A BETHLEN GÁBOR ALAPKEZELŐ Zrt. nyílt pályázatot hirdet

2016. január 13., 11:20 , 783. szám

A BETHLEN GÁBOR ALAPKEZELŐ Zrt. (a továbbiakban: Alapkezelő) – a „KMKSZ”Jótékonysági Alapítvány közreműködésével – nyílt pályázatot hirdet (KIVONAT)

1. A pályázat célja:

Az Ukrajnában élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, Magyarországgal való sokoldalú kapcsolatai ápolásának és fejlesztésének előmozdítása, magyar nemzeti azonosságtudatának megerősítése az oktatás és a kultúra támogatása által.

A felhívás a magyarság összetartozása jegyében értékteremtő, konkrét szellemi és/vagy tárgyi eredményt felmutatni tudó programok megvalósítására szeretne ösztönözni, e célokat tükröző igényes, minőségi pályázatok támogatásával.

2. A pályázati tárgyak bemutatása

I. A magyar közösség céljait szolgáló kulturális, oktatási programok és ahhoz kapcsolódó tevékenységek támogatása:

• a magyar történelmi és kulturális örökség ápolása, kulturális, ifjúsági és hagyományőrző programok, szórványprogramok támogatása;

• egyházi programok támogatása (kulturális, hitéleti és szociális tevékenységek);

• magyar nyelvű köznevelési (oktatási-nevelési) programok támogatása, különös tekintettel a szakképzés, a tehetséggondozás, a személyiségfejlesztés, az ismeretterjesztés és tudomány, az intézményen kívüli közösségszervezés és pályaválasztás témakörei.

II. A magyar közösség céljait szolgáló írott és elektronikus média, könyvkiadás támogatása

• magyar nyelvű írott és elektronikus sajtó, könyvkiadás, kézirat-előkészítés támogatása;

• szakmai kiadványok támogatása.

III. A magyar közösség céljait szolgáló fejlesztések támogatása:

• országos vagy regionális jelentőségű kulturális és közművelődési programokat megvalósító intézmények infrastrukturális fejlesztése;

• magyar tannyelven is oktató intézmények, háttérintézmények infrastrukturális fejlesztése;

• különösen indokolt esetben egyes felújítási költségek támogatása;

• megkezdett ingatlan­fel­újí­tások folytatásának támogatása.

IV. Regionális vagy helyi jelentőségű civil szervezetek, illetve egyház által fenntartott oktatási, gyermekjóléti, kulturális és szociális intézmények működésének támogatása:

• működési kiadások támogatása (személyi kifizetések és azok járulékai, anyag- és tárgyi eszköz beszerzése, szolgáltatások, utazási költségek, ingatlanfenntartási költségek).

Egy pályázó pályázati tárgyanként csak egy pályázatot nyújthat be.

3. Támogatható kiadások:

• Az I., II. és III. pályázati tárgy esetében a programok lebonyolításának költségei (programokhoz kapcsolódó anyag- és tárgyi eszközbeszerzés, szolgáltatások, a programokhoz kapcsolódó személyi kifizetések és azok járulékai).

• A IV. pályázati tárgy esetében működési kiadások támogatása (személyi kifizetések és azok járulékai, eszközbeszerzés, szolgáltatások, utazási költségek, ingatlanfenntartási költségek).

4. Nem támogatható kiadások:

• egyéb személyi juttatások (prémium, végkielégítés);

• ingatlan- és gépjárművásárlás;

• késedelmi kamat, bírság.

5. Pályázók köre:

A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény 1. §-ának rendelkezései szerint pályázatot nyújthat be ukrajnai székhelyű:

• civil szervezet, nonprofit gazdasági társaság, állami fenntartású intézmény, települési, területi és nemzetiségi önkormányzat, és az általuk alapított, illetve fenntartott jogi személyiségű intézmény;

• kizárólag a II. pályázati tárgyban gazdasági tevékenységet üzletszerűen végző jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság (a továbbiakban: vállalkozás), ezen belül különösen mikro-, kis- és középvállalkozás bele nem értve az egyéni vállalkozókat;

• egyházi jogi személy, valamint a határon túli egyház, belső egyházi személy és annak hitéleti, nevelési-oktatási, gyermekjóléti, kulturális vagy szociális tevékenységet ellátó intézménye.

6. Nem részesülhet támogatásban:

6.1. politikai párt vagy közvetlen politikai tevékenységet folytató szervezetek;

6.2. vállalkozások (kivételt képeznek a II. számú pályázati tárgyra pályázatot benyújtó gazdasági társaságok);

6.3. egyéni vállalkozó;

6.4. azok a szervezetek, akik a 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezet fogalmának nem felelnek meg;

6.5. azok az intézmények, szervezetek, amelyek az adott pályázat megjelentetését megelőzően az Alap vagy a határon túli magyarok támogatását szolgáló bármely fejezeti kezelésű előirányzat terhére kiírt pályázatokban valótlan vagy megtévesztő adatot szolgáltattak, valótlan tartalmú, hamis vagy hamisított tartalmú okiratot használtak fel, illetve az elnyert pályázat alapján kötött szerződést – nekik felróható okból – maradéktalanul nem teljesítették (ide értve azt is, hogy elszámolási kötelezettségének nem tett eleget);

6.6. azok az intézmények, amelyek a céljelleggel nyújtott támogatást nem a rendeltetésének megfelelően használták fel, és az ebből eredő visszafizetési kötelezettségnek nem tettek eleget, valamint amelyek a pénzügyi támogatás felhasználásával kapcsolatosan előírt elszámolási vagy számadási kötelezettség teljesítésekor valótlan tartalmú nyilatkozatot tettek, illetőleg valótlan tartalmú, hamis vagy hamisított okiratot használtak fel;

6.7. azok az intézmények, szervezetek, amelyek végelszámolás, vagy csődeljárás alatt állnak, illetve amelyek ellen felszámolási vagy egyéb megszüntető eljárás van folyamatban;

6.8. azok az intézmények, szervezetek, amelyek vezető tisztségviselője olyan szervezetnél töltött be – a pályázat benyújtását megelőző 2 éven belül – vezető tisztséget, amely szervezettel szemben a 6.4–6.7. pontban meghatározott kizáró ok valamelyike fennáll.

7. Igényelhető támogatás:

7.1. A minimálisan igényelhető összeg 100.000 Ft, a maximálisan igényelhető összeg 500.000 Ft.

7.2. A teljes támogatási keretösszeg: 60 M Ft., amelynek forrása a Bethlen Gábor Alap 2016. évi költségvetésének „Egyéb támogatások” előirányzata.

7.3. A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás, melyet egy összegben folyósít a Támogató. Az Alapkezelő fenntartja magának a jogot, hogy azon pályázók esetében, akik elszámolási illetve hiánypótlási kötelezettségüknek késedelmesen tesznek eleget, támogatási előleget nem biztosít. A támogatás utalására a projekt/program megvalósulását követően benyújtott és elfogadott elszámolás alapján kerül sor.

7.4. A finanszírozás módja: 100%-os támogatási előleg nyújtása mellett utólagos beszámolási kötelezettséggel, illetve beszámoló elfogadását követően.

7.5. A támogatás mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.

7.6. Egy pályázó azonos tartalmú pályázattal – akár csökkentett költségvetési tartalommal is – nem pályázhat a helyi lebonyolító szervezetek közreműködésével kiírt pályázatra és az Alapkezelő által kiírt központi pályázatra egyidejűleg. Amennyiben ez megtörténik, az Alapkezelő mindkét pályázatot kizárja.

7.7. A pályázat kiírója nem teszi kötelezővé az önrész bemutatását.

8. A pályázat megvalósítási paraméterei:

8.1. Megvalósítási időszak: 2016. január 1. – 2016. december 31.

8.2. A pályázat benyújtásának kezdő időpontja: 2016. január 4.

8.3. Benyújtási határidő: 2016. február 11. 14 óra 00 perc (közép-európai idő szerint)

8.4. Elszámolási határidő: a támogatott program/projekt megvalósítását követő 30 nap, legkésőbb 2017. január 30.

9. A pályázat benyújtásának formája:

A pályázat benyújtása elektronikus formában történik a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszer (NIR) segítségével. Elérhető: https://nir.bgazrt.hu/ oldalon vagy a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. honlapjáról. Indokolt esetben – pl. technikai akadályoztatás esetén – lehetőség van a pályázatok papíralapon történő benyújtására. Az ehhez szükséges adatlap, illetve nyomtatványok megtalálhatóak a Bethlen Gábor Alapkezelő honlapján (http://bgazrt.hu/).

9.1. A pályázati csomag elemei :

• pályázati felhívás,

• pályázati elektronikus adatlap és mellékletei,

• 2016. évi Pályázati és elszámolási útmutató,

• Általános szerződési feltételek.

A felhívás teljes szövegét a http://www.kmkszalap.org/bga-kispalyazatok honlapon olvashatják el.