Magyar Református Egyházak javainak tára

A határontúli református gyülekezetek templomai, felszerelési tárgyai, könyv- és iratanyaga

2001. október 5., 02:00 , 38. szám

Amint azt a könyv előszavából megtudjuk, a Magyarországi Református Egyház Dok­torok Kollégiumának Egy­házi Néprajzi Szekciója, valamint az Országos Református Gyűjteményi Tanács 1995 nyárutóján közös elhatározásra jutott, miszerint számba veszi, összeírja és egy teljes, átfogó, tudományos igényű leltárt készít a kárpátaljai magyar református egyházak műkincsállományáról.

Dr. Molnár Ambrus ny. esperes, az Egyházi Néprajzi Szekció elnöke vezetésével el is kezdődött a munka. A kutatócsoport 1995 őszétől 1999 nyaráig végezte adatgyűjtő, regisztráló, kutató munkáját Kárpátalján. Az eredmény több mint 3500 műtárgy (klenódium, textília), épület, harang számbavétele, szakszerű leírása, a gyülekezet történetének rövid ismertetése, a fellelhető anyakönyvek, irattár és gyülekezeti könyvtár regisztrálása.

A kutatók szándéka szerint a számba vett anyagot egyházmegyénként külön kötetben jelentetik meg, lehetőséget adva, hogy az egyháztörténészeken, teológusokon, néprajzosokon kívül bárki megismerkedhessen a kutatások eredményeivel. Elsőként a Máramaros-Ugocsa kötet látott napvilágot, ezt követi majd a beregi egyházmegye 46 gyülekezetének anyaga és az ungi egyházmegye 24 eklézsiája javainak tára.

Az első kötetben (Márama­ros-Ugocsa Egyházmegye) az olvasó megismerkedhet az ugocsai egyházmegye történetével, a reformáció kezdeteivel Ugocsában, az ugocsai traktus espereseinek névsorával, az egyházmegye Trianon utáni, illetve jelenlegi állapotával, valamint a gyülekezet történetével, úrasztali felszerelési tárgyaival, terítőivel, harangjaival, iratanyagával. Külön fejezet foglalkozik a századok folyamán megszűnt gyülekezetekkel.

Gazdag a könyv képmelléklete: 216 fotó és húsz rajz illusztrálja a leírtakat.

pm