Aktuális és fontos kiadványokat mutattak be a Rákóczi-főiskolán

2020. december 1., 11:17 , 1035. szám

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (II. RF KMF) Történelem és Társadalomtudományi Tanszéke, valamint az intézmény bázisán működő Lehoczky Tivadar Társadalomtudományi Kutatóközpont szervezésében került sor a Magyar Tudomány Ünnepe programsorozathoz kapcsolódó könyvbemutatóra november 30-án. A rendezvényen azon kiadványok bemutatására került sor, melyek a II. RF KMF Lehoczky Tivadar Társadalomtudományi Kutatóközpontjában megvalósult kutatások eredményeként jöttek létre.

A járványügyi korlátozások miatt a bemutatóhoz a Google Meet felületen is volt lehetőség csatlakozni. Elsőként Molnár D. Erzsébet, a Lehoczky Tivadar Társadalomtudományi Kutatóközpont vezetője köszöntötte a jelenlévőket Klebelsberg Kunó szavait idézve: „Egy nemzet naggyá csak akkor lehet, ha kebelében önálló kutatás folyik.” „Úgy vélem, hogy Klebelsberg gondolatai örök érvényűek, mindig és mindenkor érvényesek minden nemzet számára, az összmagyarság tekintetében és a kisebbségi sorban élő nemzetrészek számára is, így ránk, kárpátaljai magyarokra is” – hangsúlyozta a kutató, hozzátéve, hogy a főiskola bázisán működő kutatóintézetek ebben a szellemiségben tevékenykednek.

Az alkalmon részt vevő vendégek közül először Szilágyi Mátyás beregszászi magyar főkonzul szólalt fel, aki kiemelte: a főiskola a kárpátaljai magyarság rendkívüli oktatáspolitikai és közösségpolitikai intézménye, ezért kiemelkedő jelentőséggel bír a kapcsolódó tudományos eredmények és állásfoglalások megjelentetése. A főiskola hatalmas szerepet tölt be a helyi magyar közösség érdekeinek kinyilvánításában, védelmében, valamint a kárpátaljai magyar nemzeti közösség értelmiségének képzésében, amely a túlélés kulcsát jelenti minden nemzeti közösség életében – fogalmazott a főkonzul, kifejezve Magyarország teljes mértékű támogatását az intézmény irányába.

Bárány Csilla ungvári magyar konzul elmondta, örömmel vállalta a részvételt a programon, amely ékesen példázza, hogy a Covid–19-járvány miatt meghozott korlátozó intézkedések ellenére is rendületlenül folytatódik a társadalomtudományi kutatómunka. „Fontosnak tartom, hogy a járvány okozta kihívások közepette sem szabad megfeledkeznünk a tudomány jövőjéről, ahogyan azt a 2020. évi Magyar Tudomány Ünnepének »Jövőformáló tudomány« mottója is mondja” – szögezte le Bárány Csilla, aki kiemelte: a magyarság szeretete például szolgál a világ minden nemzete számára, a népek közötti megértés és a türelem éppúgy jelen volt a mai Kárpátalja területén Rákóczi idejében, mint ahogyan az a mai magyar közösséget is jellemzi.

Csernicskó István, a II. RF KMF rektora szintén hangsúlyozta a „Jövőformáló tudomány” mottót, amelyhez hozzátette: „Mi sem formálhatná jobban a jövőt, mint az oktatás, amely tudományos alapokon nyugszik, és mi sem mondana többet rólunk, a kárpátaljai magyar oktatásról és a közösség helyzetéről, mint például egy olyan kötet, amely a 2019. évi érettségi eredményeit elemzi, értelmezi. Illetőleg mi sem mutathatná be jobban jelenlegi helyzetünket, mint egy olyan kiadvány, amely például a magyar közösséggel kapcsolatos, elmúlt években bekövetkezett eseményeket szedi össze és tárja az olvasók elé.”

A bemutatásra kerülő kiadványok sorában elsőként az Orosz Ildikó és Pallay Katalin tollából származó A kárpátaljai oktatás helyzete a 2019-es külső független érettségi eredmények tükrében című kiadványt Orosz Ildikó, a főiskola elnök asszonya mutatta be. A kérdésre, hogy miért éppen a tavalyi évet vették górcső alá, az elnök asszony elmondta: ez volt az első és eddig egyetlen olyan év, amikor az ukrán oktatási minisztérium teljes körű felmérést végzett az érettségizők körében. A kutatás során megvizsgálták a teszteket, a kárpátaljai érettségizők teljesítményeit az érettségi vizsgákon, valamint azt, hogy igaz-e az az állítás, hogy csak az ukrán tannyelvű iskolák végzősei tudják az ukrán tesztvizsgát megfelelő szinten teljesíteni. A minisztérium honlapján megtalálható eredmények szolgáltatták az alapot, tantárgyanként szűrték ki az adatokat az általános besorolás szerint az ukrajnai, a kárpátaljai, valamint az oktatás nyelve szerinti szempontokból, tehát Kárpátalja esetében megvizsgálták, hogyan teljesítettek tantárgyanként a magyar, a román és a vegyes tannyelvű iskolások. A továbbiakban Orosz Ildikó bemutatta intézménytípusonként a különböző tantárgyakból tett tesztvizsgák eredményeit, s következtetésképpen aláhúzta: nem igazolódott be az ukrán oktatási törvény az oktatás nyelvére vonatkozó paragrafusának hivatkozási alapja, mely szerint a nemzetiségi, de főleg a magyar tan­nyelvű iskoláknak azért kell áttérni az ukrán tannyelvre, hogy jobban teljesítsenek az ukrán nyelv és irodalom külső független tesztvizsgán; az ukrán oktatási minisztérium által preferált kéttannyelvű oktatás sem igazolt; igazolást nyert az a pedagógiai érv, hogy az ukrán nyelv és irodalom érettségit differenciálni kellene. Az elnök asszony végezetül aláhúzta: Ukrajna oktatáspolitikáját továbbra is a kettős mérce és a demokráciadeficit határozza meg.

Folytatva Orosz Ildikó gondolatait, a kiadvány társszerzője, Pallay Katalin ismertette, hogy a kutatás során az országos felmérés statisztikai eredményei alapján objektív képet kívántak nyújtani a kárpátaljai középfokú s ezen belül a magyar tannyelvű oktatási intézmények teljesítményéről, amelyet differenciáltak az intézmények típusa szerint.

A későbbiekben a szintén aktuális problémára rámutató, Magyar­ellenes megnyilvánulások Ukrajnában 2014–2019/Anti-Hungarіan Attacks in Ukraine 2014–2019/Антиугорські акції в Україні 2014–2019 címmel három nyelven megjelent brosúrát Darcsi Karolina, a kutatóintézet munkatársa mutatta be. Bár vidékünk számos esetben cserélt gazdát, ettől függetlenül nagyon hosszú időn keresztül azok az évszázados normák érvényesültek, amelyek a békés egymás mellett élést biztosították – emlékeztetett előadásában Darcsi Karolina. „Az elmúlt öt évben azt tapasztaltuk, főleg a Méltóság Forradalmától kezdődően, hogy vannak olyan lépések, amelyek a magyarsággal szemben indultak el. Ha a magyarellenes megnyilvánulásokat számba vesszük, nyilvánvalóvá válik, hogy az ukrán állam politikája egyértelműen céltudatos és következetes asszimilációra, illetve a kisebbségek felszámolására törekszik” – húzta alá. Amikor sorban jelentek meg az ukrán sajtóban a magyarellenes álhírek, akkor indították el a Lehoczky Tivadar Társadalomtudományi Kutatóközpont kisebbségfigyelő monitoring kutatását, melynek során a kárpátaljai magyar közösség ellen irányuló megnyilvánulások és cselekmények nyomon követését kívánták dokumentálni 2014–2018 között, majd folytatva a sort, napjaink eseményeit is dokumentálják. „Az alkalmazott stratégia általában egyszerű, de hatásos is: az ukrán sajtóban nemegyszer tapasztaljuk azt, hogy heves támadásokat indítanak a magyar közösség ellen, a magyar intézmények ellen, főiskolánkat nem egy alkalommal nevezték szeparatistaképzőnek, diákjainkat ukránul nem beszélő, államellenes egyénekként tüntetik fel, a közösség vezetőit megpróbálják lejáratni, mondvacsinált, megalapozatlan vádakkal megvádolni a jótékonysági alapítványainkat, intézményeinket, s az országban 0,2%-ot kitevő maroknyi magyar közösséget államellenesként és szeparatistaként próbálják meg bemutatni, amelyeket nemcsak dokumentáltunk, hanem ukrán, magyar és angol nyelven kiadvány formájában meg is jelentettünk” – fogalmazott Darcsi Karolina, hozzáfűzve, hogy a brosúrából az elmúlt évben egy dokumentumfilm is készült, amelyet a TV21 Ungvár csatorna munkatársai készítettek el szintén három nyelven.

A kiadvány Brüsszelben is bemutatásra került Bocskor Andrea európai parlamenti képviselő szervezésében. A képviselő asszony videoüzenetben véleményezte a brosúrát, kiemelve, hogy 2014–2018 között összesen 426 inzultus történt a kárpátaljai magyar közösséggel szemben.

Nyugalmasabb vizekre evezve A Rákóczi-kor emlékhelyei Kárpátalján című kiadványt Csatáry György szerző ismertette. Elmondása szerint a főiskola már megalakulása óta felvállalta a Rákóczi-kultusz ápolását. A kötet összefoglalója a történelmi négy vármegyére kiterjedő Rákóczi-kori eseményeknek, valamint a Rákóczi-kultusznak. Három kérdéskört foglal magába: egyrészt bemutatja a híres Rákócziakat Rákóczi Zsigmonddal kezdődően, milyen szerepet töltöttek be vidékünkön, illetve milyen tárgyi nyomokat hagytak maguk után; a könyv második része vármegyénként ismerteti a jelentős történelmi eseményeket a mai Kárpátalja területén; s végül a teljességre törekedve mutatja be az összes kárpátaljai Rákóczi-emlékhelyet.

A továbbiakban Molnár Ferenc, az intézmény oktatója véleményezte a kiadványt.

Végezetül Jakab Eleonóra, a Beregszászi Keresztény Értelmiségiek Szövetségének (BKÉSZ) elnöke mutatta be az „Őrzeni kincses temetőket” – A beregszászi köztemető egykori római katolikus sírkertje című kiadványt, amely Molnár D. Erzsébet és Dobos Sándor szerkesztésében készült el. A frissen megjelent kiadvány a beregszászi köztemető egykori római katolikus sírkertjében nyugvó nevezetes személyeket és családokat mutatja be rövid életrajzi adatokkal és a síremlékeikről készült fotókkal. A könyv ötletgazdája a kötet születéséről szólva elmondta: a munka során a Lehoczky-intézet munkatársai több mint 2,5 ezer fényképet készítettek, majd ezek digitalizálása és többszöri átválogatása után döntöttek arról, mely személyek kerülnek be a kötetbe. A kezdeményezést felkarolta Beregszász Polgármesteri Hivatala is, amiért Jakab Eleonóra köszönetet mondott, s háláját fejezte ki Magyarország Kormányának a támogatásért, valamint a beregszászi konzulátusnak, amiért létrejöhetett a Tőkés Erzsébettel való találkozás, amely nagyban hozzájárult a kötet megvalósulásához. Tőkés Erzsébet ugyanis a Házsongárd Alapítvány elnöke, aki szívügyének tekinti a kolozsvári temető ügyét, s a vele történt találkozás és beszélgetés egyfajta segítségként szolgált a beregszásziaknak.

A szerkesztők részéről Dobos Sándor vette át a szót, aki a kiadvány szerkezetét ismertette.

Az alkalom végén Molnár D. Erzsébet köszönetet mondott a magyar kormány, Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériuma és Magyarország Beregszászi Konzulátusa támogatásáért, amelyek biztosították a kiadványok létrejöttét. A bemutatott kiadványok által sikerült rálátást nyújtani arra a széles körű tevékenységre, amelyet a kutatóintézetben folytatnak, emellett hasznos információkkal szolgáltak az érdeklődők számára.

A kiadványok letölthetők a főiskola honlapjáról.

CsA