Az ügyvédek felelősségre vonásáról

2019. november 11., 17:36 , 980. szám

„Testvérem ügyvédet fogadott, mert egyik üzletfele beperelte. Az ügyvéd azonban szerintem a borsos munkadíja ellenére sem követett el mindent ügyfele érdekében. Nem csoda, hogy végül a testvérem elveszítette a pert, ami sok pénzébe került. Ezek után érdekelne, hogy hol és hogyan lehet panaszt tenni az ügyvéd tisztességtelen magatartása miatt? Ki bíráskodhat az ügyvédek felett?”

– Ukrajnában az ügyvédek az Ukrán Ügyvédi Kamara tagjai. A kamara egy nem kormányzati intézmény, amely védelmet, képviseletet és egyéb jogi segítséget nyújt tagjainak, amolyan ügyvédi önkormányzatként önállóan jár el a tevékenységével kapcsolatos kérdésekben Az ügyvédi kamaráról és az ügyvédi tevékenységről című törvénnyel összhangban, s arra is jogosult, hogy szükség esetén kivizsgálja a tagjaival szemben felmerülő panaszokat.

Ezenkívül az ügyvédet eskü köti, melynek tartalma nagyjából a következő: „Ünnepélyesen esküszöm, hogy ügyvédi tevékenységem során tiszteletben tartom a jogállamiság, a jogszerűség, a függetlenség és a titoktartás elveit, az ügyvédi etika szabályait, tisztességesen és becsületesen biztosítom a védelemhez való jogot és nyújtok jogi segítséget Ukrajna Alkotmányával és az ukrán törvényekkel összhangban, felelősséggel teszek eleget a rám rótt kötelezettségeknek, eskümhöz hű leszek.”

Tevékenysége során az ügyvéd köteles:

1) betartani az ügyvédi esküt és az ügyvédi etika szabályait;

2) az ügyfél követelésére jelentést írni a jogi segítségnyújtásról kötött szerződés végrehajtásáról;

3) haladéktalanul értesíteni az ügyfelet, amennyiben összeférhetetlenség merül fel;

4) tökéletesíteni szakmai felkészültségét;

5) végrehajtani az ügyvédi kamarai testületek határozatait;

6) teljesíteni a törvényekből és a jogi segítségnyújtásról kötött szerződésből következő egyéb kötelezettségeit.

Az ügyvédnek tilos:

1) gyakorolni jogait az ügyfél jogai, szabadságai és jogos érdekei ellenében;

2) nyilvánosságra hozni az ügyfél hozzájárulása nélkül az ügyvédi titoknak minősülő információkat, saját vagy harmadik fél érdekében használni fel azokat;

3) az ügyben az ügyfél akaratával ellenkezően foglalni állást – kivéve, ha az ügyvéd bizonyos benne, hogy különben az ügyfél önmagát vádolná;

4) megtagadni a segítségnyújtást – a törvény által megállapított esetek kivételével.

Ezenkívül, az ügyvéd biztosítani köteles a birtokában lévő személyes adatok védelmét az adatvédelem jogi szabályozásával összhangban.

Az ügyvédek a törvény által megállapított rend szerint fegyelmi eljárás alá vonhatók Az ügyvédi kamaráról és az ügyvédi tevékenységről című törvényben meghatározott okokból. A fegyelmi eljárás azon írásbeli panaszoknak a kivizsgálására szolgál, amelyek olyan információkat tartalmaznak, melyek szerint az ügyvéd cselekedetei fegyelmi vétség elkövetésére utalnak.

Ügyvéddel szemben az ügyvédi kamarának az ügyvédnek az Egységes Ukrán Ügyvédi Jegyzékben szereplő munkahelyi címe szerint illetékes képesítési és fegyelmi bizottsága jogosult fegyelmi eljárást lefolytatni.

Fegyelmi vétségek, amelyeket ügyvéd követhet el:

1) az összeférhetetlenséggel kapcsolatos követelmények megsértése;

2) az ukrán ügyvédi eskü megszegése;

3) az ügyvédi etika szabályainak megsértése;

4) ügyvédi titok nyilvánosságra hozása vagy a nyilvánosságra kerüléséhez vezető cselekmények;

5) szakmai kötelességek elmulasztása vagy nem megfelelő teljesítése;

6) az ügyvédi önkormányzati testületek döntéseinek végre nem hajtása;

7) az ügyvéd egyéb, törvény által előírt kötelezettségeinek megszegése.

Ugyanakkor nem lehet alapja az ügyvéd fegyelmi felelősségre vonásának az ügyfelét elmarasztaló bírósági vagy egyéb testületi határozat, valamely határozat eltörlése vagy megváltoztatása – amennyiben eközben nem követett el fegyelmi vétséget.

Bárkinek jogában áll kérvénnyel (panasszal) fordulni az ügyvédi kamara képesítési és fegyelmi bizottságához egy ügyvéd magatartásával kapcsolatban, ami alapul szolgálhat a fegyelmi eljárás megindításához vele szemben.

Tehát, amennyiben tudomása van olyasmiről, ami alapul szolgálhat az ügyvéd elleni fegyelmi eljárás megindításához, panaszt tehet az ügyvédi kamarának az ügyvéd hivatali címe szerint illetékes képesítési és fegyelmi bizottságánál.

Meg kell jegyezni azt is, hogy bár az ügyvéd szakmai tevékenységéből kifolyólag számos speciális jogosítvánnyal rendelkezik, minden egyéb tekintetben ugyanúgy vonatkoznak rá az ország törvényei, mint bármelyik polgárra. Így az ügyvédi kamarának az ügyvéd ellen megindított fegyelmi eljárása eredményeként született határozat ellen keresettel lehet élni a bíróságon. Feljelentést lehet tenni az ügyvéd ellen a rendőrségen, az ügyészségen, polgári peres ügyekben kereset nyújtható be ellene a bíróságon.

hk