2004. január 23.

2004. január 23., 09:00 , 158. szám

„Azután Jerikóba értek, és amikor Jézus tanítványaival és elég nagy sokasággal kifelé ment Jerikóból, egy vak koldus, Bartimeus, a Timeus fia ült az út mellett. Amikor meghallotta, hogy a názáreti Jézus az, így kiáltott fel: „Dávid Fia, Jézus, könyörülj rajtam!” Többen is rászóltak, hogy hallgasson, ő azonban annál inkább kiáltozott: „Dávid Fia, könyörülj rajtam!” Jézus megállt és ezt mondta: „Hívjátok ide”. Odahívták a vakot ezekkel a szavakkal: „Bízzál! Kelj fel! Hív téged!” Ő pedig ledobta felsőruháját, felugrott, és odament Jézushoz. Jézus megkérdezte tőle: „Mit kívánsz, mit tegyek veled?” A vak ezt mondta: „Mester, hogy újra lássak.” Jézus ekkor így szólt hozzá: „Menj el, a hited megtartott téged”. És azonnal újra látott és követte őt az úton.” Márk 10, 46-52

A fenti történet summás híradása egy körülbelül 2000 éve megtörtént eseménynek. Egy ember életének néhány percét örökíti meg a Szentírás e szakasza. Ez a néhány perc viszont Bartimeus életének legnagyobb fordulópontja.

Mint minden egyes evangéliumi történetnek, úgy ennek is van az elsődleges mondanivalóján – a csodás esemény rögzítésén – túl egy minden korban érvényes üzenete. Figyeljünk most azokra a szavakra, amelyekkel Jézus elé hívják a tanítványok a vakot: „Bízzál! Kelj fel! Hív téged!” Mintha ebben a mondatban maga az evangélista külön is megszólítaná a történet mindenkori olvasóját. Ahogy Bartimeust több dolog is akadályozta (másokra utaltság, környezete, fogyatékossága), hogy eljusson Jézushoz, ugyanúgy az olvasó is láthat erejét meghaladó akadályokat. Lehet ez saját erőtlensége, a környezet gúnyolódása, félelem, reménytelenség, bizalmatlanság. De az olvasó felé is hangzanak a bátorító szavak: „Bízzál! Kelj fel! Hív téged!” Maga a Mester. Akinél biztosan van megoldás, arra a problémára is, amivel a kedves olvasó küzd. Mi a válaszunk erre a hívásra?

Bartimeus minden késlekedés nélkül, céltudatosan, konkrét kéréssel lépett oda Jézus elé. Miután visszanyerte látását, elmehetett volna, hiszen Jézus maga hatalmazza fel erre. De ehelyett azt olvassuk: „követte őt az úton”. Mert Jézustól életét megváltoztató választ kapott. Ő ilyen választ kínál mindenki számára ma is. Szelíden szól az evangélium bátorítása: „Bízzál! Kelj fel! Hív téged!” Ámen.

Kótyuk Zsolt
szürtei ref. segédlelkész