Szülőföldön magyarul

2012. március 16., 09:00 , 583. szám

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 2012. március 15-től meghirdeti a „Szülőföldön magyarul” pályázatot a „nevelési- oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz-támogatás”, illetve „hallgatói támogatás” igénylésére a 2011/2012-es tanévre.

A pályázat célja: az ukrajnai magyar nyelvű oktatás és nevelés támogatása.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

I. Pályázók köre:

1. Nevelési-oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz-támogatásban részesülhet:

• az a kiskorú, aki Ukrajnában működő oktatási intézményben tanulmányait magyar nyelven folytatja (általános és középiskola, koledzs),

• magyar nyelvű óvodába vagy óvodai csoportba jár, vagy illetve egyéb magyar nyelvű oktatási formában (pl. vasárnapi iskola, esti iskola) részesül, mivel a lakóhelyéhez tartozó napi bejárással elérhető oktatási intézményben nincs magyar nyelvű tagozat.

A támogatásra azok a pályázók jogosultak, akik 1993. szeptember 1-jén és az azt követő időszakban születtek. Azok a nappali tagozatos középfokú oktatásban résztvevő tanulók, akik az 1993. szeptember 1-jét megelőző időszakban születtek, egyedi elbírálással részesülhetnek a támogatásban.

Az egyéb magyar nyelvű oktatási formában résztvevők pályázatai egyedi elbírálásban részesülnek.

2. Hallgatói támogatásban részesülhet az a nappali tagozatos hallgató, aki Ukrajnában működő felsőoktatási intézményben tanulmányait egészben vagy részben magyar nyelven folytatja.

Az eljárók:

A kiskorú gyermekek nevében azok szülei vagy hivatalos gondviselői járnak el. Az eljáró szülő vagy gondviselő jogosult a támogatás felvételére.

II. Pályázatból kizárandók köre:

• aki nem tesz eleget a pályázati felhívás feltételeinek;

• aki alap- vagy középfokú oktatási intézménybe jár és a 2011/2012. tanév első félévében több mint 50 igazolatlan órát halmozott fel;

• az az egyéb magyar nyelvű oktatásban részesülő tanuló, aki a 2011/2012. tanév első félévében a hivatalosan előírt magyar tannyelvű órák több mint 10%-áról igazolatlanul hiányzott;

• aki pályázatát (adatlap + mellékletek) a megadott határidőn túl, illetve hiányosan nyújtja be, és a felszólításban szereplő határidőn belül sem pótolja a hiányosságokat.

A fenti feltételek bármelyikének fennállásának esetén a pályázat érvénytelennek minősül.

III. Pályázható támogatás összege és jogcíme:

A. NEVELÉSI-OKTATÁSI TÁMOGATÁS

20 000 Ft-nak megfelelő hrivnya összegű nevelési-oktatási támogatásban részesülhet az a pályázó, aki Ukrajnában óvodába, alap- vagy középfokú oktatási intézménybe jár és magyar nyelven tanul, illetve az, aki Ukrajnában e pályázati kiírásban jelzett feltételek mellett egyéb magyar nyelvű oktatási formában vesz részt.

B. TANKÖNYV- ÉS TANESZKÖZ-TÁMOGATÁS

2400 Ft-nak megfelelő hrivnya összegű tankönyv- és taneszköz-támogatásban részesülhet az a pályázó, aki Ukrajnában óvodába, alap- vagy középfokú oktatási intézménybe jár és magyar nyelven tanul, illetve magyar nyelvű tanintézmény hiányában egyéb magyar nyelvű oktatási formában (pl. vasárnapi iskola) vesz részt, amennyiben megfelel a nevelési-oktatási támogatás egyéb feltételeinek. A támogatás célja: a tanszerellátottság javítása, ezért az elnyert összeg kizárólag erre a célra fordítható!

C. HALLGATÓI TÁMOGATÁS

Hallgatónként 2800 Ft-nak megfelelő hrivnya összegű hallgatói támogatásban részesülhet az a hallgató, aki Ukrajnában működő felsőoktatási intézményben tanulmányait egészben vagy részben magyar nyelven, nappali tagozaton folytatja.

Az A. és B. pontok alatt megjelölt támogatások együtt pályázhatók (egy pályázati csomagban). A C. pont alatt megjelölt támogatási forma különálló pályázati csomagot alkot.

A támogatás a 2011/2012-es tanévre egy alkalommal igényelhető. A fentiek szerinti jogosultságok igazolása, valamint a pályázati feltételek teljesítése esetén az A. és B. pontokban megjelölt támogatás egyidejűleg is elnyerhető.

Az elbírálást követően a pályázat eredményéről a pályázókat az Alapítvány értesíti.

IV. Pályázati határidő:

Jelen pályázati felhívás alapján a 2011/2012. tanévben igényelhető támogatásokra 2012.március 15-től 2012. április 30-a közötti időszakban folyamatosan lehet pályázni. A 2012. április 30-a utáni postai bélyegzővel beérkező pályázatok érvénytelenek.

V. Pályázás módja:

A pályázatokat kizárólag a Pályázati Iroda által kidolgozott adatlapon, papír alapon lehet benyújtani.

Az A. és B. pontokban megjelölt támogatásokra vonatkozó pályázati feltételek:

– megfelelően kitöltött pályázati adatlap;

– kötelezően csatolandó mellékletek:

a) Pályázati űrlap;

b) Az eljáró szülő vagy gondviselő személyazonossági igazolványának fénymásolata;

c) A eljáró szülő vagy gondviselő adóazonosító számát igazoló okmány fénymásolata;

d) A gyermek születési anyakönyvi kivonatának fénymásolata;

e) A gyermek adóazonosító számát igazoló okmány fénymásolata;

f) A gyermek(ek) iskolalátogatási igazolásának eredeti példánya, amely tartalmazza az adott osztály/tagozat/csoport tannyelvének, a gyermek által igazolatlanul mulasztott órák számának megjelölését.

A C. pontban megjelölt támogatásra vonatkozó pályázati feltételek:

– megfelelően kitöltött pályázati adatlap;

– kötelezően csatolandó mellékletek:

a) Pályázati űrlap;

b) A pályázó hallgató személyazonossági igazolványának fénymásolata;

c) A pályázó hallgató adóazonosító számát igazoló okmány fénymásolata;

d) A hallgató egészben vagy részben magyar nyelven történő felsőfokú oktatásban való részvételét igazoló irat eredeti példánya.

Amennyiben a pályázat vagy a kötelezően csatolandó bármelyik melléklet hiánypótlásra szorul, akkor a Pályázó köteles az írásbeli értesítő kézhezvételétől számított 15 napon belül a kért adatokat vagy mellékleteket pótolni, ellenkező esetben a pályázat érvénytelennek minősül. Hiánypótlásra csak egyszer van lehetőség.

VI. Lebonyolító szervezet:

„KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány

88000 Ungvár, Pravoszláv part 5.

Honlap: www.kmkszalap.org

VII. Pályázatok benyújtásának módja:

Az adatlapot a megbízott tölti ki, de az az igénylő által önállóan is kitölthető. A kitöltött adatlapot a szükséges mellékletekkel együtt a megbízott veszi át, azokról írásos elismervényt ad. Azok, akik olyan településeken élnek, ahol nincs megbízott, a szomszédos település megbízottjánál vagy a legközelebbi körzeti irodában nyújthatják be a pályázati adatlapot és mellékleteit.

VIII. Pályázati adatlapok beszerezhetők:

A pályázati adatlap a „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány megbízottainál igényelhető. Az iskolalátogatási igazolás űrlapját az oktatási intézményben, illetve a megbízottaknál szerezhetik be.

IX. Pályázatelbírálási és -eljárási rend:

A beérkezett pályázatokról a „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány ellenőrzés és feldolgozás után javaslatot tesz a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-nek, aki döntési javaslatát a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény alapján a Bizottság elé terjeszti.

Az elnyert támogatás folyósítása banki átutalással történik, az utalás napján érvényes árfolyam szerint. Erről a nyertes pályázók külön értesítést kapnak.

Azon pályázók, akik a 2011. évi pályázati időszakban nyitottak bankkártyát az OTP Banknál, pozitív elbírálás esetén a 2012. évi pályázati időszakban is erre kapják a támogatást.

A 2012. évben először pályázóknak a pozitív elbírálásról szóló értesítés kézhezvételét követően szükséges lesz bankkártya nyitása az OTP Banknál. Ennek menetéről szintén értesítést kapnak.

A támogatás utalásáról a „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány intézkedik.

A pályázatokat befogadó megbízottak nevét és elérhetőségét az Alapítvány a sajtóban közzéteszi.

További tájékoztatást kaphatnak a „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány irodáiban, valamint az Alapítvány megbízottjainál.

X. Adatvédelmi hozzájárulás:

A pályázat beadásával a pályázó vállalja a támogatás tényének nyilvánosságra hozatalát, valamint az igénylőlapon szereplő személyes adatoknak az igénylés elbírálásával kapcsolatos kezelését a vonatkozó hatályos adatvédelmi jogszabályok szerint.