A fellebbezésről

2022. november 15., 09:48 , 1133. szám

„A bíró nem volt hajlandó kártérítést megítélni az ügyemben. Többen is biztattak azonban, hogy ne adjam fel, érdemes fellebbezni. Kérem, írja meg, hogyan kell fellebbezni!”

– A Polgári perrendtartási törvénykönyv (Pptk.) 352. cikkelye szerint, aki polgári peres eljárásban vett részt az elsőfokú bíróságon, valamint aki a perben nem vett részt, de a bíróság jogait, szabadságát, érdekeit és (vagy) kötelezettségeit érintő kérdésben döntött, jogosult az elsőfokú bíróság határozata ellen részben vagy egészében fellebbezni.

A Pptk. 351. cikkelye értelmében polgári perekben az a fellebbviteli bíróság az illetékes, amelynek fellebbviteli körzetében (az a terület, amelyre a fellebbviteli bíróság hatásköre kiterjed) a kifogásolt határozatot meghozó helyi bíróság található – hacsak e törvénykönyv másként nem rendelkezik. A bírósági határozat ellen rendszerint annak kihirdetésétől számított harminc napon belül, bírósági jóváhagyás (ухвала) ellen tizenöt napon belül lehet fellebbezni. Ha elmulasztotta megtenni, utóbb kérheti a bíróságot, hogy újítsa meg a fellebbezési határidőt. Ilyenkor kérvényében be kell bizonyítania a bíróságnak, hogy méltánylandó okból mulasztotta el a fellebbezést.

A fellebbezést közvetlenül a fellebbviteli bírósághoz kell benyújtani (lásd a Pptk. 354. cikkelyét!). A fellebbezést írásban kell benyújtani.

A fellebbezésnek tartalmaznia kell:

1. annak a bíróságnak a megnevezését, amelyhez a panaszt benyújtják;

2. a fellebbezés benyújtójának teljes megnevezését (jogi személy esetén) vagy teljes nevét – vezetéknév, keresztnév és utónév – (magánszemély esetében); hivatali címét (jogi személy esetében) vagy lakó-, esetleg tartózkodási helyének (magánszemély esetében) címét, irányítószámát; a jogi személy azonosító kódját Ukrajna Egységes Állami Vállalkozási és Szervezeti Nyilvántartásában vagy az adófizető nyilvántartási kártyájának regisztrációs számát (magánszemély esetében), ha van, vagy személyi igazolványának számát és sorozatát; telefonszámát, e-mail-címét, egyéb elérhetőségét, ha van;

3. az ügy többi résztvevőjének teljes megnevezését (jogi személy esetén) vagy teljes nevét – vezetéknév, keresztnév és utónév – (magánszemély esetében); hivatali címét (jogi személy esetében) vagy lakó-, esetleg tartózkodási helyének címét (magánszemély esetében);

4. a megtámadott határozatot vagy végzést;

5. ki kell fejteni, miben rejlik a határozat vagy végzés törvénytelensége és (vagy) megalapozatlansága (az ügy szempontjából jelentőséggel bíró körülmények megállapításának hiányossága és/vagy az ügy szempontjából jelentőséggel bíró körülmények megállapításának helytelensége; a bizonyítékok átvételének indokolatlan megtagadása nem megfelelő vizsgálatuk vagy értékelésük következtében; a bizonyítékok benyújtásának alapos indokkal való elmulasztása és/vagy a jogviszony helytelen meghatározása a bíróság által megállapított körülmények alapján, stb.);

6. újabb megállapítandó körülményeket, vizsgálandó vagy értékelendő bizonyítékokat; az elsőfokú bíróság elé tárásuk elmulasztásának indoklását; az elsőfokú bíróság által figyelembe vett bizonyítékokkal szembeni esetleges kifogásokat;

7. a fellebbező személy kérelmének megfogalmazását;

8. a dátumot, amikor a fellebbezés tárgyát képező elsőfokú bírósági határozat másolatát kézhez vette a fellebbező;

9. a fellebbezéshez csatolt dokumentumokat és egyéb anyagok listáját.

A fellebbezést az azt benyújtó személy vagy annak képviselője írja alá.

A fellebbezéshez csatolandó:

1. a képviselőnek adott meghatalmazás vagy a meghatalmazását igazoló egyéb okirat, ha a fellebbezést a képviselő nyújtja be, és ezeket az iratokat korábban nem terjesztették elő;

2. a fellebbezés és a csatolt írásos mellékletek másolatai az ügyben részt vevők számának megfelelően;

3. a bírósági illeték előírt módon és összegben történt megfizetését igazoló okiratok vagy a bírósági illeték megfizetése alóli mentesség törvény szerinti alapját igazoló dokumentumok;

4. a megtámadott elsőfokú bírósági határozat másolata kézhezvételének dátumát igazoló bizonyítékok (ha rendelkezésre állnak).

Ha a fellebbezést a bírósági illeték megfizetése alól törvény szerint mentesülő személy terjeszti be, abban meg kell jelölni a bírósági illeték megfizetése alóli mentesség alapját (lásd a Betk. 356. cikkelyét!).

A fellebbezést személyesen és tértivevényes ajánlott levélben is el lehet juttatni a bírósághoz.

hk