Konszenzus a módosításról

A kedvezménytörvényről tárgyalt a Máért

2002. november 22., 01:00 , 97. szám

Budapesten vasárnap került sor a Magyar Állandó Értekezlet hatodik ülésére, melynek központi témája a kedvezménytörvény tervezett módosítása volt.

Magyarország stabilizációs tényező kíván lenni a térségben a jövőben is – hangsúlyozta Med­gyes­sy Péter miniszterelnök, aki bejelentette: 2003 tavaszán Magyarország uniós csatlakozásának a határon túli magyarságot érintő kérdéseiről újabb Máért-ülést tartanak.

A magyar kormányfő szólt arról a célkitűzésről, hogy az új határok ne az elválasztást, hanem az össz­ma­gyarság érdekeit szolgálják. Med­gyessy Péter a jövőben a Magyarország előtt álló feladatok között említette a Nem­zeti Fejlesztési Terv regionális fejlesztési projektjeinek a szomszédos országok magyarok által sűrűn lakott területeire való kiterjesztését, valamint az oktatási-nevelési támogatás kibővítését az egygyermekes családokra is.

A magyar kor­mány nemzeti és nem párt­po­litikai kérdésként fogja fel a határon túli magyarság ügyét – jelentette ki Kovács László külügyminiszter az ülésen. Elis­merte: Magyarország EU-csatlakozását követően adódhatnak problémák a kapcsolattartás te­rén, hiszen a beutazás nehezebbé válhat egyes szomszédos országokból. Ugyanakkor úgy vélte, Ukrajna és Jugoszlávia esetében a beutazás meg­kön­nyítését ered­ményezheti majd a többszöri beutazásra jogosító, hosszabb időre szóló vízum, a vízumdíjak eset­le­ges csökkentése, illetve az új határátkelőhelyek nyitása is.

A kedvezménytörvény kapcsán a magyar külügyminiszter jelezte: a tervek szerint ugyan a munkavállalás mint kedvezmény kikerül a törvényből, mégis meg­marad egy szélesebb értelemben, ahhoz hasonló formában, ahogyan az az Orbán–Nas­ta­se-megállapodásban is szerepel. Eszerint a határon túli magyarokra is a külföldiekre vonatkozó munkavállalási szabályok lennének érvényesek, amit a szomszédos országokkal kötött kétoldalú megállapodásokkal lehet majd kedvezőbbé tenni.

A határon túli magyarságnak szánt támogatások kapcsán a kor­mányzat részéről elhangzott, jövőre nő az anya­or­szági támogatás aránya. Az ellenzéki Fidesz kép­vi­se­lőinek véleménye szerint vi­szont – szá­mí­tásaik szerint – 3 mil­liárd forinttal kevesebb lesz az e célra juttatott összeg, mint 2002-ben volt. A párt szerint a mindenkori magyar költségvetés rögzített százalékában kellene meghatározni a kedvezménytörvény végrehajtására, illetve a határon túli magyarság támogatására fordítható összeget.

A tanácskozás összes­­sé­gé­ben kon­szen­zussal zá­rult, a meg­vi­tatott zárónyilatkozatot vala­meny­nyi résztvevő szervezet képviselői alá­írták. A magyar Or­szág­gyűlés várhatóan decemberben fogja módosítani a ked­ve­z­­mény­törvényt.

A Kárpátaljai Ma­gyar Kul­tu­rális Szövetség kép­vi­se­leté­ben a tanácskozáson részt vett Ko­vács Miklós elnök, aki ha­za­érkezését követően a kár­pát­aljai magyarságot leg­in­kább érintő kérdésekről nyi­latkozott la­punk­nak.

MTI-ntk