Elfogadták a költségvetést

Ülésezett a megyei tanács

2003. december 26., 01:00 , 154. szám

December 17-én tartotta a kilencedik ülésszak második plenáris ülését a IV. összehívású kárpátaljai megyei tanács. Az ülés forgatókönyve kísértetiesen hasonlított az előzőre: a képviselők két óra alatt kivesézték mind a 19 napirendi pontot.

Ivan Rizak kormányzó a me­gyei tanács által az állami közi­gaz­gatási hivatalra átruházott hatáskörök gyakorlásának eredményeirõl számolt be. Mint elmondta, munkájában a hivatal az árnyékgazdaság visz­sza­szorítására, a befektetések ösztönzésére, a gazdasági nö­ve­kedés ütemének fel­gyorsítására he­lyez­­te a hangsúlyt. Ennek köszönhetõen a szociális szféra terén is sikerült bizonyos sikereket elérni, így idén mintegy 50 százalékkal csökkent a fizetéshátralék, valamelyest javultak a foglalkoztatási mutatók. A beszámoló megvitatása során a képviselõk annak egyetlen pasz­szu­sával sem szálltak vitába, a ko­rábbiaktól eltérõen nem illették kritikával Rizakot és csapatát.

Az ülésen a kormányzó egy csokor virág kíséretében ünne­pé­lyesen átadta dr. Orosz Ildikónak, a Kárpátaljai Magyar Peda­gó­gus­szövetség elnökének az Okta­tásügy Érdemes Dolgozója állami kitüntetést.

A megyei tanács képviselõi ugyancsak jóváhagyták a megye 2004. évi gazdasági-szociális fejlesztési, illetve foglalkoztatási programját. A programhoz kap­cso­ló­dó módosító indítványában Biha­ri András képviselõ, a Beregszászi Járási Állami Közigazgatási Hiva­tal vezetõje javasolta, hogy a költ­ségvetés utalja ki a járási kórház új épületének befejezéséhez szükséges pénzösszeget. A javaslatot képviselõtársai is támogatták.

A képviselõtestület nullszaldós költségvetést hagyott jóvá jövõre, azaz a bevételek tervezett 256 millió hrivnyás mértékének egyeznie kell a kiadásokéval. Ezzel a független Ukrajna fennállása során elsõ ízben került még az elõzõ évben elfogadásra a megye költségvetése, korábban általában január közepéig is elhúzódott a pénzügyi fõdokumentum jóváhagyása.

Ugyancsak jóváhagyták a képviselõk az idegenforgalom 2002–2010-re szóló fejlesztési tervének idei teljesítését. Mint Szerhij Szlobogyanyuk, a megyei állami közigazgatási hivatal ide­genforgalmi fõosztályának veze­tõje beszámolójában elmondta, az idei év elsõ tizenegy hónapja során 30,9 ezer fõvel (21%-kal) 180 993-ra növekedett a megyé­be érkezõ turisták száma, s va­la­me­lyest nõtt az idegenforgalmi szolgáltatásokból keletkezett be­vé­tel is, mely 2,5 millió hrivnyát tett ki.

Baráth József