„Aki Kárpátalján református, az magyar”

A Kárpátaljai Református Egyház líceumainak közös tanévnyitója

2015. szeptember 9., 10:34 , 765. szám

Szeptember 6-án a beregszászi református templomban került sor a Kárpátaljai Református Egyház (KRE) líceumainak közös tanévnyitó ünnepi istentiszteletére.

Zán Fábián Sándor református püspök az ünnepi alkalmon Mózes ötödik könyvének 11. fejezetéből idézett: „Ha engedelmesen hallgattok parancsaimra, amelyeket ma parancsolok nektek, ha szeretni fogjátok Isteneteket, az Urat, ha teljes szívvel és teljes lélekkel szolgáljátok őt, akkor esőt adok földetekre a maga idejében, korai és kései esőt, és betakaríthatod gabonádat, mustodat és olajodat. Adok füvet a meződre állataidnak, és te is ehetsz, és jóllakhatsz. Vigyázzatok, hogy szívetek el ne csábítson benneteket, el ne hajoljatok, ne szolgáljatok más isteneket, és ne boruljatok le azok előtt, mert akkor fellángol az Úr haragja ellenetek.” Mindeddig megőrzött bennünket Isten háborúságtól, pusztulástól, éhezéstől. S bár nem tudjuk, hogyan kerülünk majd ki jelenlegi nehéz helyzetünkből, nem feledkezhetünk meg arról, hogy Isten mindig gondot visel az ő népének földjére, s a megpróbáltatásokban is erőt ad majd számunkra, amikor eljön annak ideje. Csak az Ő szolgálatában állva, tevékenykedve lehet jövőnk, felvirágozásunk. Ha pedig szűkölködünk, a hibások keresése helyett előbb gondolkodjunk el azon, minden rendben van-e szívünkben, szolgálatunkkal.

Torzsa István, Magyarország beregszászi konzulja a líceumos diákokhoz szólva hangsúlyozta: hiszünk abban, hogy sorsunkat, életünket elrendezi valaki. A szakmaválasztásban és az élet nehézségeire való felkészülésben fáradhatatlanul segítenek a tanárok, nevelők, lelkipásztorok. Utóbbiak pedig nem csupán az igét kell, hogy hirdessék, hiszen a közösségek nemzetmegtartó ereje a lelkipásztorok útmutatásától is függ. S addig „él nemzet e hazán”, ameddig a fiatalok itt és a magyarság javára kamatoztatják mindazt, amit megtanultak. S addig lesz elcsatolt területünk a haza része, amíg él itt a magyarság.

Dr. Orosz Ildikó, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola és a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség elnöke arra hívta fel a jelenlévők figyelmét, hogy 25 évvel ezelőtt, amikor szabaddá vált a vallásgyakorlás, talán még a hívő emberek is kételkedtek abban, hogy a református közösség lelkesedése ilyen eredményeket hoz majd, hogy negyed évszázad elteltével 4 egyházi líceuma is lesz a kárpátaljai reformátusságnak. Az intézmények mégis élnek, s Kárpátalja jelentős történelmi régióiban adnak lehetőséget a tanulásra a református magyar ifjaknak. Mert aki Kárpátalján református, az magyar. A reformáció elindította a tudatos tanulás folyamatát is, s aki anyanyelvén tanul, képezi magát, anyanyelvén gondolkodik, fejlődik, az egyúttal közösségünk életéből is részt vállal azzal, hogy továbbviszi a hitet és a nemzettudatot. S éppen ezt a célt szolgálják az egyházi líceumok.

Babják Zoltán, Beregszász polgármestere a majd’ mindenkit érintő Menni vagy maradni? kérdés kapcsán kiemelte: mindenáron túl kell élnünk, és „mindent meg kell tennünk azért, hogy ez a talpalatnyi föld magyar tudjon maradni”. Nagy Béla, a KRE főgondnoka köszönetét fejezte ki Magyarország kormánya felé, amelynek segítsége nélkül nem működhetnének az egyházi líceumok. Arra buzdította a jelenlévőket, hogy ne csüggedjenek a krízis miatt, hanem mindenkor bízzanak az Úrban. Isten országát csak együtt tudjuk építeni, ezen múlik magyarságunk és az egyház megmaradása is. Ehhez mindenkor hitre és szeretetre, s az ezekre való nevelésre van szükség.

„Az én Atyám mind ez ideig munkálkodik, én is munkálkodom” – idézte János evangéliumának szavait Tóth László, a KRE Tanügyi Bizottságának elnöke. Mint mondta, ebben a szellemben kell történnie a hitre való nevelésnek, oktatásnak is. Nem tehetjük meg, hogy az akadályokat látva csak sopánkodunk, hanem munkálkodnunk kell, mert Krisztus is munkálkodik. Ennek szellemében kell hirdetniük az igét „alkalmas és alkalmatlan időben” is a lelkipásztoroknak, szülőknek, tanároknak egyaránt. S ezt Isten kegyelméből van is hol megtenni. A 4 líceumban idén 487 diák kezdte meg a tanévet, ami 80-nal több a múlt évinél. „Isten nem fordította el a fejét, amikor látta a problémákat, hanem részt vállalt, és ezt várja tőlünk is.”

Végezetül Zán Fábián Sándor püspök mondott köszönetet mindazoknak a pedagógusoknak, nevelőknek, akik az elmúlt 25 esztendőben a felnövekvő nemzedék oktatásán, nevelésén fáradoztak. Megköszönte így Dencs Elemér, a Nagyberegi Református Líceum leköszönt igazgatójának munkáját is, aki 2006-tól mostanáig vezette az intézményt. Helyét Kovács András vette át.

Az ünnepi istentisztelet keretében a tiszapéterfalvi, a nagyberegi, a nagydobronyi és a técsői református líceum diákjai verses, énekes szolgálatukkal köszöntötték egymást és az istentisztelet minden résztvevőjét.                                

Espán M.