Lelkészszentelés Beregszászban

2010. július 16., 10:00 , 496. szám

Lelkészszentelő ünnepi közgyűlésre gyűltek össze július 11-én Beregszászban a Kárpátaljai Református Egyházkerület (KRE) küldöttei, melyen a helyi református templomban megtartott ünnepi istentisztelet keretében felszentelték Maksai Attila beregszászi és Balogh Attila salánki segédlelkészeket.

A 417. ének I. versének eléneklését követően Zán Fábián Sándor, a KRE püspöke tartott lekciót, majd mondott imát. A szószéken Csomós József, a Tiszáninneni Református Egyházkerület (TIREK) püspöke követte, aki Márk evangéliumából hirdetett igét: "Ezek után magához hívta a tizenkettőt, és kiküldte őket kettesével. (...) Csomós József szentbeszédében párhuzamot vont az igében szereplő tizenkét tanítvány és a felszentelésre váró két lelkész között, kiemelten szólva a rájuk váró szolgálat fontosságáról.

Ezt követően Héder János, a KRE főjegyzője köszöntötte a küldötteket, a létszám alapján megállapítva annak határozatképességét, egyben ismertetve a napirendi pontokat. Ennek leglényegesebbike a lelkészszentelés volt, melyről a KRE tavaly február 24-én történt IV. közgyűlésén született döntés. Majd a főjegyző ezt követően bemutatta a felszentelendő lelkészeket.

Balogh Attila 1980. június 12-én született Haláboron. (...) 1998-ban felvételt nyert a Sárospataki Református Teológiai Akadémiára. Több évig szolgált missziósként értelmi képességekben sérült gyermekek, valamint a sátoraljaújhelyi fegyház rabjai között. 2002-ben Németországba utazott nyelvtanulás céljából. 2005 nyarán szerezte meg segédlelkészi diplomáját. 2005. október 1-jétől segédlelkészként szolgált a búcsúi, beregardói, makkosjánosi, kígyósi és a beregszászi cigánygyülekezetben. 2006 júniusában megszerezte a lelkipásztori oklevelet. 2008. március 1-jétől a KRE Máramaros–Ugocsa Egyházmegyében másfél évig helyettesítő lelkipásztori feladatokat látott el. 2009 szeptemberétől a salánki református gyülekezet lelkipásztori szolgálatának ellátására kapott megbízatást, ahol feladatait a mai napig is betölti.

Maksai Attila 1979. szeptember 13-án született Szatmárnémetiben. 1990-ben családjával Magyarországra költöztek. Tanulmányait a Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakközépiskolában fejezte be. 2000-ben felvételt nyert a Sárospataki Református Teológiai Akadémiára. Teológiai tanulmányai alatt részt vett kórház-, valamint börtönmissziókban. 2006 januárjában meghívást kapott a beregszászi református egyházközség vezetőségétől, melyet elfogadott. 2007 tavaszától a beregszászi gyülekezeten belül ifjúsági lelkipásztori szolgálatot lát el. Második lelkészképesítő vizsgája után 2007 augusztusától visszatért Beregszászba, azóta itt végzi beosztott lelkipásztori szolgálatát. 2010. január 1-jétől átvette a főiskolai lelkipásztori szolgálatot is, amelyet jelenleg is végez.

Ezután következtek az ünnepélyes pillanatok: kezüket a szívükre téve, Isten és a közgyűlés színe előtt tettek a felszentelendő lelkészek fogadalmat, hogy a törvényeknek megfelelően, lelkipásztori kötelességeiket ellátva fogják szolgálni református egyházukat, embertársaikat. Majd a KRE püspöke kérte rájuk Isten áldását.

A közgyűlés végén a küldöttek nevében Zán Fábián Sándor köszöntötte még Taraczközi Gerzson missziós lelkészt, aki évekkel ezelőtt már szolgált a KRE kötelékében, majd Magyarországon folytatta munkáját. Most visszatért, hogy újra szolgálatba álljon.

Az ünnepség a Himnusz eléneklésével ért véget, majd a parókián szeretetvendégséggel folytatódott.

Fischer Zsolt