Tájékoztatás magyarországi felsőoktatási intézménybe alap-, egységes (osztatlan), illetve felső

2011. február 4., 09:00 , 525. szám

Mit kell tennie annak, aki a 2011. évi felvételi eljárás során magyarországi felsőoktatási intézménybe alap-, egységes (osztatlan) vagy felsőfokú szakképzésre kíván jelentkezni?

1. Dönteni a továbbtanulási szándékról.

- Részletesen áttekinteni a magyarországi felvételi eljárások szakkínálatát.

2. Jelentkezni a felsőoktatási felvételi eljárásba.

A 2011. évi magyarországi felsőoktatási felvételi eljárásba két módon lehet jelentkezni:

a) felsőoktatási felvételi jelentkezési lap kitöltésével;

b) az e-felvételi rendszerén keresztül.

Jelentkezés felsőoktatási felvételi jelentkezési lap segítségével

A jelentkezési lap az egyes felsőoktatási intézményekben beszerezhető. A kitöltési útmutató segítségével kell a jelentkezési lapot pontosan, minden kötelezően megjelölendő adatot feltüntetve kitölteni. Ezt követően az eljárási díjat a felvételi jelentkezési laphoz mellékelt készpénz-átutalási megbízáson ("sárga csekken") vagy banki átutalással be kell fizetni, a csekk eredeti feladóvevényét a jelentkezési lapon megjelölt helyre fel kell ragasztani.A jelentkezési lapot aláírva a végzettséget igazoló dokumentumok, valamint a többletpontokra jogosító dokumentumok és egyéb, adott esetekben szükséges dokumentumok másolatával együtt 2011. február 15-ig az Oktatási Hivatal, 1380 Budapest, Pf. 1190 postacímre kell feladni, lehetőleg ajánlott küldeményként.

Figyelem! Valamennyi jelentkezési lapnak saját azonosító száma van. Ez az azonosító szám lesz a jelentkező azonosító száma is a felvételi eljárás során, az azonosítót meg kell őrizni.Amennyiben a megjelölt szakok listáját egy pótlapon (másik jelentkezési lapon) folytatja, úgy az első lapon a megfelelő helyen jelölje ezt. A felvételi eljárási díjat összesítve egy készpénzátutalási megbízáson fizesse be.

Milyen dokumentumokat kell csatolni a felvételi jelentkezési laphoz?

- Érettségi bizonyítvány, illetve az érettségi bizonyítvány eredményeit tartalmazó melléklet.

- Középiskolai bizonyítvány - amely tartalmazza a középiskolai tanulmányok során szerzett év végi érdemjegyeket.

Figyelem!!! A 2011-es évben, az Ukrajnában kiállított iskolai "belső" érettségi bizonyítvány és annak melléklete csupán jogalap a felvételihez, de nem alapja a pontszámításnak. A felvételi pontokat az ukrajnai független vizsgaközpontokban tett érettségik alapján számolják, középszintű érettségiként minősítve azt, vagy a Magyarországon tett emelt szintű/középszintű vizsgák alapján.

- Érettségi tanúsítvány - azok esetében, akik az iskolai érettségi vizsgákon kívül emelt szintű érettségi vizsgát tesznek Magyarországon, és erről kapnak tanúsítványt.

- Felsőfokú oklevél, abban az esetben, amennyiben a jelentkező rendelkezik vele.

- Felsőoktatási felvételi eljárás díjának igazolása, melyet a már ismertetett módon kell csatolni.

- Többletpontokat igazoló dokumentumok.

- Egyéb, adott esetben a felsőoktatási intézmény által kért speciális dokumentum.

Minden dokumentum esetében elegendő az A4-es formátumú másolat elküldése, az eredetieket csak felvétel esetén kell majd bemutatni.

Külföldi tanintézmények által kiállított nem magyar nyelvű dokumentumokat csak hiteles fordítással együtt fogadnak el!

Figyelem! Javasolt valamennyi benyújtott dokumentumról, a jelentkezési lapról és a befizetést igazoló csekkről fénymásolatot készíteni, és azokat megőrizni a felvételi eljárás végéig.

Amennyiben a fenti dokumentumok közül valamelyik nem áll a jelentkező rendelkezésére, 2011. július 7-ig pótolható. A jelentkezési lapon csak a már meglévő dokumentumok adatait tüntessék fel. Bármely (akár magyarországi közép- vagy emelt szintű, akár ukrajnai független vizsgaközpontba tett) érettségi vizsgaeredmény akkor kerülhet pontozásra, amennyiben a július 7-i hiánypótlási határidőig a tanúsítvány/oklevél másolatát a jelentkező beküldi az Oktatási Hivatal címére. A jelentkezési határidőig ( 2011. február 15.) csupán a pontosan kitöltött és aláírt jelentkezési lap és a jelentkezési eljárás díjának befizetését igazoló csekkszelvény beküldése feltétele a jelentkezés érvényességének.

Jelentkezés e-felvételi rendszeren keresztül

Az e-felvételi, a www.felvi.hu weboldalon elérhető online jelentkezési felület, melyen regisztrációt követően a jelentkezési lapon is kért információkat kell megadni, illetve arra is lehetőség van, hogy a meglévő dokumentumokat elektronikus formában feltöltsék a jelentkezők. Az elektronikus jelentkezés határideje szintén 2011. február 15. , ezt követően 2011. február 23-ig hitelesíteni kell a jelentkezést. Ez azt jelenti, hogy az e-felvételi rendszeréből kinyomtatott, a jelentkezéssel kapcsolatos információkat tartalmazó űrlapot aláírással kell ellátni, és 2011. február 23-ig az Oktatási Hivatal, 1380 Budapest, Pf. 1190. postacímre ajánlott levélként postára kell adni. A hitelesítés hiányában a jelentkezés érvénytelen lesz.A jelentkezéshez csatolt dokumentumok pótlásának határideje 2011. július 7.A felvételi eljárás díját banki átutalással, vagy igényelt készpénz-átutalási megbízással kell befizetni.

Az e-felvételi rendszerben mindenki, aki regisztrált benne, figyelemmel kísérheti a felvételi eljárás folyamatát. 2011. május közepétől azok is megtekinthetik a velük kapcsolatos információkat, akik hagyományos módon jelentkeztek.

Határon túli magyar nemzetiségű jelentkezők

Mindenképpen szükséges a határon túli magyar nemzetiséget a jelentkezési lap 2. pontjában megjelölni az államilag támogatott képzésre való jelentkezés esetén abban az esetben, amennyiben a jelentkező magyar nemzetiségűnek vallja magát!

Felvételi eljárási díj

A 2011. évi felsőoktatási felvételi eljárás alapdíja 9000 Ft. Az alapdíj a jelentkezési lapon 3 képzés megjelölését teszi lehetővé. Aki ezen felül még több képzést is meg szeretne jelölni, képzésenként 2000 Ft kiegészítő díjat kell fizetnie. A felvételi eljárás díját a jelentkezési laphoz mellékelt készpénz-átutalási megbízással kell befizetni, és fentebb ismertetett módon igazolni vagy banki átutalással befizetni.

Magyarországi értesítési cím

Amennyiben a jelentkező állandó lakóhelye nem magyarországi, akkor a jelentkezéskor kötelező magyarországi értesítési cím megadása. Értesítési címként javasolt magyarországi ismerős címét megadni.

3. Mi a teendő a jelentkezést követően?

A jelentkezés elküldését követően felszólíthatják hiánypótlásra a jelentkezőt, melyet a felszólítás kézhezvételét követően 8 napon belül meg kell tenni. Fontos, hogy érvényes elérhetőségeket adjon meg a jelentkezésekor. 2011. tavaszán minden érvényes jelentkezést benyújtó jelentkező kap egy regisztrációs csomagot, mely segítségével leellenőrizheti személyes adatai helyességét, és adatmódosítással élhet.

A pontszámítás részletei

A felvételi pontszámokat az Oktatási Hivatal minden jelentkezőre vonatkozóan egy 400 + 80-as skálán határozza meg, erről írásban értesíti a jelentkezőt. A felvételi összpontszám a következő összetevőkből áll: tanulmányi pontok (max. 200), érettségi pontok (max. 200), többletpontok (max. 80).

A pontok kiszámítására vonatkozó részletesebb információ a Felvételi tájékoztatóban és a www.felvi.hu oldalon található.

Az összpontszám kiszámításakor két módszert alkalmazhatnak:

- a tanulmányi pontok, az érettségi pontok és a többletpontok összege adja az összpontszámot

- az érettségi pontok kétszerese és a többletpontok összege adja az összpontszámot. Amennyiben a diáknak nem tudnak tanulmányi pontot számolni, akkor ezzel a módszerrel számolják ki a pontjait. (Ez vonatkozik a kárpátaljai középiskolában végzettek nagy részére.)

Az összpontszám meghatározásánál a jelentkező megkérdezése nélkül automatikusan a számára kedvezőbb módszert alkalmazzák.

Figyelem! A külföldi (nem magyarországi) tanintézményt végzettek felvételi összpontszámának meghatározása az Oktatási Hivatal hatáskörébe tartozik, mely a fent ismertetett pontszámítási módszerektől eltérhet!

A felvételi ponthatárt várhatóan 2011. július 21-én húzzák meg. Döntés születik arról, hogy a jelentkező a jelentkezési sorrendjének megfelelően melyik intézmény milyen szakára nyert felvételt. A jelentkező az általa megjelölt képzések közül, amennyiben felvételi pontszáma lehetővé teszi, a legelsőre nyer felvételt, és a többire már nem vehető fel, amennyiben az összpontszáma nem elegendő az általa elsőként megjelölt képzése, akkor a másodikra nyer felvételt, és így tovább. Ezért érdemes a felvételi rangsort úgy összeállítani a jelentkezési lapon, hogy a legelső képzés az legyen, ahová a jelentkező a leginkább szeretne bekerülni, az ezt követően pedig sorrendben azok, ahová, ha úgy alakul, szintén szeretne bejutni. Nem vehető fel egyetlen intézmény alap-, egységes (osztatlan) képzésére az, akinek az összpontszáma nem éri el a 200-at, illetve nem vehető fel egyetlen intézmény felsőfokú szakképzésére az, akinek összpontszáma nem éri el a 140-et.

4. A felvételi döntés kézhezvétele után, az adott felsőoktatási intézménybe kell majd jelentkezni a felvételi döntésben megadottak szerint, és ott a felvételi eljárás során beküldött dokumentumok eredetijét bemutatni. Ezzel párhuzamosan a szállásról is célszerű gondoskodni (kollégiumokba való jelentkezés).

Figyelem! A Magyar Köztársaság Nemzeti Erőforrás Minisztériuma az ukrán, horvát és szerb állampolgárságú, magyar nemzetiségű, nappali tagozatos államilag finanszírozott alap-, egységes (osztatlan) képzésre felvételt nyert hallgatókat pályázati úton elnyerhető miniszteri ösztöndíjjal támogatja, melyről pályázati felhívás útján ad tájékoztatást.

Figyelem! Az ukrajnai független vizsgaközpontok a szertifikátokat 2011. június 25- július 14. között adják ki, így aki Magyarországon szeretné folytatni tanulmányait célszerű bejelentkezni az ottani vizsgaközpontokba is, miután a hiánypótlás végleges határideje Magyarországon július 7.

A tájékoztatót a "Ghenius" Jótékonysági Alapítvány készítette.

* Jelen tájékoztató egy kivonat, mely a Nemzeti Erőforrás Minisztérium, az Oktatási Hivatal és az Educatio Társadalmi Nonprofit Kft. Gondozásában készült Felsőoktatási felvételi tájékoztató. 2011. szeptemberben induló képzések érettségizetteknek című kiadványból készült, mely tartalmazza a 2011-es évi magyarországi felsőoktatási felvételi eljárás részletesebb információit is.