SZÜLŐFÖLDÖN MAGYARUL

FELHÍVÁS

2015. március 6., 08:56 , 739. szám

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. meghirdeti
a „Szülőföldön magyarul” című program felhívását
a nevelési, oktatási, valamint tankönyv és taneszköz támogatás,
lletve hallgatói támogatás igénylésére a 2014/2015-ös tanévre.

 

Célja: az ukrajnai magyar nyelvű oktatás és nevelés támogatása

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

 

I.  Támogatásra jogosultak:

  1. 1. a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 367/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 32/B § (3) bekezdésben foglaltak szerint nevelési, oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz támogatásban részesülhetnek:

a.)  azok az óvodáskorú gyerekek, akik a 2014/2015-ös tanév kezdetétől Ukrajnában működő akkreditált óvodában magyar nyelvű nevelésben vesznek részt,
b.)  azok az általános- és középiskolás tanulók, akik 1996. augusztus 31-ét követő időszakban születtek és Ukrajnában működő akkreditált oktatási intézményben alap- vagy középfokú tanulmányaikat magyar nyelven folytatják (általános és középiskola, líceum, szakiskola, koledzs stb.)
c.)  egyedi elbírálással részesülhetnek támogatásban:

  • azok a tanulók, akik az 1996. augusztus 31-ét megelőző időszakban születtek és Ukrajnában működő akkreditált oktatási intézményben alap- vagy középfokú tanulmányaikat magyar nyelven folytatják és az adott állam közoktatási rendszerének tanulmányi időszakra vonatkozó rendelkezései okán kötelező képzésben részesülnek,
  • vagy egyéb magyar nyelvű oktatásban (pl. vasárnapi iskola, esti iskola) részesülnek, mivel a lakóhelyükön, napi bejárással elérhető távolságon belül nem működik magyar nyelvű oktatási intézmény, vagy magyar nyelvű tagozat
  • az a sérült vagy halmozottan sérült magyar nemzetiségű kiskorú, aki nem akkreditált oktatási intézményben részesül magyar nyelvű oktatás-nevelésben,
  • az a kiskorú, aki sajátos nevelési igényeinek megfelelő - részben vagy egészben magyar nyelvű - oktatásban vesz részt az adott államban működő akkreditált oktatási intézményben.

2. a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 367/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 32/B § (4) bekezdésben foglaltak szerint hallgatói támogatásban részesülhet:

  • az a nappali tagozatos hallgató, aki Ukrajnában működő felsőoktatási intézményben alap vagy magiszteri tanulmányait egészben, vagy részben magyar nyelven folytatja.

 

II.  Nem jogosultak:

a.)  aki alap-vagy középfokú oktatási intézménybe jár és a 2014/2015. tanév első félévében több mint 50 igazolatlan órát halmozott fel,
b.) az az egyéb magyar nyelvű oktatásban részesülő tanuló, aki a 2014/2015. tanév első félévében a hivatalosan előírt magyar tannyelvű órák több mint 10%-ról igazolatlanul hiányzott,
c.) az az igénylő, aki az igénylését (adatlap + mellékletek) a megadott határidőn túl, illetve hiányosan nyújtja be, és a felszólításban szereplő határidőn belül sem pótolja a hiányosságokat.
d.) azon személyek, akikre a 2001. évi LXII. törvény hatálya nem terjed ki (Szátv. 1.§. (3): „aki magyar állampolgárságát önként tett nyilatkozat alapján veszítette el; akinek magyar állampolgárságát azért vonták vissza, mert csalárd módon szerezte meg; aki Magyarország területén bevándorolt, letelepedett, menekült vagy menedékes jogállást szerzett.)
e.) az a sajátos nevelési igényeinek megfelelő oktatásban résztvevő kiskorú, aki nem magyar nyelven folytatja tanulmányait,
f.) az a hallgató, aki nem nappali tagozaton folytatja tanulmányait,
g.) az a hallgató, aki részben sem magyar nyelven folytatja tanulmányait,
h.) az a hallgató, aki nem az adott államban működő felsőoktatási intézményben folytatja tanulmányait.

A fenti feltételek bármelyikének fennállása esetén az igénylés érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül.

 

I.   Támogatás összege és jogcíme:

A. NEVELÉSI, OKTATÁSI, valamint TANKÖNYV- ÉS TANESZKÖZ TÁMOGATÁS – 17.200 Ft-nak megfelelő UAH

B. HALLGATÓI TÁMOGATÁS – 2.800 Ft-nak megfelelő UAH

 

A támogatás a 2014/2015-ös tanévre egy alkalommal igényelhető.

A „Szülőföldön magyarul” program teljes támogatási keretének forrása a Bethlen Gábor Alap 2015. évi költségvetésének „Oktatás-nevelési támogatás” előirányzatán rendelkezésre álló összege.

 

II.   Igénylési feltételek

Az A. pontban megjelölt támogatásra vonatkozó igénylési feltételek:

  • megfelelően kitöltött Adatlap (a dokumentum minden adatának megadása kötelező, a kitöltési útmutatónak megfelelően)
  • kötelezően csatolandó mellékletek:

a)  Az eljáró szülő vagy gondviselő érvényes személyazonossági igazolványának fénymásolata;

Amennyiben a kiskorú családneve nem egyezik meg a szülő/nevelőszülő családnevével, mellékelni kell az igénylés beadására vonatkozó jogosultságot igazoló dokumentumot.

b)  Az eljáró szülő vagy gondviselő adóazonosító számát igazoló okmány fénymásolata;
c)  A gyermek(ek) születési anyakönyvi kivonatának fénymásolata;
d)  A gyermek(ek) adóazonosító számának fénymásolata;
e)  A gyermek(ek) iskolalátogatási igazolásának eredeti példánya, amely tartalmazza az adott osztály/tagozat/csoport tannyelvének, a 2014/2015-ös tanév első félévében a gyermek által igazolatlanul mulasztott órák számának megjelölését. Az egyéb magyar nyelvű oktatásban részesülő tanulók esetében az igazolásnak tartalmaznia kell a hivatalosan előírt, magyar nyelven tartott órák számát és a 2014/2015-ös tanév első félévében felhalmozott igazolatlan órák számát.

 

A B. pontban megjelölt támogatásra vonatkozó igénylése feltételek:

  • megfelelően kitöltött adatlap
  • kötelezően csatolandó mellékletek:

a)  Az igénylő érvényes személyazonossági igazolványának fénymásolata;
b)  Az igénylő hallgató adóazonosító számát igazoló okmány fénymásolata;
c)  a hallgató jogviszonyát igazoló okirat eredeti példánya, amely igazolja, hogy tanulmányait egészben vagy részben magyar nyelven folytatja.

 

Amennyiben az igénylés vagy a kötelezően csatolandó bármelyik melléklet hiánypótlásra szorul, akkor az eljáró szülő/igénylő köteles az írásbeli értesítő kézhezvételétől számított 15 napon belül a kért adatokat vagy mellékleteket pótolni, ellenkező esetben az igénylés érvénytelennek minősül. Hiánypótlásra csak egyszer van lehetőség.

 

Az adatlapon kérjük a lakhelyet és a levelezési címet (amennyiben más, mint a lakhely) pontosan feltüntetni. Kérjük, tüntessék fel e-mail elérhetőségüket és telefonszámukat az esetleges felmerülő problémák gyorsabb intézése érdekében.

 

III.  Benyújtásának módja:

1.  Jelen felhívás alapján a 2014/2015-es tanévre igényelhető támogatásokra 2015. március 10. – 2015. április 24. közötti időszakban lehet az igényelést benyújtani. Az igénylés utolsó postára adási dátuma: 2015. április 24.
2.  Az adatlapot a megbízott tölti ki. A kitöltött adatlapot a szükséges mellékletekkel együtt a megbízott veszi át, azokról írásos elismervényt ad. Azok, akik olyan településeken élnek, ahol nem működik megbízott, a szomszédos település megbízottjánál vagy a legközelebbi körzeti irodában nyújthatják be az adatlapot és mellékleteit.

 

IV.  Az adatlapok beszerezhetők:

Az adatlap a „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány megbízottainál igényelhető. Az iskolalátogatási igazolás űrlapját és egyedi döntés esetében a kérelem formanyomtatványát az oktatási intézményben, illetve a megbízottaknál szerezhetik be.

Az igényléseket befogadó megbízottak nevét és elérhetőségét az alapítvány a sajtóban közzé teszi. További tájékoztatást kaphatnak a „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány irodáiban valamint az Alapítvány megbízottjainál.

 

V.  Az igénylések elbírálása, a támogatás folyósítása:

A beérkezett igénylésekről a „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány ellenőrzés és feldolgozás után javaslatot tesz a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-nek, aki döntési javaslatát a Bethlen Gábor Alap Bizottsága elé terjeszti.

Az igénylő a Bizottság döntéséről írásos tájékoztatást kap.

Az elnyert támogatás folyósítása banki átutalással történik, Bizottság által meghatározott összegben.

Azon igénylők, akik az előző igénylési időszakokban folyószámlát nyitottak az OTP banknál, pozitív elbírálás esetén a 2015. évi időszakban is erre a folyószámlára kapják a támogatást.

A 2015. évben először igénylőknek a pozitív elbírálásról szóló értesítést követően szükséges lesz folyószámla nyitása az OTP banknál. Ennek menetéről a Bizottság döntését tartalmazó értesítőben tájékoztatást kapnak.

A támogatás utalásáról a „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. közreműködésével intézkedik.

 

VI.  Az igénylési csomag elemei:

a.)  felhívás
b.)  adatlap
c.)  útmutató

 

Az igényléssel kapcsolatos kérdéseikkel a „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány központi és regionális irodáihoz fordulhatnak.

Honlap: www.kmkszalap.org