A digitális kultúra fejlesztése a határon túli magyarok körében

2014. április 10., 08:03 , 691. szám

A „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. megbízásából a Bethlen Gábor Alap terhére 2014. április 1-jétől újonnan meghirdeti A digitális kultúra fejlesztése a határon túli magyarok körében című nyílt pályázatát

1. A pályázat célja:

A digitális átállásban érintett határon túli magyarság segítése a digitális társadalomba való belépéshez, valamint a határon túli digitális kultúra fejlesztése.

Az információhoz, a kulturális javakhoz való hozzáférés kiemelt jelentőséggel bír a magyar nemzeti azonosságtudat megerősítésében, ennek fontos eleme a magyarországi médiaszolgáltatásokhoz, elsősorban a közszolgálati médiaszolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása.

A magyar nyelvű televízióadások az egyik legfontosabb kapcsot jelentik Magyarország és a határon túli magyar közösségek között. Számos azoknak a határon túli magyaroknak a köre, akik az analóg földfelszíni műsorszórás útján elérték a magyarországi műsorokat és elsődleges – közszolgálati jellegű – információforrást jelentett számukra. Az érintett felhasználók érdekeinek védelme, a kulturális javakhoz való hozzáférés és az esélyegyenlőség biztosítása, valamint a technikai lehetőségek által nyújtott digitális átállásból eredő előnyök mind teljesebb és hatékonyabb kiaknázása céljából segíti a Bethlen Gábor Alap a határon túli magyarokat a technikai átállásban.

2. Hozzájárulást igényelhetnek:

A 2010. évi CXXXII. BGA Tv. 1 §. rendelkezései szerint:

Hozzájárulást igényelhet az a Magyarország területén lakóhellyel nem rendelkező Ukrajnában élő, magát magyarnak valló természetes személy, aki a kérelem benyújtásának napján:

2.1. állandó lakóhelyén csak hagyományos módon – ingyenesen és előfizetői szerződés nélkül – televíziózik, azaz kizárólag olyan televíziója van, amelyet hagyományos szoba- vagy tetőantennával használ (úgynevezett: analóg földfelszíni vétel) és

2.2. az alábbi kritériumok mindegyikének megfelel:

2.2.1. Magyarigazolvánnyal vagy Hozzátartozói igazolvánnyal rendelkezik;

2.2.2. háztartásukban legalább egy olyan gyereket nevelnek, akik a 2013–2014-es tanévben magyar nyelvű oktatási-nevelési intézményben (csoportban) tanulnak, vagy magyar oktatási-nevelési, illetve kulturális intézmény dolgozója, vagy nyugdíjas, vagy fogyatékkal élő személy.

3. Nem nyújthatnak be kérelmet:

3.1. a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi. LXII. törvény hatálya alá nem tartozó személyek;

3.2. a Magyarországon állandó lakcímmel rendelkező személyek;

3.3. akik e tárgyban már részesültek hozzájárulásban.

A fenti kizáró feltételek bármelyikének fennállása esetén a pályázat elutasításra kerül.

4. A hozzájárulás formája:

4.1. Eszközbeszerzésre vonatkozó vissza nem térítendő, utófinanszírozott formában nyújtott hozzájárulás. Mértéke max. 7500 Ft-nak megfelelő deviza (az átváltás napján érvényes árfolyam alapján).

4.2. A hozzájárulást olyan, a magyar digitális földfelszíni adások vételére is alkalmas beltéri egység (set-top-box) után lehet igényelni, amelyet 2013. március 11. és 2014. május 7. között vásároltak. (hivatkozva a 8.-as pontra)

4.3. A hozzájárulást magánszemélyek igényelhetik. Háztartásonként csak egy alkalommal igényelhető a hozzájárulás. Ha az igénylési címen egy háztartásban többen is megfelelnek a fenti igénylési feltételeknek, akkor közülük csak egy személy kérelme fogadható el.

4.4. A digitális kultúra fejlesztése a határon túli magyarok körében pályázat kárpátaljai régióban igényelhető teljes keretösszeg 57.000.000 Ft (ebből 40.005.000 Ft az első pályázati időszakra és 16.995.000 Ft a második pályázati időszakra), amely a Bethlen Gábor Alap 2013. évi költségvetésének „A digitális kultúra fejlesztése a határon túli magyarok körében” címen átvett forrása. A Bethlen Gábor Alap a hozzájárulást a keretösszeg fedezetéig nyújtja a határon túli magyar igénylők részére

4.5. Sikeres pályázás esetén a megítélt hozzájárulási összeg érintettekhez való eljuttatása, pénztári kifizetés vagy banki átutalással történik, attól függően, hogy az Igénylő a pályázati adatlapban milyen formában kéri a hozzájárulás folyósítását.

5. Pályázati feltételek:

5.1. A hozzájárulást a kérelmező a „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány regionális irodáinál igényelheti. A pályázati adatlapot személyesen, az alapítvány irodáinál lehet igényelni, és helyben kitölteni.

5.2. A pályázat benyújtásához szükséges eredeti iratok:

1. az igénylő Magyar (hozzátartozói) igazolványa;

2. ukrán személyi igazolvány;

3. identifikációs számot igazoló okirat;

4. oktatási-nevelési intézmény igazolása 1 gyermekre, vagy oktatási-nevelési, illetve kulturális intézmény igazolása a dolgozói jogviszonyról, vagy nyugdíjas igazolvány, vagy a fogyatékosságot igazoló dokumentum;

5. a beltéri egységekről (lehetőség szerint névre és lakcímre) szóló számla;

6. a beltéri egység típusát és sorozatszámát tartalmazó dokumentum (jótállási jegy, a készülék doboza) vagy a készülék.

5.3. Hiánypótlásra nincs lehetőség, amennyiben a pályázat vagy a kötelezően csatolandó bármelyik melléklet hiánypótlásra szorul, úgy az igénylés automatikusan érvénytelennek minősül.

6. Szerződéskötés

Az Igénylő és a „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány a hozzájárulás biztosítása érdekében szerződést köt a BGA Zrt. megbízásából.

7. Szerződésszegés megszegésének következményei:

7.1. Amennyiben utólagosan a Pályáztató értesül, hogy az Igénylő a Pályáztatót valamilyen formában megtévesztette, úgy a Pályáztató jogosult a megkötött szerződéstől elállni, azt azonnali hatállyal felmondani és a szerződésszegés következményeit alkalmazni.

7.2. Az Igénylő tudomásul veszi, hogy szerződésszegés esetén köteles a hozzájárulás összegét a Támogató rendelkezése szerint részben vagy egészben visszafizetni.

8. Pályázatok benyújtásának módja:

Jelen pályázati felhívás alapján az igényelhető hozzájárulásra 2013. március 11. – 2014. május 7. közötti időszakban kiállított költségszámlákkal lehet hozzájárulást igényelni. A pályázat beadásának utolsó dátuma: 2014. május 7.,a hozzájárulás kifizetésének utolsó napja 2014. május 20.

9. Pályázati adatlap és a szerződés beszerezhető:

A Pályázati adatlapot és a szerződést tartalmazó teljes pályázati csomag személyesen igényelhető a regionális irodákban, valamint tájékoztatásul letölthetők a http://www.kmkszalap.org honlapról.

10. Pályázatelbírálási és eljárási rend:

A központi iroda ellenőrzi, hogy a pályázat megfelel-e a pályázati rendszer kritériumainak. A lebonyolító szervezet kuratóriuma dönt a hozzájárulások odaítéléséről a rendelkezésre álló keretösszeg erejéig. Ezt követően a hozzájárulást a lebonyolító szervezet folyósítja.

11. Adatvédelmi hozzájárulás:

Az igénylő a pályázat beadásával vállalja a hozzájárulás tényének nyilvánosságra hozatalát, valamint az igénylőlapon szereplő személyes adatoknak az igénylés elbírálásával kapcsolatos kezelését a vonatkozó hatályos adatvédelmi jogszabályok szerint.

12. A pályázati csomag elemei

a.) pályázati felhívás;

b.) pályázati adatlap;

c.) szerződés.

A pályázattal kapcsolatos kérdéseikkel a „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány regionális irodáihoz forduljanak