Az ebtartóknak is biztosítást kell kötniük

Ki fizet a kóbor kutyák harapásáért?

2002. augusztus 2., 02:00 , 81. szám

A kormány által nemrég hozott rendelet arra kötelezi 88 ku­tya­fajta gazdáit, hogy fe­le­lős­ségbiztosítást kössenek arra az esetre, ha négylábú ked­venceik megharapnak va­lakit, s ezzel kárt okoznak. A saját felelősségüket bizto­sí­tani kell többek kö­zött a német juhá­szok, rott­weilerek, bernát­hegyik, buldogok, dogok, ter­ri­erek tu­laj­do­nosai­nak, az egy­szerű házőrző kor­csok gazdáinak viszont, úgy tűnik, nem.

A természetes sze­mélyek­nek a kutya faj­tájától füg­get­le­nül évi 17 hrivnya biztosítást kell leszurkolniuk, a jogi szemé­lyeknek pe­dig 34 hriv­nyát. A kormány­ren­delet ugyan­csak meg­határozza azon össze­ge­ket, melyeket a ku­tya­ha­ra­pá­sok kö­vet­kezmé­nye­i­ért kell majd kifizetnie a biztosítónak. Eszerint húsz hriv­nya jár minden napért, amikor a kutyaharapás szenvedő alanya munkaképtelen volt, ugyanilyen össze­gű kártérítés illeti meg betegségük minden nap­jára a gyermekeket. Ugyanakkor a kártérítés végösszege egyik eset­ben sem haladhatja meg a 2500 hrivnyát.

2750, 5500, illetve 8250 hriv­­nya fizetendő abban az eset­ben, ha a kutyaharapás követ­kez­tében annak szenvedő ala­nya III., II., illetve I. kategóriás rok­kanttá válik. A halálos követ­kez­mé­nyekkel járó kutya­hara­pás ese­tén a biz­tosító 11 ezer hrivnya kárté­rítést fizet az el­hunyt sze­mély hoz­zá­tar­tozó­inak. Abban az esetben, ha a ku­tya valakinek a tulaj­do­nát ron­gálja meg (pél­dául össze­­szaggatja a nad­­­rágját vagy egyéb ru­ha­darab­ját), a biztosító meg­téríti a kárt (a kárté­rí­tés össze­ge azon­­ban nem halad­hat­ja meg a 30 ezer hriv­nyát).

A biztosítótársaság­nak jogában áll elutasí­ta­ni a kártérítés kifizetését ab­­ban az esetben, ha az ál­do­zat szánt szándékkal ingerli a kutyát, hogy az meg­ha­rapja, s így hoz­zá­jusson a kártérítési ösz­szeg­hez, vagy ha az áldo­zat által a biztosítónak szol­gáltatott in­for­­má­ciókról kiderül, hogy azok nem hite­lesek.

Baráth József