A polgári jogi szerződés felbontásáról

2020. május 25., 13:06 , 1007. szám

„Szeretném felbontani a szerződést, amelyet egy vállalkozóval kötöttem, s amely alapján neki dolgozom, de ő nem akarja ezt. Folyton kerüli a témát, fenyeget, hogy a bírósághoz fordul, ha nem dolgozom neki, megfizetteti velem, ha nem végzem el a munkát, ahogyan az a szerződésben áll. Pedig szerintem nem előnyös nekem ez a munka, más helyen többet tudnék dolgozni, s így többet is keresnék, de attól félek, még károm származik belőle, ha csak úgy otthagyom a munkahelyemet. Mit javasol?”

– A Munkatörvénykönyv értelmében a munkaszerződés a munkavállaló és a vállalkozás tulajdonosa vagy annak képviselője között létrejött megállapodás, amely alapján a munkavállaló vállalja, hogy az e megállapodásban meghatározott munkát a vállalkozás belső munkarendjének előírásaival összhangban elvégzi, a vállalkozás tulajdonosa vagy annak képviselője pedig vállalja, hogy a munkavállaló számára bért fizet és biztosítja számára a munkavégzéshez szükséges feltételeket, amelyeket a munkát szabályozó törvények, a kollektív szerződés és a felek megállapodása előír.

Létezik emellett a polgári jogi szerződés, amely lényegében szintén lehet egy vállalkozás vagy egy vállalkozó és egy személy közötti, egy bizonyos munkának a szerződésben rögzített feltételek alapján történő elvégzésére kötött megállapodás azzal a különbséggel azonban, hogy a polgári jogi szerződés alapján nem jön létre a szerződő felek között munkaviszony, amelyre vonatkozna a munkajog.

A leveléhez mellékelt fénymásolatokból kitűnik, hogy ön és a vállalkozó polgári jogi szerződést kötött, s nem munkaszerződést. Vagyis jelen helyzet szerint a vállalkozó csak esetenként foglalkoztatja önt bizonyos munkák elvégzésére. Ez azonban nem akadályozza meg önt abban, hogy máshol is munkát vállaljon, akár munkaviszonyt is létesíthet – amennyiben ez nem válik a szerződésben vállaltak teljesítésének akadályává.

Ami a vállalkozó fenyegetéseit illeti, hogy a bírósághoz fordul, ezt valóban megteheti. Ahhoz azonban, hogy kárpótlást kapjon az őt ért esetleges veszteségekért, neki kell bizonyítania a bíróságon, hogy ön megsértette a szerződés feltételeit. Ha a vállalkozó sérti meg a szerződésben vállaltakat, önnek is jogában áll a bírósághoz fordulni, azonos feltételekkel. Ugyanakkor önnek nem áll jogában egyoldalúan felbontani a szerződést, miután az úgy rendelkezik, hogy erre kizárólag a felek közös megegyezésével kerülhet sor. A szerződés egy másik pontja viszont kimondja, hogy a megállapodás egy évre köttetik, s hatálya minden évben 12 hónappal automatikusan meghosszabbodik, hacsak legkésőbb 30 nappal a naptári év vége előtt a felek egyike nem jelzi, hogy nem kívánja a hosszabbítást. Azt javaslom ezért, hogy legalább másfél-két hónappal a naptári év vége előtt tértivevényes levélben tájékoztassa a másik szerződő felet arról, hogy nem kívánja meghosszabbítani a szerződést (a lényeg, hogy a küldemény leg­alább 31 nappal az év vége előtt a címzett kezébe jusson). A levelet a vállalkozónak a szerződésben szereplő hivatalos címére küldje. A levél feladásakor kapott tértivevényt őrizze meg! Ebben az esetben a szerződés az év utolsó napjával automatikusan érvényét veszíti. Személyesen, kérvény formájában is benyújthatja az értesítést a szerződés felmondásáról a vállalkozónak a hivatalos címe szerinti irodában – ha van ilyen –, ám figyeljen oda, hogy a kérvényt hivatalosan iktassák, s az iktatásról kérjen igazolást.

Ezután egyedül arra kell vigyáznia, hogy önnek a szóban forgó év utolsó napjáig teljesítenie kell a szerződésben vállaltakat.

hk