A KMKSZ Választmányának nyilatkozata

2015. január 28., 17:08 , 733. szám

A KMKSZ Választmánya felszólítja az érintetteket, hogy tegyenek meg mindent a háborús cselekmények eszkalálódásának megakadályozása és a béke megteremtése érdekében. Meggyőződésünk, hogy a kialakult konfliktust kizárólag békés úton lehet rendezni, s csakis ez szolgálja a nép és az ország hosszú távú érdekeit. Egyben felszólítja az érintett hatóságokat, hogy a behívások kapcsán mind a megyék, mind a járások vonatkozásában tartsák be az arányosság elvét.

A Választmány megerősíti azt az álláspontját, hogy a többes állampolgárság intézményét egyetlen ukrajnai tételes jogszabály sem tiltja, és Ukrajna lakossága nem érdekelt abban, hogy elveszítse a többes állampolgárságból fakadó lehetséges előnyöket, amelyek mind kulturális, mind gazdasági téren hozzájárulnak az emberek mindennapi életének megkönnyítéséhez.
A testület fontosnak tartja, hogy a tervezett adminisztratív reform folyamán vegyék figyelembe a lakosság nemzetiségi összetételét, s olyan közösségeket hozzanak létre, amelyek a szubszidiaritás elvének és az emberek érdekeinek messzemenően megfelelnek.
A Választmány aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a költségvetés nem irányozza elő  a nemzetiségi iskolák tankönyveinek kiadását. Felhívja az oktatási minisztérium és az érintett állami szervek figyelmét arra, hogy az anyanyelvű oktatás feltételeinek biztosítása alkotmányos kötelességük. Ezért maradéktalanul biztosítani kell a nemzetiségi, és ezen belül a magyar iskolák anyanyelvű tankönyvekkel való ellátását.
Beregszász, 2015. január 24.