Kovács Miklós: Kiállunk azért, amiben hiszünk

Időközi megyei tanácsi választás Beregszászban

2003. január 24., 01:00 , 106. szám

A Kárpátaljai Magyar Kul­­turális Szövetség egye­düli magyar szervezetként Hor­kay Sámuelnek, a Szö­vet­ség Be­reg­szászi Alap­szer­vezete el­nö­kének sze­mé­lyében elin­dítja jelöltjét a beregszászi időközi me­gyei tanácsi vá­lasztásokon – ad­t­uk hírül az el­múlt hé­ten. Ko­vács Mik­lóst, a KMKSZ el­nö­­két ennek kap­csán arról kér­dez­tük, miért tartja fon­tosnak a szövet­ség, hogy vállalja a meg­mé­rettetést.

– Az ember azt hin­né, a válasz­tá­so­kon csak a pár­tok­nak kö­telező in­dul­niuk…

– A KMKSZ va­lóban nem párt, a kár­pátaljai ma­gyar­ság ál­ta­lános ér­dekv­édel­mi szervezetének te­kin­ti magát, ugyanakkor min­dig is úgy tar­tottuk, hogy szövetségünk legi­ti­mitását, ere­jét tagságunk s a magyarság támogatása adja. Meg­ítélésünk szerint ennek a támogatásnak a kinyilvánítására az egyetlen valós és kéz­zel­fog­ható eszköz a válasz­tásokon va­ló részvétel, amikor a sza­va­zó­pol­gárok a KMKSZ prog­­­ram­já­ra és jelölt­jeire adhatják le sza­va­­zataikat. Így válik szö­vet­ségünk tá­mo­ga­tottsága pon­to­san mér­he­tővé és két­ség­bevon­hatat­lanná, amikor a ma­gyar­sá­got érintő kér­dé­sek­ben kell vé­le­ményt nyil­vá­ní­ta­nunk. Ebből következik, hogy valahányszor le­hetőség adódik erre, kö­te­les­ségünknek tartjuk meg­mé­ret­tet­ni magunkat.

– Mégis, bár több magyar szervezet létezik Kárpátalján, immár hosszú évek óta csak önök indítják el jelöltjeiket a par­la­men­ti és önkormányzati választásokon. Miért?

– Valóban, miért? Manapság többen újra előszeretettel állítják, hogy van alternatívája a KMKSZ-nek Kárpátalján, ugyan­ak­kor ezút­tal sem vállalta a nyílt meg­mé­rettetést más magyar szer­ve­zet, ahogyan az elmúlt tavasszal sem tette. Ráa­dá­sul ez alka­lom­mal a jelenlegi ha­talom sem vál­lal­ja nyíltan a meg­mé­ret­tetést, azaz nem in­dított saját je­löltet. Ter­mé­sze­tesen tisztában vagyunk vele, hogy ennek el­lenére – aho­gyan az az elmúlt év tava­szán is történt – most is elő­for­dulhat, hogy a ha­talom tá­mogatottja szerzi meg a man­dátumot, de te­gyük fel a kérdést, miféle erő az, amely nem mer nyíltan kiállni?

– Említette a tavalyi vá­lasz­­tásokat. Akkori ta­pasz­talataik nyomán most sokan teszik fel a kérdést, vajon ér­demes-e újra részt venni a kam­pányban, a vá­lasz­tá­so­kon?

– Éppen azért rendkívül fon­tos indulni a választásokon, hogy érzékeltessük, nem értünk egyet azzal az értékrenddel, amely a tavaszi par­la­menti vá­lasztások al­kal­mával fi­gyel­men kí­vül hagyta több ezer válasz­tó­pol­gár aka­ratát. Rá kell mu­tat­nunk, hogy létezik egy másfajta, de­­mok­­ra­tikus, magyar ér­ték­rend, amely je­len­tős tá­mo­ga­tott­sággal bír. Aki eze­ket az ér­té­keket vall­ja, annak er­kölcsi kö­te­lessége szó­val, tet­tel, sza­va­za­tával cse­le­ked­ni is. Jó al­ka­lom az idő­kö­zi vá­lasz­tás arra is, hogy be­bi­zo­nyít­suk, nem vesztettük el a hitün­ket, mert tud­juk, hogy az igaz­ság a mi oldalunkon van. Vé­ge­zetül ne fe­led­jük, hogy a meg­vá­lasz­tandó képvi­se­lő­nek Be­reg­szász érde­keit kell megjele­ní­tenie a me­gyei ta­nács­ban. Úgy gon­dolom, hogy Horkay Sá­muel személyében olyan jelöltet ajánlunk a bereg­szásziak figyel­mébe, akinek becsü­le­tes­sé­gé­hez, önzet­len­ségéhez, ma­gyar el­kö­telezettségéhez nem férhet kétség. Ideális jelölt azok­nak, akik városukért és a magyar érdekekért történő feltétlen kiál­lást várnak el egy megyei kép­viselőtől.

ntk