PÁLYÁZATI KIÍRÁS az Ukrajnában élő magyar közösség támogatására 2020

2019. december 25., 21:22 , 987. szám

1. A pályázat célja:

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: Alapkezelő) által — a „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány közreműködésével — pályázat alapján nyújtható támogatás az oktatás és a kultúra támogatása által az Ukrajnában élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, a Magyarországgal való sokoldalú kapcsolatai ápolásának és fejlesztésének előmozdítását, valamint a magyar nemzeti azonosságtudatának megerősítését célozza.

A pályázati kiírás a magyarság összetartozása jegyében értékteremtő, konkrét szellemi, tárgyi eredményt felmutatni tudó programok megvalósítására szeretne ösztönözni, e célokat tükröző igényes, minőségi pályázatok támogatásával.

2. A pályázat alapján támogatható tevékenységek

2.1. A magyar közösség céljait szolgáló kulturális, oktatási programok és ahhoz kapcsolódó tevékenységek támogatása, így különösen:

•        a magyar történelmi és kulturális örökség ápolása, oktatási, kulturális és hagyományőrző programok, szórványprogramok támogatása,

•        egyházi programok támogatása (kulturális, hitéleti és szociális tevékenységek).

2.2. A magyar közösség céljait szolgáló írott és elektronikus média, könyvkiadás támogatása, így különösen:

•        magyar nyelvű írott és elektronikus sajtó, könyvkiadás, kézirat-előkészítés támogatása,

•        szakmai kiadványok támogatása.

2.3. A magyar közösség céljait szolgáló fejlesztések támogatása, így különösen:

•             országos vagy regionális jelentőségű kulturális, közművelődési, oktatási programokat megvalósító intézmények infrastrukturális fejlesztése,

•        felújítási költségek támogatása,

•        megkezdett ingatlanfelújítások folytatásának támogatása.

2.4. Regionális vagy helyi jelentőségű civil szervezetek, illetve egyház által fenntartott oktatási, gyermekjóléti, kulturális és szociális intézmények működésének támogatása, így különösen:

•        működési kiadások támogatása (személyi kifizetések és azok járulékai, anyagbeszerzés, tárgyi eszköz beszerzése, szolgáltatások, utazási költségek, ingatlan-fenntartási költségek).

Egy pályázó összesen egy pályázatot nyújthat be az Alapkezelő által meghirdetett 2020. évi „A magyar kultúráért és oktatásért” című központi és regionális pályázati kiírásokra, valamint a 2020. évi „Ifjúsági és cserkészközösségek tevékenységének támogatása” című pályázati kiírásra.

A pályázó azonban a 2.1.–2.4. támogatható tevékenységek közül több tevékenységre is pályázhat (pl.: egy pályázat keretében megpályázható az oktatási és kulturális program, a magyar nyelvű írott és elektronikus sajtó, könyvkiadás és a pályázó szervezet működési költségei, fejlesztései, illetve eszközbeszerzése, valamint ingatlan-beruházások költsége)!

Nem nyújthat be pályázatot az, aki 2020. évben Nemzeti Jelentőségű Intézménynek minősül a Bethlen Gábor Alap felett rendelkező Bizottság 111/2019. (12 ) számú határozata alapján.

3. Támogatható kiadások:

A pályázat keretében kizárólag a támogatás céljának megvalósításához szükséges, a megvalósítási időszakban — azaz 2020. január 1. és 2020. december 31. között — keletkezett költségek számolhatóak el a 2020. évi általános pályázati és elszámolási útmutató a pályázati kiírásokhoz jogi személyek részére (a továbbiakban: Általános pályázati és elszámolási útmutató) 1. mellékletében foglaltaknak megfelelően.

4. Nem támogatható kiadások:

•        egyéb személyi juttatások (prémium, végkielégítés),

•        pályázatírás költségei,

•        ingatlan- és gépjárművásárlás,

•        jövedéki termékek (alkohol, dohányáru stb.),

•        késedelmi kamat, bírság,

•        adótartozás, valamint járulék-, illeték- vagy vámtartozás (együtt: köztartozás).

5. A pályázók köre:

A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény 1 § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével pályázatot nyújthat be 2017. december 31. előtt bejegyzésre került ukrajnai székhelyű

a) civil szervezet, nonprofit gazdasági társaság, valamint települési, területi önkormányzat, és az általuk alapított, illetve fenntartott jogi személyiségű intézmény,

b) kizárólag a 2.2. pont szerinti támogatási cél tekintetében gazdasági tevékenységet üzletszerűen végző jogi személy (a továbbiakban: vállalkozás), ezen belül különösen mikro-, kis- és középvállalkozás, ide nem értve az egyéni vállalkozót, valamint,

c) egyházi jogi személy, határon túli egyház, belső egyházi személy és annak hitéleti, nevelési-oktatási, gyermekjóléti, kulturális vagy szociális tevékenységet ellátó intézménye

(a továbbiakban együtt: pályázó).

6. Nem részesülhet támogatásban:

6.1. politikai párt vagy közvetlen politikai tevékenységet folytató szervezet,

6.2. az 5. b) alpont szerinti kivétellel vállalkozás,

6.3. egyéni vállalkozó,

6.4. azon pályázó, amely az adott pályázat közzétételét megelőzően a Bethlen Gábor Alap vagy a határon túli magyarok támogatását szolgáló bármely fejezeti kezelésű előirányzat terhére kiírt támogatások igénylése vagy a támogatásokkal kapcsolatos beszámolási kötelezettség teljesítése során valótlan vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, valótlan tartalmú, hamis vagy hamisított tartalmú okiratot használt fel,

6.5. azon pályázó, amely végelszámolás, vagy csődeljárás alatt áll, illetve amellyel szemben felszámolási eljárás van folyamatban,

6.6. azon pályázó, amellyel, vagy amely képviselőjével szemben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 48/B § (1) bekezdésében meghatározott valamely kizáró ok fennáll,

6.7. azon pályázó, amely nem felel meg az Áht. 50 § (1) bekezdésében foglaltaknak.

7. Az igényelhető támogatás

7.1. A teljes támogatási keretösszeg 150.000.000,- Ft.

7.2. Az igényelhető támogatás mértéke: 300.000,- Ft – 3.000.000,- Ft közötti támogatási összeg.

7.3. A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

7.4. A támogatás rendelkezésre bocsátása: 100%-os támogatási előlegként, egy összegben, utólagos beszámolási kötelezettséggel történik.

7.5. A támogatási intenzitás legmagasabb mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.

7.6. A pályázat kiírója nem teszi kötelezővé az önrész bemutatását.

8. A pályázati feltételek:

8.1. Megvalósítási időszak: 2020. január 1. – 2020. december 31.

8.2. A pályázat benyújtásának kezdő időpontja: 2019. december 20.

8.3. Benyújtási határidő: 2020. január 28. 14 óra 00 perc (közép-európai idő szerint).

8.4. Beszámoló benyújtására előírt határidő: a nyertes pályázónak (a továbbiakban: kedvezményezett) a támogatott tevékenység megvalósítását követő 30 napon belül, de legkésőbb 2021. január 30-ig szükséges a szakmai és pénzügyi beszámolót benyújtania a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszer (a továbbiakban: NIR) segítségével.

9. A pályázat benyújtásának formája

A pályázat benyújtása elektronikus formában történik a NIR online felületén, mely elérhető: a https://nir.bgazrt.hu oldalon vagy az Alapkezelő honlapjáról (http://www.bgazrt.hu).

A pályázati csomag elemei:

•        pályázati kiírás,

•        pályázati (elektronikus) adatlap és mellékletei,

•        Általános pályázati és elszámolási útmutató,

•        a határon túli magyarsággal kapcsolatos egyes támogatásokra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Általános Szerződési Feltételek).

10. Pályázat benyújtásához szükséges adatok, dokumentumok, a pályázat formai követelményei

10.1. Pályázati adatlap és mellékletei

A NIR-ben kizárólag magyar nyelven kitöltött és beadott pályázati adatlapot, valamint annak mellékleteit kell feltölteni. Több oldalas mellékletet egy PDF-fáljba foglalva kérjük feltölteni a NIR-ben megadott helyre.

A pályázóknak az alábbi dokumentumokat szükséges feltölteniük az elektronikus pályázati adatlap mellékleteként a NIR-be:

10.2. Általános nyilatkozat

A pályázó törvényes képviselője, vagy annak meghatalmazottja által cégszerűen aláírt nyilatkozat arról, hogy a pályázatban megadott információk, valamint a benyújtott mellékletek teljes körűek, valósak és hitelesek. A melléklethez használt sablon a NIR-ben a mellékletek között elérhető. Ha az aláírási címpéldány alapján a cégnevet is ki kell írni, akkor kézzel vagy pecsét formájában rögzíteni szükséges azt is.

Az általános nyilatkozatot szkennelve fel kell tölteni a pályázathoz. Eredeti példányát a pályázat benyújtásával egyidejűleg a pályázóknak postázniuk kell a KMKSZ Jótékonysági Alapítvány postacímére (89600 Munkács, Szilvai utca 7.).

Meghatalmazás esetére annak sablonja a NIR-ben elérhető, illetve a http://www.bgazrt.hu oldalról a pályázati dokumentációból letölthető. Meghatalmazás esetén mind a meghatalmazó, mind a meghatalmazott 10.4. pont szerinti aláírás-igazolását csatolni szükséges. A meghatalmazás eredeti példányát a pályázat benyújtásával egyidejűleg a pályázóknak postázniuk kell a KMKSZ Jótékonysági Alapítvány postacímére (89600 Munkács, Szilvai utca 7.).

10.3. Létesítő okirat

A pályázó legutolsó, módosításokat is tartalmazó, hatályos alapszabálya, alapító okirata (vagy egyéb létesítő okirata) vagy jogszabályban meghatározott nyilvántartásba vételét igazoló okirata eredeti példánya, mely tartalmazza a pályázó aktuális adatait, különös tekintettel a szervezet törvényes képviseletére jogosult személyek körére és a szervezet székhelyére.

10.4. Aláírás-igazolás

A pályázó törvényes képviselőjének vagy az általa meghatalmazott személy vagy személyek ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett vagy közjegyző által hitelesített aláírásmintája vagy az aláírásminta közjegyző által hitesített másolata. A 10.9. pont szerinti nyilatkozat megtétele kivételével, az aláírás-igazolás kiállítási dátuma nem lehet a beadáshoz képest 90 napnál régebbi.

10.5. Működési igazolás

A pályázó 30 napnál nem régebbi, hatósági nyilvántartásról szóló igazolása, vagy az annak kiállítására vonatkozó (a kiállító szerv által ellenjegyzett) kérelem másolata.

10.6. Fizetési számlaszám igazolás (banki igazolás)

A pályázó fizetési számlájának fennállására vonatkozó igazolása (Magyarországon vezetett fizetési számlák esetében minden fizetési számlára vonatkozóan kérjük becsatolni).

A számlaszámot IBAN formátumban kell feltüntetni. Kérjük, minden esetben a számlavezető bank SWIFT kódját igazoló dokumentumot is töltsék fel a NIR-be. A támogatott pályázóknak a döntést követő adategyeztetés során a NIR-be fel kell töltenie a 30 napnál nem régebbi fizetési számlaszám-igazolást (banki igazolást vagy bankszámlakivonatot).

10.7. Ingatlan dokumentumai

Ingatlanberuházás (-felújítás) esetén az ingatlanra vonatkozó közhiteles nyilvántartás szerinti tulajdoni lap, valamint – ha nem a pályázó a kizárólagos tulajdonos, akkor — a tulajdonos(ok), tulajdonostárs(ak) hozzájárulásáról szóló nyilatkozat, vagy az ezzel azonos tartalmú szerződés feltöltése szükséges.

Amennyiben nem az érintett ingatlan kizárólagos tulajdonosa a pályázó, akkor az ingatlan hasznosítására vagy használatára vonatkozó (bérleti vagy más) szerződés másolatát kérjük feltölteni.

Nyertes pályázat esetén a támogatói okirat kiadásának feltétele az ingatlan 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapjának benyújtása.

10.8. Adószám-igazolás

A pályázó adószámának (adószám hiányában nyilvántartási számának) igazolására alkalmas dokumentum.

Az okiratok, igazolások magyar nyelvű (nem hivatalos) fordítását külön dokumentumként kérjük csatolni a NIR erre a célra kialakított felületein. A dokumentumok tartalmának a valódiságáért a pályázó felel.

10.9. Ha a pályázó az elmúlt három éven belül nyújtott be támogatási igényt (pályázatot vagy támogatási kérelmet) az Alapkezelőhöz, akkor az alábbi mellékletek benyújtásával is pályázhat:

•        általános nyilatkozat,

•        működési igazolás,

•        adatváltozatlansági nyilatkozat a NIR felületén arról, hogy

a) a létesítő okiratban,

b) az aláírás-igazolásban,

c) az adószám-igazolásban

foglalt adatok, illetve aláírásképek nem változtak.

Az a)–c) pontban felsorolt valamely okiratban, igazolásban időközben bekövetkezett változás esetén a pályázó új okiratot, igazolást köteles benyújtani.

11. Hiánypótlás

Hiányosan, illetve nem megfelelően kitöltött, de minden mellékletet tartalmazó pályázat esetén a hiányosság(ok) pótlására a pályázónak egyszeri lehetősége van, melyre az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított legfeljebb 15 naptári nap áll rendelkezésre.

12. A pályázat érvénytelensége

A pályázat érvénytelen, ha

12.1. a pályázó a pályázatot nem a kiírásban közzétett tárgyban, illetve céllal nyújtotta be;

12.2. a pályázó nem tartozik az 5. pontban meghatározott pályázói körbe;

12.3. a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelő adatokat adott meg, vagy hamis/

hamisított dokumentumot nyújtott be;

12.4. a pályázat nem a kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelően került benyújtásra;

12.5. a pályázó határidőre nem tett eleget vagy nem megfelelően tett eleget a hiánypótlási

felszólításnak.

13. A pályázatok elbírálásának szempontjai

13.1. Tartalmi értékelés szempontjai:

•        A pályázatban foglaltak megfelelnek a pályázati felhívás alapvető célkitűzésének, a határon túli magyar közösségek magyar nemzeti azonosságtudatának megerősítését, értékőrző és közösségfejlesztő tevékenységének támogatását szolgálja.

•        A pályázott program/projekt országos, regionális vagy helyi jelentőségű.

•        A pályázott program/projekt a szórványmagyarság magyar nemzeti azonosságtudatának megőrzését, erősítését szolgálja.

•        A pályázat kellően kidolgozott, felépítése logikus, elemei között követhető tartalmi összefüggés van.

13.2. Pénzügyi értékelési szempontok:

•        A szöveges indoklás alátámasztja a részletes költségtáblázatban tervezett összegeket.

•        A tervezett kiadási költségsorok a program/projekt megvalósításához indokoltak, és összhangban vannak a vállalt szakmai feladatokkal.

•        A vállalt szakmai feladatok és a szöveges indoklás alátámasztják a tervezett költségek mértékét.

14. A támogatási jogviszony létrejötte

A pályázók a Bethlen Gábor Alap felett rendelkező Bizottság támogatási döntését követő 8 napon belül elektronikus levél formájában értesítést kapnak.

A kedvezményezettek részére a támogatást az Alapkezelő támogatói okirat kiadása vagy támogatási szerződés megkötése (a továbbiakban együtt: támogatói okirat) alapján biztosítja.

A támogatás felhasználására vonatkozó feltételeket, ideértve a támogatási jogviszony megszegésének eseteit, a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetésének elvárt biztosítékait, az esetleges közbeszerzési eljárás lefolytatására irányuló kötelezettségre történő utalást, a támogatás felhasználásával kapcsolatos ellenőrzéstűrési és adatszolgáltatási kötelezettségre, valamint a nyilvánossági követelményekre vonatkozó tájékoztatást a támogatói okirat, az Általános Szerződési Feltételek és az Általános pályázati és elszámolási útmutató tartalmazzák.

Azon pályázó részére, amely a Bethlen Gábor Alap terhére korábban elnyert pályázat alapján létrejött támogatási jogviszonyból eredő valamely kötelezettségét nem teljesítette (ide értve különösen a beszámolási kötelezettség nem teljesítését), vagy amely a támogatást nem a támogatási célnak megfelelően használta fel, és az ebből vagy más kötelezettségszegésből eredő visszafizetési kötelezettségének nem tettek eleget a döntésről szóló értesítés megküldését követő 60 napon belül, abban az esetben a támogatási döntés hatályát veszti.

15. A támogatási jogviszony megsértésének következményei

Ha a kedvezményezett a támogatást a támogatói okiratban meghatározott céltól eltérően használja fel, vagy egyéb, a támogatással kapcsolatos kötelezettségét megsérti, az Alapkezelő jogosult a támogatás jogosulatlanul felhasznált összegének visszafizetéséről rendelkezni.

További részletek a http://www.bgazrt.hu vagy a http://www.kmkszalap.org/ honlapon.