Az általános iskolát ugyanitt végezte. Már hittanos gyermekként meghallotta az Úr hívó szavát, és a konformáció alkalmával megvallotta hitét Istenben. Tanulmányait 1995-től 1998-ig a Nagyberegi Református Líceumban folytatta, majd még 1998-ban felvételt nyert a Budapesti Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karára. Tanulmányai alatt folyamatosan megtapasztalta Isten bátorító kegyelmét és útmutatását. Mialatt lelkipásztori szolgálatra készült, Isten gazdagon áldotta. 2003 augusztusától segédlelkészi szolgálatot végzett a szürtei és bátfai gyülekezetekben, majd 2006 januárjától a tiszasalamoni egyházközségben is. 2006-2007-ben letette lelkészképesítő vizsgáit. Nőtlen. Jelenleg is a fent említett gyülekezetekben végez lelkipásztori szolgálatot. Hálát ad az Isten megtartó szeretetéért és imádságos szívvel mond köszönetet a családi háttérért és azokért a testvérekért, akik eddig is mellette álltak a szolgálatban.

Taracközi Marianna 1977. július 1-jén született Guton. Itt végezte el az általános iskolát, majd 1992-ben felvételt nyert a csengeri Ady Endre Gimnáziumba. Érettségi vizsgáit 1996-ban tette le. Isten megszólító szava 1991-ben, egy aklihegyi ifjúsági táborban érte utol. Bár más tervei voltak, Isten ezek után többször is igazolta, hogy az Ő szolgálata a helyes út. 1996-ban felvételt nyert a Sárospataki Református Teológiai Akadémia Lelkipásztori Karára. 1999-ben kötött házasságot Taracközi Ferenc beregszászi lelkipásztorral. Házasságukat ez idáig Isten két gyermekkel áldotta meg: Sámuel 5 és fél, Mirjám pedig 3 éves. Az első lelkészképesítő vizsga letétele után 2002-től a csongori gyülekezetben végzett segédlelkészi szolgálatot. 2003-ban a második lelkészképesítő vizsga letétele után a beregszászi gyülekezetben lett beosztott lelkész. Itt végzi a ráeső szolgálatot a mai napig a gyermekek és az asszonyok között.

Páll Lászlóné Gál Irén 1975. február 16-án született Mezőváriban, szülei első gyermeke. Az általános iskola elvégzése után a munkácsi tanítóképzőben tanult, majd nevelőként dolgozott a mezővári óvodában. Hitoktatóként és kántorként szolgált a mezővári és a borzsovai gyülekezetekben. 1995-1997-ben nevelőtanár volt a Nagydobronyi Református Líceumban. 1997-ben felvételt nyert a Budapesti Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karára. 2002 szeptemberében tette le az első lelkészképesítő vizsgáját. 2002. október 1-je óta szolgál a beregrákosi és a kajdanói gyülekezetekben. 2006 júniusában tette le második lelkészképesítő vizsgáját. Két gyermek édesanyja: László 4, Márton 2 esztendős.

Sipos József 1980. december 12-én született Salánkon. Általános és középiskolai tanulmányait a Salánki Mikes Kelemen Középiskolában végezte. 1996-ban felvételt nyert a Nagydobronyi Református Líceumba. Itt megtérése után Isten a lelkipásztori életre hívta el, melyre egy idő után tudatosan is készült. 1999-ben felvételt nyert a Debreceni Református Hittudományi Egyetem teológus-lelkész szakára. Itt 2004-ben letette első, majd a segédlelkészi év után 2005-ben a második lelkészképesítő vizsgáját. Segédlelkészként a tiszaújlaki, tiszabökényi és tiszapéterfalvai gyülekezetekben szolgált Hunyadi Attila lelkipásztor felügyelete alatt. 2006 februárjától a tiszaújlaki és tiszakeresztúri gyülekezetekben folytatta szolgálatát beosztott lelkészként Seres János Máramaros-Ugocsa megyei esperes-lelkipásztor felügyelete alatt a mai napig. 2000-ben házasságot kötött Huszti Viktóriával, Isten házasságukat két lánygyermekkel áldotta meg: Eszter 2001-ben, Rebeka pedig 2005-ben született. A Kárpátaljai Református Ifjúsági Szövetség (KRISZ) alapító tagja, a KRISZ Ifjúsági Hetek vezetője, 2005 decemberétől a Tesó c. keresztény ifjúsági lap főszerkesztője, Máramaros-Ugocsa megyében a sajtóbizottság elnöke és a misszióbizottság tagja.

Ezután következett az ünnepélyes fogadalomtétel és az eskü, majd Zán Fábián Sándor és az egyházkerület esperesei egy-egy ige kíséretében megáldották és felszentelték az új lelkipásztorokat. Végezetül a beregszászi gyülekezet Ladányi Katalin vezette kamarakórusa énekkel köszöntötte az ünnepelteket.

Fischer Zsolt