Tavasszal módosulhat a státustörvény

Szabó Vilmos Kárpátalján

2003. január 24., 01:00 , 106. szám

Egynapos munkalátogatást tett pénteken Kárpátalján Szabó Vil­mos, a Magyar Köztársaság Mi­nisz­­te­r­elnöki Hivatalának politikai ál­­­­la­m­­­titkára. A magyarországi politikus többek között részt vett azon az ung­vári ünnepségen, melyen a kár­pá­t­aljai magyar tudományos élet kép­viselői, helyi és magyarországi po­litikusok, valamint diplomaták rész­­vé­telével emlékeztek meg Uk­raj­na egyetlen ma­gyarságkutató in­téz­ménye, az Ung­vári Hungarológiai Köz­pont meg­ala­kulásának ti­ze­n­ötö­dik évfordulójáról.

Petro Lizanec professzor, a Hunga­rológiai Központ igaz­gatója beszédében azt emelte ki, hogy az utóbbi években az in­téz­mény nem kap megfelelő anyagi támogatást sem az ukrán, sem a magyar államtól. A ma­gyar kor­mány nevében Szabó Vilmos, kö­szön­tve a Hun­ga­rológiai Köz­pont mun­­ka­­kö­zös­­­­ségét, hang­sú­lyozta, hogy az intézet más­­fél év­­­tizeddel eze­lőt­­ti meg­­­­­alakulása mo­dell ér­tékű kez­de­mé­nye­zés volt a régióban. Az Ungvári Nem­ze­ti Egye­tem ne­vé­ben Vo­­­lodimir Szliv­ka rek­­­tor köszöntötte az egy­be­­gyűlteket, majd a me­­gyei ál­lami közi­gaz­ga­tási hi­vatal és a me­gyei tanács kép­­vise­le­tében Revák Ist­ván, il­let­ve Nuszer Ernő gra­tu­lált a központ mun­ka­tár­sai­nak.

Az államtitkár a nap további részében Ungváron találkozott Sze­medi János görög katolikus püspökkel, Mun­kácson Majnek An­tal­lal, a Mun­kácsi Római Ka­tolikus Egy­­­ház­­megye püs­pö­kével, vala­mint Be­reg­szászban Zán Fábián Sán­­­dor­ral, a Kár­pátaljai Refor­má­tus Egy­ház­ke­rület fő­jegy­ző­jé­vel.

Szabó Vilmos a ked­vez­mény­­­­­­­törvény várható mó­do­sí­tá­sá­ról szólva a Kárpátalja kér­dé­sére el­mondta: a jogszabály min­den­ké­p­pen meg­marad, a je­len­leg ki­dol­go­zás és egyeztetés alatt ál­ló mó­­­do­sítások nem ered­mé­nyez­hetik an­nak fel­­füg­gesz­tését. A törvény el­vei­nek egyez­­­tetése az érintett orszá­gok­kal a napok­ban le­zárul, s a ta­pasz­ta­latok fé­nyé­ben rövidesen el­készül egy új mó­do­sítási változat – mond­ta az ál­lam­titkár. A magyar kor­­mány által vitaanyaggá mi­nő­sített mó­do­sításcsomag ezt kö­ve­tően ke­rül­het a parlamenti pártok és a MÁÉRT elé. A jogszabály mó­do­sí­tá­sá­ra vár­hatóan a magyar parlament tavaszi ülés­szakán ke­rül majd sor.

A kedvezménytörvényhez kap­csolódó oktatási-nevelési tá­mo­gatás folyósításának aka­do­zásával kapcsolatban – Kár­pá­tal­ján közel 10 ezren igé­nyel­ték, de eddig min­d­össze né­hány tu­cat csa­lád­hoz jutott el a tá­mo­gatás – a po­li­ti­kus kifejtette: a pá­lyá­za­tok el­bí­rá­lá­sá­ért, il­let­ve a me­gítélt támo­ga­tás hely­­be­jut­tatásáért fe­le­lős Illyés Kö­­za­la­pít­vány új ku­ra­tó­riuma máig nem kezd­te el mun­­­káját, er­re vár­­ha­tóan feb­ruár­ban kerül sor. Szabó Vilmos ugyan­­­­­­akkor em­lé­kez­tetett, hogy a magyar költ­ség­ve­tésben ál­lan­dó ro­vat­ként szerepel a szóban forgó tám­o­ga­tás pénz­kerete, így amen­­nyiben az új ku­ra­tórium meg­kezdi működését, foly­tat­hatja a megkezdett munkát, illetve sor kerülhet a 2003. évi pályázat kiírására is.

P. Zs.–V. B.