Kora őszre várható a MÁÉRT összehívása

Konzultáció a státustörvényről

2001. július 6., 02:00 , 25. szám

A határon túli magyar szer­­vezetek vezető politikusai egyöntetűen üdvözölték Budapesten tartott tanácskozásukon, hogy a szomszédos országokban élő magyarokról szóló törvényt a Magyar Országgyűlés 92 százalékos több­séggel fogadta el.

A tanácskozáson a romániai, szlovákiai, jugoszláviai, ukrajnai, horvátországi és szlovéniai parlamenti, illetve tartományi képviselettel rendelkező magyar pártok és szervezetek vezetői vettek részt.

A konzultáció szünetében tartott sajtótájékoztatón Németh Zsolt külügyi államtitkár közölte: a résztvevők közös álláspontja szerint a törvény lefékezheti a nyolcvan év óta tartó hol erőszakos, hol pedig spontán beolvadást a többségi nemzetbe. Németh Zsolt véleménye szerint a törvény összhangban áll a határon túli magyar közösségek elvárásaival. Mint mondotta, a résztvevők egyetértettek abban is, hogy a határon túli ma­gyar közösségek jogi és politikai helyzetének ren­de­zése a szom­szé­dos államok felelőssége.

A ta­nácskozás második részében a státustörvény végrehajtásával kapcsolatos kérdésekről egyeztettek a résztvevők. Mint Kovács Miklós, a KMKSZ elnöke, par­la­menti képviselő lapunknak nyilatkozva elmondta, az érintett szervezetek képviselői többek között ismertették elképzeléseiket azon testületek felállításának elveiről, amelyek a törvény életbelépését követően a határon túli magyar státusának megadására hivatottak ajánlást tenni az il­le­tékes magyar hatóságoknak. A politikus ezzel kap­cso­latban nem bocsátkozott rész­letekbe, mint mon­dotta, jelenleg még az egyeztetési folyamat legelején tartanak, mindazon­által megjegyezte, egyetértés volt a felek között abban, hogy az ajánlótestületek felállításának mikéntjéről az illető országokban erre jogosult magyar érdekvédelmi szervezeteknek kell dön­­teniük. Érdeklődésünkre a képviselő elmondta, a megbeszélésen ismételten megerősítették: koraőszre várható a Magyar Állandó Értekezlet (MÁÉRT) következő ülésének össze­hívása, ek­korra tehát be kell fejezni a törvény végrehajtási mecha­niz­musának részletes ki­dol­gozását.

A tanácskozáson megjelent határon túli magyar politikusok közös nyilatkozatot fogadtak el. Ebben utalnak arra, hogy a státustörvényből fakadó félreértések csökkentését, megszüntetését kétoldalú kapcsolatok keretében célszerű rendezni, a már létező érdemi párbeszéd intézményesített formáinak igénybevételével. Hangsúlyozzák azt is, hogy a törvény szándékaival és kedvezményeivel hozzájárul az egész térség integrációs esélyeinek növeléséhez.

MTI–Kárpátalja