Hogyan írjunk keresetet?

2020. november 9., 11:53 , 1031. szám

„Szeretném beperelni az üzlettársamat, aki csúnyán becsapott. Muszáj ehhez ügyvédet fogadni, vagy egyedül is megírhatom a keresetet? Mit kell tennem?”

– A Polgári perrendtartási törvénykönyv 3. cikkelyének 1. pontja értelmében bárkinek jogában áll keresettel fordulni a bírósághoz, aki úgy érzi, sérültek a jogai vagy az érdekei. A keresetet benyújthatja személyesen, illetve az erre felhatalmazott személy, az ügyvédje által is.

Az általános szabály szerint a polgárok három éven belül fordulhatnak keresettel a bírósághoz ügyükben. A három évet az azt követő naptól számítják, hogy az adott személy tudomást szerzett – vagy tudomást kellett szereznie – a jogait ért sérelemről, illetve a jogait sértő személyről (lásd a Polgári törvénykönyv 257. cikkelyét, valamint a 261. cikkely 1. pontját!).

Ahhoz, hogy valaki a bírósághoz forduljon, első lépésként tisztáznia kell, hogy melyik bíróságnak kell benyújtani a keresetet. Ha ugyanis a bíróság úgy dönt, hogy nem illetékes az adott ügyben, akkor nem fogadja be a keresetet, s egy újabb keresettel kell próbálkoznunk egy újabb bíróságon.

Ezután fogalmazzuk meg a kereset tárgyát. Amennyiben a kereset vagyoni követelést tartalmaz, meg kell állapítani annak összegét is (vagyis azt, hogy a felperes, azaz a kereset benyújtója mennyit követel az alperestől).

Következő lépésként állítsuk össze a keresetet a jogszabályi követelményeknek megfelelően, s csatoljunk hozzá minden szükséges dokumentumot, bizonyítékot.

Végül be kell fizetni a bírósági illetéket és az ügy eljárásba vételével kapcsolatos információs és műszaki támogatás költségeit.

A keresetnek a következő információkat kell tartalmaznia:

– a pontos és teljes megnevezését annak a bíróságnak, amelyhez a keresetet be kívánjuk nyújtani;

– a kereset benyújtójának, azaz a felperesnek a vezeték-, kereszt- és (ha van) apai nevét;

– aki jogi képviselőt (ügyvédet) fogad, hogy az a nevében eljárjon a bíróságon, meg kell adnia a képviselő teljes nevét is;

– a felperes bejelentett lakó- illetve tartózkodási helyét, címét, beleértve az irányítószámát, telefonszámát is (ha a felperes nevében képviselője jár el, annak elérhetőségeit is meg kell adnia);

– az alperes nevét, állandó lakhelyének vagy tartózkodási helyének címét;

– a kereset tárgyát, összegét;

– tüntesse fel a dokumentum címét is, vagyis jelezni kell, hogy keresetről (позовна заява) van szó;

– fogalmazza meg a kereset tárgyát, illetve le kell írnia mindent, amire követelését alapozza (dokumentumok, tárgyi bizonyítékok, tanúvallomások stb.);

– írja le az alperessel szemben támasztott követeléseit, vagyis mindazt, amit el kíván érni, amennyiben a bíróság a perben önnek ad igazat;

– a kereset részeként kell megadnia az ahhoz csatolt dokumentumok jegyzékét;

– írja alá a keresetet, tüntesse fel az aláírás dátumát.

Amennyiben a kereset nem felel meg a fentebb vázolt követelményeknek, a bíróság az önnek postai úton megküldött határozatában tájékoztatni fogja a hiányosságokról, egyben megadva azok kiküszöbölésének határidejét, amely esetben kész befogadni a keresetet (vagyis amennyiben a jelzett határidőig kiküszöböli a hiányosságokat, a bíróság úgy fogja tekinteni, hogy ön a kereset első iktatásának vagy postára adásának időpontjában nyújtotta azt be – ennek akkor lehet jelentősége, ha a bíróságnak arról kell döntenie, hogy betartotta-e ön az elévülési időt vagy sem).

A keresetet személyesen is benyújthatja a bíróságon, de postán is elküldheti tértivevényes levélként. Ha levélként adja fel keresetét, őrizze meg a postán erről kapott igazolást, amely a későbbiekben bizonyíthatja, hogy valóban elküldte a dokumentumot. Ne feledje, hogy ilyenkor a kereset benyújtásának dátuma a postára adás dátumának felel meg (amit a postai bélyegző igazol), s nem az a nap, amelyen a levél beérkezik a bíróságra.

Ha személyesen nyújtja be keresetét, azt munkaidőben kell tennie, annál a bírósági tisztviselőnél, aki a bejövő dokumentumokat kezeli és iktatja. Mielőtt benyújtaná, készítsen egy másolatot a dokumentumról, s kérje meg a bírósági tisztviselőt, hogy bélyegezze azt le, feltüntetve rajta az átvétel dátumát és az iktatási számot. A bíróság is kiadhat igazolást a kereset beérkezéséről.

Mint látható, van rá lehetőség, hogy a polgár maga nyújtson be keresetet a bíróságnak. Mégis azt javasolnám, hogy fogadjon ügyvédet. A bírósági eljárásokban ugyanis sok múlik a kereset szabályszerű és a célnak megfelelő összeállításán.

hk