Hogyan írjunk helyesen fellebbezést?

2017. augusztus 6., 15:30 , 864. szám

„Mivel a szomszédok a magukénak mondanak egy engem megillető földdarabot a kert végében, a bírósághoz fordultam. A bíróság a szomszédaimnak adott igazat, hiába mutattam meg a régi papírokat is, amelyek azt bizonyítják, hogy a föld a családunkat illeti. Azt tanácsolták nekem, hogy nyújtsak be apellációs panaszt, ha nem értek egyet a bíró döntésével, de nem tudom, hogyan fogjak hozzá. Kérem, adjon tanácsot!”

– A polgári peres eljárásban benyújtandó fellebbezéssel (апеляційна скарга) szembeni formai és tartalmi követelményeket a Polgári jogi perrendtartási törvénykönyv (Цивільний процесуальний кодекс України) 295. cikkelye tartalmazza. A törvény rögzíti, hogy a fellebbezést írásban kell benyújtani, s annak a következőket kell tartalmaznia:

1) a bíróság megnevezése, amelyhez a fellebbezést benyújtják;

2) a fellebbező neve, lakcíme;

3) az ügy szereplőinek (a szomszédoknak) neve, lakcíme;

4) a fellebbezés tárgyát képező bírósági határozat vagy döntés adatai;

5) a fellebbezőnek meg kell indokolnia, hogy miben látja a bírósági határozat vagy döntés törvénytelenségét és/vagy megalapozatlanságát (például az ügy szempontjából jelentőséggel bíró körülmények hiányos, esetleg helytelen megállapítása, az előterjesztett bizonyítékok figyelembe vételének megalapozatlan elutasítása, helytelen vizsgálatuk vagy értékelésük következtében);

6) fel lehet sorolni az üggyel kapcsolatos esetleges újabb körülményeket, bizonyítékokat, ám magyarázattal kell szolgálni arra vonatkozóan, hogy azok miért nem lettek benyújtva az ügyet első fokon tárgyaló bírósághoz; elő lehet adni a bíróság által figyelembe vett bizonyítékokkal szembeni kifogásokat is;

7) a továbbiakban a fellebbezés benyújtójának meg kell fogalmaznia, hogy mit kér a bíróságtól (például valamilyen, a bíróság által a per során figyelmen kívül hagyott bizonyíték elfogadását);

8) fel kell tüntetni a fellebbezéshez csatolt dokumentumok és egyéb anyagok listáját.

A fellebbezést az azt benyújtó személynek vagy a jogi képviselőjének kell aláírnia. Amennyiben a fellebbezést a jogi képviselő nyújtja be, mellékelni szükséges a megbízást vagy egyéb dokumentumot, amely igazolja, hogy mire terjed ki a hatásköre.

A fellebbezéshez mellékelni kell annak másolatát és a hozzá csatolt írásos anyagokat annyi példányban, ahány résztvevője van a pernek.

A fentieket figyelembe véve a polgár elviekben maga is benyújthatja a fellebbezést saját ügyében. Mivel azonban fennáll a lehetősége, hogy a bíróság nem tartalmi, hanem formai okokból utasítja el a fellebbezést – vagyis azért, mert az nem felelt meg a jogszabályok által támasztott követelményeknek –, ha mód van rá, célszerű ügyvédet fogadni.

hk